.. ஹிஂதீ³ ஆரதீ ..

ஜய க³ணேச ஜய க³ணேச ஜய க³ணேச தே³வா 

	ஜய க³ணேச ஜய க³ணேச ஜய க³ணேச தே³வா .
	மாதா ஜாகீ பாரவதீ பிதா மஹாதே³வா ..

ஏகத³ன்த த³யாவன்த சாரபு⁴ஜாதா⁴ரீ 
மாதே² பர் திலக் ஸோஹே மூஸே கீ ஸவாரீ .
பான் சடே³ ப²ல் சடே³ ஔர் சடே³ மேவா
லட்³டு³அன் கா போ⁴க்³ லகே³ ஸன்த் கரேஂ ஸேவா ..

	அஂதே⁴ கோ ஆஂக்² தே³த் கோடி³ன் கோ காயா 
	பா³ஂஜ²ன் கோ புத்ர தே³த் நிர்த⁴ன் கோ மாயா .
	' ஸூர்' ச்யாம் சரண் ஆஏ ஸப²ல் கீஜே ஸேவா 
	ஜய் க³ணேச் ஜய் க³ணேச் ஜய் க³ணேச தே³வா ..

ஓஂ ஜய ஜக³தீ³ச ஹரே ஸ்வாமீ ஜய ஜக³தீ³ச ஹரே ஓஂ ஜய ஜக³தீ³ச ஹரே, ஸ்வாமீ ஜய ஜக³தீ³ச ஹரே . ப⁴க்த ஜனோஂ கே ஸஂகட், க்ஷண மேஂ தூ³ர் கரே .. ஜோ த்⁴யாவே ப²ல பாவே, து³க்² பி³னஸே மன கா . ஸுக² ஸம்பதி க⁴ர ஆவே, கஷ்ட மிடே தன கா .. மாத பிதா தும மேரே, சரண க³ஹூஂ மைஂ கிஸகீ . தும பி³ன ஔர ந தூ³ஜா, ஆஸ கரூஂ மைஂ ஜிஸகீ .. தும பூரண பரமாத்மா, தும அஂதரயாமீ . பாரப்³ரஹ்ம பரமேச்வர, தும ஸப³ கே ஸ்வாமீ .. தும கருணா கே ஸாக³ர், தும பாலனகர்தா . மைஂ ஸேவக தும ஸ்வாமீ, க௃பா கரோ ப⁴ர்தா .. தும ஹோ ஏக அகோ³சர, ஸப³கே ப்ராணபதி . கிஸ விதி⁴ மிலூஂ த³யாமய, துமகோ மைஂ குமதி .. தீ³னப³ஂது⁴ து³க²ஹர்தா, தும ரக்ஷக மேரே . கருணா ஹஸ்த ப³டா³ஓ, த்³வார படா³ தேரே .. விஷய விகார் மிடாஓ, பாப ஹரோ தே³வா . ச்ரத்³தா⁴ ப⁴க்தி ப³டா³ஓ, ஸஂதன கீ ஸேவா ..

ஓஂ ஜய் லக்ஷ்மீ மாதா மையா ஜய் லக்ஷ்மீ மாதா ஓஂ ஜய் லக்ஷ்மீ மாதா, மையா ஜய் லக்ஷ்மீ மாதா தும் கோ நிஸ் தி³ன் ஸேவத், மையாஜீ கோ நிஸ் தி³ன் ஸேவத் ஹர் விஷ்ணு விதா⁴தா . ஓஂ ஜய் லக்ஷ்மீ மாதா .. உமா ரமா ப்³ரஹ்மாணீ, தும் ஹீ ஜக்³ மாதா ஓ மையா தும் ஹீ ஜக்³ மாதா . ஸூர்ய சன்த்³ர மாஂ த்⁴யாவத், நாரத்³ ஋ஷி கா³தா ஓஂ ஜய் லக்ஷ்மீ மாதா .. து³ர்கா³ ரூப் நிரன்ஜனி, ஸுக்² ஸம்பதி தா³தா ஓ மையா ஸுக்² ஸம்பதி தா³தா . ஜோ கோஈ தும் கோ த்⁴யாவத், ஋த்³தி⁴ ஸித்³தி⁴ த⁴ன் பாதா ஓஂ ஜய் லக்ஷ்மீ மாதா .. தும் பாதால் நிவாஸினி, தும் ஹீ சுப்⁴ தா³தா ஓ மையா தும் ஹீ சுப்⁴ தா³தா . கர்ம ப்ரபா⁴வ் ப்ரகாசினி, ப⁴வ் நிதி⁴ கீ தா³தா ஓஂ ஜய் லக்ஷ்மீ மாதா .. ஜிஸ் க⁴ர் தும் ரஹதீ தஹஂ ஸப்³ ஸத்³கு³ண் ஆதா ஓ மையா ஸப்³ ஸத்³கு³ண் ஆதா . ஸப்³ ஸஂப⁴வ் ஹோ ஜாதா, மன் நஹீஂ க⁴ப³ராதா ஓஂ ஜய் லக்ஷ்மீ மாதா .. தும் பி³ன் யஜ்ஞ ந ஹோதே, வஸ்த்ர ந கோஈ பாதா ஓ மையா வஸ்த்ர ந கோஈ பாதா . கா²ன் பான் கா வைப⁴வ், ஸப்³ தும் ஸே ஆதா ஓஂ ஜய் லக்ஷ்மீ மாதா .. சுப்⁴ கு³ண் மஂதி³ர் ஸுஂத³ர், க்ஷீரோத³தி⁴ ஜாதா ஓ மையா க்ஷீரோத³தி⁴ ஜாதா . ரத்ன சதுர்த³ச தும் பி³ன், கோஈ நஹீஂ பாதா ஓஂ ஜய் லக்ஷ்மீ மாதா .. மஹா லக்ஷ்மீஜீ கீ ஆரதீ, ஜோ கோஈ ஜன் கா³தா ஓ மையா ஜோ கோஈ ஜன் கா³தா . உர ஆனஂத்³ ஸமாதா, பாப் உதர் ஜாதா ஓஂ ஜய் லக்ஷ்மீ மாதா ..

ஓஂ ஜய் சிவ் ஓஂகாரா ஸ்வாமீ ஹர் சிவ் ஓஂகாரா ஓஂ ஜய் சிவ் ஓஂகாரா, ஸ்வாமீ ஹர் சிவ் ஓஂகாரா . ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு ஸதா³சிவ் அர்தா⁴ஂகீ³ தா⁴ரா .. ஜய் சிவ் ஓஂகாரா .. ஏகானன் சதுரானன் பஂசானன் ராஜே ஸ்வாமீ பஂசானன் ராஜே . ஹஂஸாஸன் க³ருடா³ஸன் வ௃ஷ வாஹன் ஸாஜே .. ஜய் சிவ் ஓஂகாரா .. தோ³ பு⁴ஜ் சாரு சதுர்பு⁴ஜ் த³ஸ் பு⁴ஜ் ஸே ஸோஹே ஸ்வாமீ த³ஸ் பு⁴ஜ் ஸே ஸோஹே . தீனோஂ ரூப் நிரக²தே த்ரிபு⁴வன் ஜன் மோஹே .. ஜய் சிவ் ஓஂகாரா .. அக்ஷமாலா வனமாலா முண்ட³மாலா தா⁴ரீ ஸ்வாமி முண்ட³மாலா தா⁴ரீ . சஂத³ன் ம௃க³ மத்³ ஸோஹே பா⁴லே சசி தா⁴ரீ .. ஜய் சிவ் ஓஂகாரா .. ச்வேதாம்ப³ர் பீதாம்ப³ர் பா³கா⁴ம்ப³ர் அஂகே³ ஸ்வாமீ பா³கா⁴ம்ப³ர் அஂகே³ . ஸனகாதி³க் ப்³ரஹ்மாதி³க் பூ⁴தாதி³க் ஸஂகே³ .. ஜய் சிவ் ஓஂகாரா .. கர் மேஂ ச்ரேஷ்ட² கமண்ட³லு சக்ர த்ரிசூல த⁴ரதா ஸ்வாமீ சக்ர த்ரிசூல த⁴ரதா . ஜக³கர்தா ஜக³ஹர்தா ஜக³ பாலன் கர்தா .. ஜய் சிவ் ஓஂகாரா .. ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு ஸதா³சிவ் ஜானத் அவிவேகா ஸ்வாமி ஜானத் அவிவேகா . ப்ரணவாக்ஷர் மேஂ சோபி⁴த் யஹ் தீனோஂ ஏகா . ஜய் சிவ் ஓஂகாரா .. நிர்கு³ண சிவ் கீ ஆரதீ ஜோ கோஈ நர் கா³வே ஸ்வாமி ஜோ கோஈ நர் கா³வே . கஹத் சிவானஂத்³ ஸ்வாமீ மன் வாஂசி²த் ப²ல் பாவே . ஜய் சிவ் ஓஂகாரா ..

ஆரதீ குஂஜ் பி³ஹாரீ கீ ஆரதீ குஂஜ் பி³ஹாரீ கீ ச்ரீ கி³ரித⁴ர் க௃ஷ்ண முராரீ கீ .. க³லே மேஂ வைஜன்தீ மாலா, மாலா ப³ஜாவே முரலீ மது⁴ர பா³லா, பா³லா ச்ரவண் மேஂ குண்ட³ல் ஜ²லகாலா, ஜ²லகாலா னன்த்³ கே நன்த்³, ச்ரீ ஆனன்த்³ கன்த்³, மோஹன் ப௄³ஜ் சன்த்³ ராதி⁴கா ரமண் பி³ஹாரீ கீ ச்ரீ கி³ரித⁴ர் க௃ஷ்ண முராரீ கீ .. க³க³ன் ஸம் அஂக³ கான்தி காலீ, காலீ ராதி⁴கா சமக் ரஹீ ஆலீ, ஆலீ லஸன் மேஂ டா²டே³ வனமாலீ, வனமாலீ ப்⁴ரமர் ஸீ அலக், கஸ்தூரீ திலக், சன்த்³ர ஸீ ஜ²லக் லலித் ச²வி ச்யாமா ப்யாரீ கீ ச்ரீ கி³ரித⁴ர் க௃ஷ்ண முராரீ கீ .. ஜஹாஂ ஸே ப்ரக³ட் ப⁴யீ க³ஂகா³, க³ஂகா³ கலுஷ கலி ஹாரிணி ச்ரீ க³ஂகா³, க³ஂகா³ ஸ்மரண் ஸே ஹோத் மோஹ ப⁴ஂகா³, ப⁴ஂகா³ ப³ஸீ சிவ் சீச், ஜடா கே பீ³ச், ஹரே அக⁴ கீச் சரண் ச²வி ச்ரீ ப³னவாரீ கீ ச்ரீ கி³ரித⁴ர் க௃ஷ்ண முராரீ கீ .. கனகமய் மோர் முகுட் பி³லஸை, பி³லஸை தே³வதா த³ரஸன் கோ தரஸை, தரஸை க³க³ன் ஸோஂ ஸுமன் ராசி ப³ரஸை, ப³ரஸை அஜேமுரசன் மது⁴ர் ம௃த³ஂக³ மாலினி ஸஂக்³ அதுல் ரதி கோ³ப் குமாரீ கீ ச்ரீ கி³ரித⁴ர் க௃ஷ்ண முராரீ கீ .. சமகதீ உஜ்ஜ்வல் தட் ரேணு, ரேணு ப³ஜ் ரஹீ ப௃³ன்தா³வன் வேணு, வேணு சஹுஂ தி³ஸி கோ³பி கால் தே⁴னு, தே⁴னு கஸக் ம௃த³ மஂக³, சாஂத³னி சன்த்³, க²டக் ப⁴வ ப⁴ன்ஜ் டேர் ஸுன் தீ³ன் பி⁴கா²ரீ கீ ச்ரீ கி³ரித⁴ர் க௃ஷ்ண முராரீ கீ ..

ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ மையா ஜய ச்யாமா கௌ³ரீ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ, மையா ஜய ச்யாமா கௌ³ரீ தும் கோ நிஸ் தி³ன் த்⁴யாவத் மையாஜீ கோ நிஸ் தி³ன் த்⁴யாவத் ஹரி ப்³ரஹ்மா சிவஜீ . போ³லோ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ .. மாஂக்³ ஸின்தூ³ர் விராஜத் டீகோ ம௃க³ மத³ கோ மையா டீகோ ம௃க³மத³ கோ உஜ்ஜ்வல் ஸே தோ³ நைனா சன்த்³ரவத³ன் நீகோ போ³லோ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ .. கனக் ஸமான் கலேவர் ரக்தாம்ப³ர் ஸாஜே மையா ரக்தாம்ப³ர் ஸாஜே ரக்த புஷ்ப க³லே மாலா கண்ட² ஹார் ஸாஜே போ³லோ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ .. கேஹரி வாஹன் ராஜத் க²ட்³க³ க௃பாண் தா⁴ரீ மையா க²ட்³க³ க௃பாண் தா⁴ரீ ஸுர் நர் முனி ஜன் ஸேவத் தினகே து³க² ஹாரீ போ³லோ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ .. கானன் குண்ட³ல் சோபி⁴த நாஸாக்³ரே மோதீ மையா நாஸாக்³ரே மோதீ கோடிக சன்த்³ர தி³வாகர் ஸம ராஜத் ஜ்யோதி போ³லோ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ .. சம்பு⁴ நிசம்பு⁴ பி³டா³ரே மஹிஷாஸுர் தா⁴தீ மையா மஹிஷாஸுர் தா⁴தீ தூ⁴ம்ர விலோசன் நைனா நிசதி³ன மத³மாதீ போ³லோ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ .. சண்ட³ முண்ட³ சோணித் பீ³ஜ் ஹரே மையா சோணித் பீ³ஜ் ஹரே மது⁴ கைடப்⁴ தோ³உ மாரே ஸுர் ப⁴ய் தூ³ர் கரே போ³லோ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ .. ப்³ரஹ்மாணீ ருத்³ராணீ தும் கமலா ரானீ மையா தும் கமலா ரானீ ஆக³ம் நிக³ம் ப³கா²னீ தும் சிவ் படரானீ போ³லோ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ .. சௌஂஸட்² யோகி³ன் கா³வத் ந௃த்ய கரத் பை⁴ரோஂ மையா ந௃த்ய கரத் பை⁴ரோஂ பா³ஜத் தால் ம௃த³ஂக³ ஔர் பா³ஜத் ட³மரூ போ³லோ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ .. தும் ஹோ ஜக்³ கீ மாதா தும் ஹீ ஹோ ப⁴ர்தா மையா தும் ஹீ ஹோ ப⁴ர்தா ப⁴க்தன் கீ து³க² ஹர்தா ஸுக² ஸம்பதி கர்தா போ³லோ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ .. பு⁴ஜா சார் அதி சோபி⁴த் வர முத்³ரா தா⁴ரீ மையா வர முத்³ரா தா⁴ரீ மன் வாஂசி²த் ப²ல் பாவத் தே³வதா நர் நாரீ போ³லோ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ .. கஂசன் தா²ல் விராஜத் அக³ர் கபூர் பா³தீ மையா அக³ர் கபூர் பா³தீ மால் கேது மேஂ ராஜத் கோடி ரதன் ஜ்யோதீ போ³லோ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ .. மாஂ அம்பே³ கீ ஆரதீ ஜோ கோஈ நர் கா³வே மையா ஜோ கோஈ நர் கா³வே கஹத் சிவானன்த³ ஸ்வாமீ ஸுக² ஸம்பதி பாவே போ³லோ ஜய அம்பே³ கௌ³ரீ .. ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா, மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா . அபனே ஸேவக் ஜன் கீ ஸுக்² ஸம்பதி தா³தா . மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா . ஸுன்த³ர் சீர ஸுனஹரீ மாஂ தா⁴ரண் கீன்ஹோ மையா மாஂ தா⁴ரண் கீஂஹோ ஹீரா பன்னா த³மகே தன் ச௃ஂகா³ர் கீன்ஹோ மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா . கே³ரூ லால் ச²டா ச²பி³ ப³த³ன் கமல் ஸோஹே மையா ப³த³ன் கமல் ஸோஹே மஂத³ ஹஂஸத் கருணாமயி த்ரிபு⁴வன் மன் மோஹே மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா . ஸ்வர்ண ஸிஂஹாஸன் பை³டீ² சஂவர் டு³லே ப்யாரே மையா சஂவர் டு³லே ப்யாரே தூ⁴ப் தீ³ப் மது⁴ மேவா, போ⁴ஜ் த⁴ரே ந்யாரே மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா . கு³ட³ ஔர் சனா பரம் ப்ரிய தா மேஂ ஸஂதோஷ் கியோ மையா தா மேஂ ஸன்தோஷ் கியோ ஸஂதோஷீ கஹலாஈ ப⁴க்தன் விப⁴வ் தி³யோ மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா . சுக்ரவார் ப்ரிய மானத் ஆஜ் தி³வஸ் ஸோ ஹீ, மையா ஆஜ் தி³வஸ் ஸோ ஹீ ப⁴க்த மஂட³லீ சா²ஈ கதா² ஸுனத் மோ ஹீ மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா . மஂதி³ர் ஜக்³ மக்³ ஜ்யோதி மஂக³ல் த்⁴வனி சா²ஈ மையா மஂக³ல் த்⁴வனி சா²ஈ பி³னய் கரேஂ ஹம் ஸேவக் சரனன் ஸிர் நாஈ மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா . ப⁴க்தி பா⁴வமய் பூஜா அஂகீ³க௃த கீஜை மையா அஂகீ³க௃த கீஜை ஜோ மன் ப³ஸே ஹமாரே இச்சி²த ப²ல் தீ³ஜை மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா . து³கீ² த³ரித்³ரீ ரோகீ³ ஸஂகட் முக்த கியே மையா ஸஂகட் முக்த கியே ப³ஹு த⁴ன் தா⁴ன்ய ப⁴ரே க⁴ர் ஸுக்² ஸௌபா⁴க்³ய தி³யே மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா . த்⁴யான் த⁴ரே ஜோ தேரா வாஂசி²த் ப²ல் பாயோ மனவாஂசி²த் ப²ல் பாயோ பூஜா கதா² ச்ரவண் கர் க⁴ர் ஆனன்த்³ ஆயோ மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா . சரண் க³ஹே கீ லஜ்ஜா ரகி²யோ ஜக³த³ம்பே³ மையா ரகி²யோ ஜக³த³ம்பே³ ஸஂகட் தூ ஹீ நிவாரே த³யாமயீ அம்பே³ மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா . ஸன்தோஷீ மாதா கீ ஆரதீ ஜோ கோஈ ஜன் கா³வே மையா ஜோ கோஈ ஜன் கா³வே ஋த்³தி⁴ ஸித்³தி⁴ ஸுக்² ஸம்பதி ஜீ ப⁴ர் கே பாவே மையா ஜய் ஸன்தோஷீ மாதா .

ஆரதி கீஜை ஹனுமான் லலா கீ ஆரதி கீஜை ஹனுமான் லலா கீ . து³ஷ்ட த³லன ரகு⁴னாத்² கலா கீ .. ஜாகே ப³ல் ஸே கி³ரிவர் காஂபே ரோக்³ தோ³ஷ ஜாகே நிகட் ந ஜா²ஂகே . அஂஜனி புத்ர மஹா ப³லதா³யீ ஸஂதன் கே ப்ரபு⁴ ஸதா³ ஸஹாயீ .. ஆரதி கீஜை ஹனுமான் லலா கீ . தே³ பீ³டா³ ரகு⁴னாத்² படா²யே லஂகா ஜாய் ஸியா ஸுதி⁴ லாயே . லஂகா ஸௌ கோடி ஸமுத்³ர ஸீ கா²ஈ ஜாத் பவனஸுத் பா³ர் ந லாஈ .. ஆரதி கீஜை ஹனுமான் லலா கீ . லஂகா ஜாரி அஸுர ஸஂகா⁴ரே ஸியா ராமஜீ கே காஜ் ஸஂவாரே . லக்ஷ்மண மூர்சி²த படே³ ஸகாரே ஆன் ஸஂஜீவன் ப்ராண் உபா³ரே .. ஆரதி கீஜை ஹனுமான் லலா கீ . பைடி² பாதால் தோடி³ யம் காரே அஹிராவன கீ பு⁴ஜா உகா²ரே . பா³ஂயே பு⁴ஜா அஸுரத³ல மாரே தா³ஹினே பு⁴ஜா ஸஂத் ஜன் தாரே .. ஆரதி கீஜை ஹனுமான் லலா கீ . ஸுர் நர் முனி ஜன் ஆரதி உதாரே ஜய் ஜய் ஜய் ஹனுமான் உசாரே . கஂசன் தா²ர் கபூர் லௌ சா²ஈ ஆரதீ கரதி அஂஜனா மாஈ .. ஆரதி கீஜை ஹனுமான் லலா கீ . ஜோ ஹனுமான் ஜீ கீ ஆரதி கா³வே ப³ஸி வைகுண்ட² பரம் பத்³ பாவே . ஆரதி கீஜை ஹனுமான் லலா கீ . து³ஷ்ட த³லன ரகு⁴னாத்² கலா கீ ..

ஆரதீ உதாரே ஹம் தும்ஹாரீ ஸாஈஂ பா³பா³ ஆரதீ உதாரே ஹம் தும்ஹாரீ ஸாஈஂ பா³பா³ . சரணோஂ கே தேரே ஹம் புஜாரீ ஸாஈஂ பா³பா³ .. வித்³யா ப³ல் பு³த்³தி⁴, ப³ன்து⁴ மாதா பிதா ஹோ தன் மன் த⁴ன் ப்ராண, தும் ஹீ ஸகா² ஹோ ஹே ஜக³தா³தா அவதாரே, ஸாஈஂ பா³பா³ . ஆரதீ உதாரே ஹம் தும்ஹாரீ ஸாஈஂ பா³பா³ .. ப்³ரஹ்ம கே ஸகு³ண அவதார் தும் ஸ்வாமீ ஜ்ஞானீ த³யாவான் ப்ரபு⁴ அஂதரயாமீ ஸுன் லோ வினதீ ஹமாரீ ஸாஈஂ பா³பா³ . ஆரதீ உதாரே ஹம் தும்ஹாரீ ஸாஈஂ பா³பா³ .. ஆதி³ ஹோ அனஂத் த்ரிகு³ணாத்மக மூர்தி ஸிஂது⁴ கருணா கே ஹோ உத்³தா⁴ரக் மூர்தி சிரடீ³ கே ஸஂத் சமத்காரீ ஸாஈஂ பா³பா³ . ஆரதீ உதாரே ஹம் தும்ஹாரீ ஸாஈஂ பா³பா³ .. ப⁴க்தோஂ கீ கா²திர், ஜனம் லியே தும் ப்ரேம் ஜ்ஞான் ஸத்ய ஸ்னேஹ், மரம் தி³யே தும் து³கி²யா ஜனோஂ கே ஹிதகாரீ ஸாஈஂ பா³பா³ . ஆரதீ உதாரே ஹம் தும்ஹாரீ ஸாஈஂ பா³பா³ ..

ஓஂ ஜய் ச்ரீ ராதா⁴ ஜய் ச்ரீ க௃ஷ்ண ஓஂ ஜய் ச்ரீ ராதா⁴ ஜய் ச்ரீ க௃ஷ்ண ச்ரீ ராதா⁴ க௃ஷ்ணாய் நமஃ .. கூ⁴ம் கு⁴மாரோ கா⁴மர் ஸோஹே ஜய் ச்ரீ ராதா⁴ பட் பீதாம்ப³ர் முனி மன் மோஹே ஜய் ச்ரீ க௃ஷ்ண . ஜுக³ல் ப்ரேம் ரஸ் ஜ²ம் ஜ²ம் ஜ²மகை ச்ரீ ராதா⁴ க௃ஷ்ணாய் நமஃ .. ராதா⁴ ராதா⁴ க௃ஷ்ண கன்ஹையா ஜய் ச்ரீ ராதா⁴ ப⁴வ் ப⁴ய் ஸாக³ர் பார் லகை³யா ஜய் ச்ரீ க௃ஷ்ண . மஂக³ல் மூரதி மோக்ஷ் கரையா ச்ரீ ராதா⁴ க௃ஷ்ணாய் நமஃ ..

ஜயதி ஜயதி வன்த³ன் ஹர் கீ ஜயதி ஜயதி வன்த³ன் ஹர் கீ கா³ஓ மில் ஆரதீ ஸியா ரகு⁴வர் கீ .. ப⁴க்தி யோக³ ரஸ் அவதார் அபி⁴ராம் கரேஂ நிக³மாக³ம் ஸமன்வய் லலாம் . ஸிய பிய நாம் ரூப் லீலா கு³ண தா⁴ம் பா³ஂட் ரஹே ப்ரேம் நிஷ்காம் பி³ன் தா³ம் . ஹோ ரஹீ ஸப²ல் காயா நாரீ நர் கீ கா³ஓ மில் ஆரதீ ஸியா ரகு⁴வர் கீ .. கு³ரு பத்³ நக்² மணி சன்த்³ரிகா ப்ரகாச் ஜாகே உர ப³ஸே தாகே மோஹ தம நாச் . ஜாகே மாத்² நாத்² தவ ஹாத்² கர் வாஸ் தாகே ஹோஏ மாயா மோஹ ஸப்³ ஹீ வினாச் .. பாவே ரதி க³தி மதி ஸியா வர் கீ கா³ஓ மில் ஆரதீ ஸியா ரகு⁴வர் கீ ..

ஜய ஜய ஆரதீ வேணு கோ³பாலா ஜய ஜய ஆரதீ வேணு கோ³பாலா வேணு கோ³பாலா வேணு லோலா பாப் விது³ரா நவனீத சோரா ஜய ஜய ஜய ஜய ஆரதீ வேஂகடரமணா வேஂகடரமணா ஸஂகடஹரணா ஸீதா ராம ராதே⁴ ச்யாம ஜய ஜய ஜய ஜய ஆரதீ கௌ³ரீ மனோஹர் கௌ³ரீ மனோஹர் ப⁴வானீ சஂகர் ஸாம்ப³ ஸதா³சிவ உமா மஹேச்வர ஜய ஜய ஜய ஜய ஆரதீ ராஜ ராஜேச்வரி ராஜ ராஜேச்வரி த்ரிபுரஸுன்த³ரி மஹா ஸரஸ்வதீ மஹா லக்ஷ்மீ மஹா காலீ மஹா லக்ஷ்மீ ஜய ஜய ஆரதீ ஆன்ஜனேய ஆன்ஜனேய ஹனுமன்தா ஜய ஜய ஆரதி த³த்தாத்ரேய த³த்தாத்ரேய த்ரிமுர்தி அவதார ஜய ஜய ஆரதீ ஸித்³தி⁴ வினாயக ஸித்³தி⁴ வினாயக ச்ரீ க³ணேச ஜய ஜய ஆரதீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸுப்³ரஹ்மண்ய கார்திகேய

பா⁴க³வத் ப⁴க³வான் கீ ஹை ஆரதீ பா⁴க³வத் ப⁴க³வான் கீ ஹை ஆரதீ பாபியோஂ கோ பாப் ஸே ஹை தாரதீ .. யஹ் அமர் க்³ரஂத² யஹ் முக்தி பஂத² ஸன்மார்க³ தி³கா²னே வாலா பி³க³டீ³ கோ ப³னானே வாலா .. யஹ் ஸுக² கரனீ யஹ் து³க² ஹரனீ ஜக³மஂக³ல் கீ ஹை ஆரதீ பாபியோஂ கோ பாப் ஸே ஹை தாரதீ ..

ஆரதீ ச்ரீ ராமாயணஜீ கீ ஆரதீ ச்ரீ ராமாயணஜீ கீ . கீரதி கலித லலித ஸிய பீ கீ .. கா³வத் ப்³ரஹ்மாதி³க் முனி நாரத்³ . பா³லமீக் பி³க்³யான் பி³ஸாரத்³ .. ஸுக ஸனகாதி³ ஸேஷ ஔர் ஸாரத்³ . ப³ரன் பவன்ஸுத கீரதி நீகீ .. கா³வத் பே³த³ புரான் அஷ்டத³ஸ . ச²ஓஂ ஸாஸ்த்ர ஸப்³ க்³ரஂத²ன் கோ ரஸ் .. முனி ஜன் த⁴ன் ஸஂதன் கோ ஸரப³ஸ் . ஸார் அஂஸ ஸம்ம்மத் ஸப்³ ஹீ கீ .. கா³வத் ஸஂதத் ஸஂபு⁴ ப⁴வானீ . அரு க⁴டஸஂப⁴வ் முனி பி³க்³யானீ .. ப்³யாஸ் ஆதி³ கபி³ப³ர்ஜ ப³கா²னீ . காக³பு⁴ஸுஂடி³ க³ருட³ கே ஹீ கீ .. கலி மல் ஹரனி பி³ஷய ரஸ் பீ²கீ . ஸுப⁴க்³ ஸிஂகா³ர் முக்தி ஜுப³தீ கீ .. த³லன் ரோக்³ ப⁴வ் பூ⁴ரி அமீ கீ . தாத் மாத் ஸப்³ பி³தி⁴ துலஸீ கீ ..

சாரதே³ ஓ விசாரதே³ சாரதே³ ஓ விசாரதே³ து³க்² வினாசினீ சாரதே³ ஜ்யோதி ஸ்வரூபிணீ சாரதே³ ஆத்ம ஸ்வரூபிணி சாரதே³ .. ஜ்யோதி ஸ்வரூபிணி அம்பே³ மாஂ ஆத்ம ஸ்வரூபிணி அம்பே³ மாஂ து³ர்கே³ மாஂ ஽ ஽ ஽ அம்பே³ மாஂ ஽ ஽ ஽ .. ஜ்யோதி ஸே ஜ்யோதி ஜகா³ மேரே ராம் ஜ்யோதி ஸே ஜ்யோதி ஜகா³ தோ³ . அப்³ ப⁴க்தி கீ ஜ்யோதி ஜகா³ மேரே ராம் சக்தி கீ ஜ்யோதி ஜகா³ தோ³ .. அப்³ ஜ்ஞான் கீ ஜ்யோதி ஜகா³ மேரே ராம் த்⁴யான் கீ ஜ்யோதி ஜகா³ தோ³ . அப்³ அபனீ ஜ்யோதி ஜகா³ மேரே ராம் ஜ்யோதி ஸே ஜ்யோதி ஜகா³ தோ³ ..

மஂக³லஂ மஂக³லஂ மஂக³லஂ ஜய மஂக³லஂ மங்க³லஂ மங்க³லஂ மங்க³லஂ ஜய மங்க³லஂ மங்க³லஂ மங்க³லஂ மங்க³லஂ ஜய மங்க³லஂ .. சன்கராதி³ வாஸுதே³வ தே³வ மங்க³லஂ ஸுப்³ரஹ்மண்ய க³ணேசாய தே³வ மங்க³லஂ ஸீதாராம் ராதே⁴ச்யாம தே³வ மங்க³லஂ த³த்தத்ரேய நாராயண தே³வ மங்க³லஂ ஸத்³கு³ரு பரமகு³ரு தே³வ மங்க³லஂ மங்க³லஂ மங்க³லஂ மங்க³லஂ ஜய மங்க³லஂ .. ஆதி³ சக்தி பரா சக்தி தே³வி மங்க³லஂ ராஜேச்வரி த்ரிபுரஸுன்த³ரி தே³வி மங்க³லஂ பார்வதி ஸரஸ்வதி தே³வி மங்க³லஂ மஹாலக்ஷ்மீ மஹாகாலி தே³வி மங்க³லஂ மங்க³லஂ மங்க³லஂ மங்க³லஂ ஜய மங்க³லஂ ..

shree shree@yahoo.com