Make your own free website on Tripod.com

 


.. satsa.ng bhajan ..

gaNesha bhajan

OM gaM gaNapataye namaH .. gajaananaM bhuuta gaNaadhisevitam.h . kapitthajambuuphalasaarabhaxitam.h . umaasutaM shokavinaashakaaraNam.h . namaami vighneshvara paada pa.nkajam.h ..

gajaanana, OM gajavadana . heramba gajaanana .. muuShaka vaahana gajaanana . modaka hasta gajaanana .. paahi paahi, gajaanana . paarvati nandana gajaanana..

gaNesha sharaNaM, sharaNaM gaNesha . gaNesha sharaNaM, sharaNaM gaNesha .. vaagiisha sharaNaM, sharaNaM vaagiisha . vaagiisha sharaNaM, sharaNaM vaagiisha .. saariisha sharaNaM, sharaNaM saariisha . saariisha sharaNaM, sharaNaM saariisha ..

jaya gaNesha, jaya gaNesha, jaya gaNesha paahi maam.h . jaya gaNesha, jaya gaNesha, jaya gaNesha raxa maam.h .. shrii gaNesha, shrii gaNesha, shrii gaNesha paahi maam.h . shrii gaNesha, shrii gaNesha, shrii gaNesha raxa maam.h ..

taaNDava nR^itya kare gajaanana, taaNDava nR^itya kare . dhimikiTa dhimikiTa taala mR^ida.nga, brahmaa taala hare gajaanana . sha.nkara putra suranara stotra, madhye shivagaurii gajaanana . tejasa koTi guNagaNa saaTi, iShTa puurti kare gajaanana .

paahii paahii gajaananaa paarvati na.ndaa gajaananaa .. ekada.ntaa gajaananaa anekada.ntaM vidyaananaa . laMbodara he gajaananaa laMba uragadara belaananaa . chinmayamudraa godhanachaturaa yogamudraa samaadhipaalaa . sachchidaana.ndaa gajaananaa nityaana.ndaa nira.njanaa .. paahii paahii gajaananaa paarvati na.ndaa gajaananaa ..

vinaayakaa vighnavinaashaka vinaayakaa . vighnavinaashaka saukhyavidaayaka vishvavibhaavaka vinaayakaa .. gauriitanayaa vinaayakaa sha.nkarapaalita vinaayakaa gajavadanaa he vinaayakaa muuShakavaahana vinaayakaa . pitR^isad.hbhaktaa vinaayakaa suprasabuddhi vinaayakaa vighnaadhiishvara vinaayakaa vishvaaraaGYaa vinaayakaa . modakahastaa vinaayakaa modavidaayaa vinaayakaa cha.ndrolhaatsaka vinaayakaa shaapitacha.ndraa vinaayakaa punarujjiivana vinaayakaa puurNakR^ipaalaya vinaayakaa daivataraxaka vinaayakaa daanavasa.nhaara vinaayakaa . baahuchatuShkaa vinaayakaa bhaavamanoGYaa vinaayakaa paashaa.nkushadhara vinaayakaa naTavaranaaTyaa vinaayakaa . cha.ndanara.njita vinaayakaa raktaaMbaradhara vinaayakaa laMbodara he vinaayakaa vaamanaruupaa vinaayakaa naagaaraakR^ita vinaayakaa naanaaruupaa vinaayakaa gurusad.hkR^ipaa vinaayakaa shiShyavanaa he vinaayakaa . gaM biijaaxara vinaayakaa gaM bhiiraasthaa vinaayakaa ao.nkaaraaxaa vinaayakaa vakratu.nDaa vinaayakaa sarvaadeshrii vinaayakaa sachchidaana.ndaa vinaayakaa .

gauriina.ndana gajaananaa he duHkhabha.njana gajaananaa . muuShaka vaahana gajaananaa buddhivinaayaka gajaananaa . gajaananaa AUM gajaananaa . gauriina.ndana vighnavinaashaka gajaananaa sha.nkarapuutra gajaananaa . gajaananaa AUM gajaananaa . gauriina.ndana

jaya jaya jaya gaNapati devaa . maataa paarvati pitaa mahaadevaa . gajaananaa gajaananaa gajaananaa he gaNapati devaa . jaya jaya jaya gaNapati devaa . maataa paarvati pitaa mahaadevaa . gajaananaa gajaananaa gajaananaa he gaNapati devaa . 1.

jaya gaNesha jaya gaNesha jaya gaNesha devaa . maataa jaakii paarvatii pitaa mahaadevaa .. laDDuo.n kaa bhog cha.Dhe, sant kare.n sevaa . jaya gaNesha jaya gaNesha jaya gaNesha devaa .. baa.Njhan ko putra deta, ko.Dhin ko kaayaa . andhe ko aa.Nkh deta, nirdhana ko maayaa .. suuradaas sharaNa aaye, saphal kiije sevaa . jaya gaNesha jaya gaNesha jaya gaNesha devaa ..

sundaramukha shrii gajaanana . ekadanta shrii gajaanana . prathama namaami gajaanana . sura muni va.ndita gajaanana . he sura muni va.ndita gajaanana .

jaya gaNaraaya shrii gaNaraaja . jaya gaNaraaya shriigaNaraaja ma.ngalamuurti moriyaa . siddhi vinaayaka ma.ngala daataa . siddhi vinaayaka ma.ngaladaayaka ma.ngala muurti moriyaa . aShTa vinaayaka ma.ngaladaayaka ma.ngala muurti moriyaa . si.nduura vadana pa.nkaja nayana . si.nduura vadana pa.nkaja nayana ma.ngala muurti moriyaa .

prathama vandana gaurii na.ndana . he shiva na.ndana paahi gajaanana . eka da.nta bahuvanda vinaayaka . vighna haraNa shubha ma.ngala charaNa . praaNasvaruupa paahi gajaanana .

paahi gaNesha gajaanana . sakala roga nivaaraNa . paarvatii putra parama pavitra . paapa vinaashaka vinaayaka . muuShaka vaahana modaka hasta . shyaamala varNa vilaMbita suutra . vaamana ruupa maheshvara putra . vighna vinaashaka paada namaste .

vighneshvara vinaayaka . vishvaadhara namo.astute . namo.astute namo.astute . vishvaadhara namo.astute . sura muni va.ndita vinaayaka . bhava bhaya naasha vinaayaka . sharaNaM sharaNaM vinaayaka . vishvaadhaara namo.astute .

gaurii na.ndana gajaanana . girijaa na.ndana nira.njana . paarvatii na.ndana shubhaanana . paahi prabho maam.h paahi prasanna .

ma.ngala charaNa gajaanana . gajavadana shubhaanana . vidyaa daayaka buddhi pradaayaka . gaurii tanaya gajaanana .

jaya laMbodara paahi maam.h . jagadambaa suta raxa maam.h . sharaNaagata raxa maam.h . he karuNaanidhe paahi maam.h . shrii gaNanaatha sa.nraxamaam.h . nija bhaktimudan dehimaam.h .

shaMbhu kumaara gajaanana . sha.nkarii tanaya gajaanana . aMbikaa tanaya gajaanana . OM gajaanana . aMbikaa tanaya gajaanana . aMbuja lochana gajaanana .

gaurii sutaaya OM nama OM . laMbodaraaya OM nama OM . vighneshvaraaya OM nama OM . vishveshvaraaya OM nama OM .

mahaagaNapate paalayamaam.h . maata.nga vadana paalayamaam.h . gajamukha naatha paalayamaam.h . sura muni vandita paalayamaam.h .

gajaanana he shubhaanana . gauri manohara priya na.ndana . pashupati tanaya gajaanana . parama nira.njana shubhaanana . muuShaka vaahana gajaanana . modaka priya mukha shubhaanana . omkaareshvara namo.astute . jaya vijayiibhava namo.astute . vighneshvara namo vinaayaka . bhakta jana priya gajaanana .

eka da.ntaM vinaayakam.h . vighna haraM bhaja gajaananam.h . gaNaadhipaM umaasutam.h . gauri va.ndana gajaananam.h . muuShaka vaahana gajaananam.h . modaka hasta gajaananam.h . chhaamara karNa gajaananam.h . vilaMbita suutra gajaananam.h . vaamana ruupa gajaanana . maheshvara putra gajaanana . vighna vinaayaka gajaanana . paada namaste gajaanana . paada namaste gajaanana .

gaNanaathaM gaNanaatham.h . iishvara putraM gaNanaatham.h . gaNanaathaM gaNanaatham.h . gaNapati bhajare guNanaatham.h . gaNanaathaM gaNanaatham.h . bhajare maanasa sadaa nityam.h . vighna vinaayaka gaNanaatham.h . siddhi vinaayaka gaNanaatham.h . paarvati putraM gaNanaatham.h . mukti pradaayaka gaNanaatham.h . muuShaka vaahana gaNanaatham.h . modaka hasta gaNanaatham.h . shiva shiva gaja mukha gaNanaatham.h . shiva gaNa va.ndita guNanaatham.h . buddhi prakaashaka gaNanaatham.h . siddhi vinaayaka gaNanaatham.h . mahaa gaNapate guru charaNam.h . sharaNaM sharaNaM shakti svaruupa .

gauriina.ndana gajaanana . he gauriina.ndana gajaanana . girijaana.ndana nira.njana . paarvatina.ndana shubhaanana . paahi prabho maam.h paahi prasanna . paahi prabho maam.h paahi prasanna .

gaNapati gaNapati paalayamaam.h . gaurii tanaya paalayamaam.h .

gaNesha gajamukha siddhi vidhaayaka . kiriintra na.ndina na.ndana naayaka . jini navaruuna si.nduura shobhana . lambodara danu jaga jana mohana . abhiiShTa daayaka vighna vinaayaka . pradaaha smaraare deva vinaayaka .

mahaa gaNapate namo.astute . maata.nga mukha namo.astute . girijaa na.ndana namo.astute . paarvati baalaka namo.astute . omkaareshvara namo.astute . jaya vijayiibhava namo.astute . namo.astute namo.astute .

veda vinaayaka sharaNaM sharaNam.h . vighna vinaayaka sharaNaM sharaNam.h . naada vinaayaka sharaNaM sharaNam.h . naaga vinaayaka sharaNaM sharaNam.h . bodha vinaayaka sharaNaM sharaNam.h . buddhi pradaayaka sharaNaM sharaNam.h . siddhi vinaayaka sharaNaM sharaNam.h . mukti pradaayaka sharaNaM sharaNam.h .

gajaanana gajaanana vighna haraNa gajavadana . gaurii na.ndana gajaanana sha.nkara tanaya gajavadana . ShaNmukha sodara gajaanana bhakta paalaka gajavadana . nirata nira.njana gajaanana nirupama vadana gajavadana . vedavilaxaNa gajaanana naaga kaN^kaNa gajavadana . paarvatii na.ndana shubhaanana . paahi prabho maam.h paahi prasanna .

vighna vinaayaka vedasvaruupa . vilaMbita suutra namo namo . praaNasvaruupa amR^ita prataapa . sharavaNa bhava guha sahodara . parimaLa charaNa aparimita karuNa . karimukha varada gajaanana . gaurii na.ndana nirata nira.njana . prasanna vadana namo namo . muuShaka vaahana gajaanana bhakta . sa.nkaTa vimochaka shubhaanana . a.njana naashaka gajaanana bhakta . suGYaana poshaka shubhaanana . modaka priyakara gajaanana shiva . paarvati na.ndana shubhaanana . karuNa payonidhi gajaanana bhakta . sharaNaagata divya shubhaanana . gaurii na.ndana nitrata nira.njana . prasanna vadana namo namo .

lambodara shiva gaurii suta . gaNaadhipa jaya gajaanana . baala cha.ndra jaya gaja karNeshvara . vighneshvara maam.h paahi prabho .

namaami nityaM gaNanaatham.h . smaraami satyaM gajavadanam.h . bhavaani na.ndana baala gajaanana . praNava svaruupa paahi prabho . omkaara ruupa paahi prabho . vighna vinaashaka gaNanaatham.h . siddhi vinaayaka gajavadanam.h . buddhi prakaashaka baala gajaanana . praNava svaruupa paahi prabho .

vinaayaka gaNaadhipa vighna nivaaraNa gajaanana . maata.nga vadana aana.nda sadana . mahaadeva shiva priya gaja vadana . moha vinaashaka moxa pradaayaka . muuShaka vaahana ma.ngala charaNa .

vinaayaka vighna naashaka vara pradaayaka vinaayaka . ana.nta raxaka ashrita daayaka . ad.hbhuta vigraha amaraadhiishvara . akha.nDa puurNa sachchidaana.nda . gaja mukha gaja mukha gaNanaatha . sura muni va.ndita guNa shiila .

maata.nga vadana aana.nda sadana . mahaadeva shiva shaMbho na.ndana . maayaa vinaashaka muuShaka vaahana . maataamaheshvarii bhavaanii na.ndana . mahaagaNapate ma.ngala charaNa . mahaagaNapate ma.ngala charaNa .

kR^iShNa bhajan

yaduna.ndana gopaalaa . jaya vR^i.ndaavana baalaa .. jaya muralii gaana vilolaa . gopaalaa gopaalaa raadhe gopaalaa ..

kR^iShNa raama govi.nda naaraayaNaa . keshava maadhava hari naaraayaNaa .. shrii veNu gopaala kR^iShNaa . maadhava madhusuudana naaraayaNaa ..

govi.nda maadhava gopaala keshavaa . jaya na.nda muku.nda na.nda govi.nda, raadhe gopaalaa .. giridhaarii giridhaarii jaya raadhe gopaalaa . ghana shyaama shyaama shyaama jaya jaya, raadhe gopaalaa .. jaya na.nda muku.nda na.nda govi.nda, raadhe gopaalaa ..

kR^iShNa kR^iShNa manamohanaa . chitta chora raadhaa jiivanaa .. megha shyaama madhusuudanaa . raadhaa kaa.nta yadu na.ndanaa ..

he maadhavaa he madhusuudanaa . daamodaraa he muraliidharaa .. manamohanaa he yaduna.ndanaa . diinaavanaa bhavabhaya bha.njanaa ..

kR^iShNa kR^iShNa muku.nda janaardana . kR^iShNa govi.nda naaraayaNa hare .. achyutaana.nta govi.nda maadhava . sachchidaana.nda naaraayaNa hare ..

kalyaaNa kR^iShNa kamaniiya kR^iShNa . kaaliya mardana shrii kR^iShNa .. govardhana giridhaarii muraarii, gopii mana sa.nchaarii . vR^i.ndaavana ke tulasii maalaa, piitaambara dhaarii, muraarii ..

raadheshyaam raadheshyaam . raadhaa maadhava raadheshyaam .. iisha ramesha raadheshyaam . keshava achyuta meghashyaam .. vasudeva suta raadheshyaam . vaasuki shayana meghashyaam .. paa.nDava praaNa raadheshyaam . paa.nDava praaNa meghashyaam .. paa.nDava raxaka raadheshyaam . kaurava shixaka meghashyaam .. nigamaagochara raadheshyaam . agaNita mahimaa meghashyaam .. muralii manohara raadheshyaam . pura.ndara viTThala meghashyaam ..

deva deva deva kR^iShNa . diina ba.ndhu paahi .. niila megha shyaama kR^iShNa . nitya mukta paahi .. veNu gaana lola kR^iShNa . vimala GYaana paahi .. vishva ruupa vaasudeva . deva deva paahi ..

guruvaayuur.h pura shrii hari kR^iShNa naaraayaNa gopaala . muku.nda maadhava muraliidhaarii naaraayaNa gopaala .. naaraayaNa gopaala shrii hari naaraayaNa gopaala . naaraayaNa gopaala shrii hari naaraayaNa gopaala .. mohana muraliidhaarii shrii hari naaraayaNa gopaala . govardhana giridhaarii muraarii naaraayaNa gopaala ..

muralii manohara na.nda kumaara . govardhana giridhaarii . gopaala kR^iShNa muraarii .. bhaamaa rukmiNii hR^idaya vihaara . shyaama sukumaara prema sudhaakara .

raadhe raadhe raadhe raadhe, raadhe govi.ndaa, vR^indaavana cha.ndaa . anaatha naatha diina ba.ndhu, raadhe govi.ndaa .. puraaNa puruSha puNya shloka, raadhe govi.ndaa, vR^indaavana cha.ndaa . anaatha naatha diina ba.ndhu, raadhe govi.ndaa .. na.nda muku.nda navaniita chora, raadhe govi.ndaa, yashodaa baala yadukula tilaka, raadhe govi.ndaa, vR^indaavana cha.ndaa . anaatha naatha diina ba.ndhu, raadhe govi.ndaa .. kaaliya nartana ka.nsa nishuudana, raadhe govi.ndaa, gopii mohana govardhana dhara raadhe govi.ndaa, vR^indaavana cha.ndaa . anaatha naatha diina ba.ndhu, raadhe govi.ndaa .. raadhaa vallabha rukmiNii kaa.nta raadhe govi.ndaa, veNu vilola vijaya gopaala, raadhe govi.ndaa , vR^indaavana cha.ndaa . anaatha naatha diina ba.ndhu, raadhe govi.ndaa .. bhakta vatsala bhaagavata priya, raadhe govi.ndaa, pa.nDhariinaathaa paa.nDura.ngaa raadhe govi.ndaa, vR^indaavana cha.ndaa . anaatha naatha diina ba.ndhu, raadhe govi.ndaa ..

manamohana kR^iShNa ku.njavihaarii . mathuraanaatha he giridhaarii . ma.ngala charaNa bhava bhaya haraNa . madhura madhura jaya raadhaa ramaNa .

vaijayantiidhara vanamaalaadhara . sha.nkhachakradhara piitaaMbaradhara . shriidhara pura.ndara giridhara naagara . muraliidhara ghanashyaama manohara .

muraliidhara murahara naTavara . gopiijanapriya giridhara . vR^indaavana sa.nchaara jagadaadhaara . yashodaa baala nanda kumaara .

gopaala giridhara baala . gopii lola gokula baala . goparipaala naaraayaNa . naaraayaNa naaraayaNa . goparipaala naaraayaNa . govi.nda govi.nda naaraayaNa .

madhusuudana he muraliidhara . mohana kR^iShNa jaganmohana kR^iShNa . naaraayaNa govi.nda . gopaala he maadhava .

kR^iShNa kR^iShNa yadu vara kR^iShNa . murahari keshava yaadava maadhava . muralii manohara kR^iShNa muraarii . kR^iShNa muraarii shyaama muraarii . murahara keshava yaadava maadhava .

jaya raadhaa maadhava jaya ku.nja vihaarii . jaya gopii jana vallabha jaya giridhaarii . yashodaa na.ndana vR^ijajana ra.njana . yamunaa tiira vanachaari jaya ku.nja vihaarii . hare kR^iShNa hare kR^iShNa, kR^iShNa kR^iShNa hare hare . hare raama hare raama raama raama hare hare .

vanamaalii raadhaa ramaNa giridhaarii govi.nda . niilamegha sundara naaraayaNa govi.nda . bhakta hR^idaya mandaara bhaanu koTi su.ndara . nanda nanda gopa vR^i.ndaa naaraayaNa govi.nda .

ana.ntaruupa ana.ntanaama aadimuula naaraayaNa . ana.ntashayana he jagannaatha kamalanayana he maadhava . karuNaasaagara kali.nga nartana . he kR^ipaa si.ndho kR^iShNa .

jaya jagadiisha hare muraare . jaya jaganaatha janaardana . jaya vanamaalii jaya giridhaarii . jaya jaya shriihari shyaama muraarii .

raadhikaa jiivana . kR^iShNa janaardana . raadhe govi.nda raadhe gopaala . devakii na.ndana . na.nda na.ndana he gopika ra.njana . na.nda na.ndana he goparipaalana . murali mohana . he madhusuudana .

madhuvana sa.nchaari shyaama muraarii . he madhusuudana muraliidhaari . maadhava mohana mayuura mukuTa dhara . mathuraa naatha prabhu giridhaarii .

aana.nda saagara muralidhara . miiraa prabhu raadhe shyaama venu gopaala . nanda yashodaa aana.nda kishora . jaya jaya gokula baala jaya veNugopaala .

tulasii maalaa dhaarii kR^iShNa . tunga tiiravihaarii kR^iShNa . gopii manasa gopaala kR^iShNa . govi.nda govinda sAI.n kR^iShNa .

jaya govi.nda jaya ana.nta na.nda gopaala . mohana muraliidhara shyaama gopaala . mandara giridhaarii hare naTavara laala . maadhava keshava madana gopaala .

madhura madhura muralii ghanashyaama . mathuraadhipate raadhe shyaama . suuradaasa prabhu he giridhaarii . miiraa ke prabhu hR^idaya vihaarii .

murali manohara raadheshyaama . gopii vallabha raadheshyaama . devakii na.ndana raadheshyaama . raadheshyaama jaya raadheshyaama . veNuvilola raadheshyaama . vijayagopala raadheshyaama . nandakumaara raadheshyaama . navaniitachora raadheshyaama .

raadhikaa manohara madana gopaala . diina vatsala he raaja gopaala . bhakta jana mandaara venu gopaala . muralidhara he gaana vilola .

madhusuudana hare maadhava . shrii vaasudeva janaardana . hare keshava naaraayaNa . shrii hari govi.nda manamohana . janaardana jagatpaalana . diinavana dukhaHbha.njana . aravi.ndalochana aana.ndana . shrii vaasudeva janaardana .

bada chittachora vR^indaavana sa.nchaara . gopaala gopaala he murali gopaala . govardhanoddhaara gopaala baala . gopi janoddhaara raadhe gopaala .

gopaala gopaala gokula na.ndana gopaala . na.nda muku.nda gopaala, navaniita chora gopaala . venu vilola gopaala , vijaya gopaala gopaala . raadhaa kR^iShNa gopaala , ramaNiiya veSha gopaala . kaaLi.nga mardhana gopaala, kaustubha bhuuShaNa gopaala . murali lola gopaala, muku.nda priya gopaala .

kR^iShNa kR^iShNa govi.nda maadhava, raadhe . kR^iShNa kR^iShNa aana.nda keshava . kR^iShNa kR^iShNa naaraayaNa hare , raadhe . kR^iShNa kR^iShNa gopaala shrii hare . na.nda tanaya i.ndu vadana maadhava hare . devaki vasudeva baala keshava hare . veNu naada vijaya baala maadhava hare . bhakta hR^idaya sulabha naatha keshava hare . kR^ipaanidhe paarthasakhe maadhava hare, satya . bhaamaa pate laxmii naatha keshava hare . paahi paahi vaasudeva maadhava hare . dehi sad.hgatiM prabho keshava hare .

kR^iShNa kR^iShNa jaya gopi ramaNa . bhakta vatsala jiivana . raadhaa maadhava mohana . kR^iShNa kR^iShNa jaya gopi ramaNa . naTavara kR^iShNa naTavara kR^iShNa . raadhe na.nda laala . kR^iShNa ghana ghana niila . kR^iShNa gokula baala . hare maadhava hare gopika lolaa, hare hare . hare maadhava hare gopika lolaa .

jaya ho jaya ho gopaalana . jaya ho jaya ho naaraayaNa . jaya ho jaya ho janaardana . jaya ho jaya ho nira.njana .

kR^iShNa muku.nda muraare jaya . kR^iShNa muku.nda muraare . karuNaa saagara kamala naayaka . kanakaMbaradhaari , gopaala . kaaliya mardana ka.nsa nishuudhana . kamalaayata nayana , gopaala . gopi jana mana mohana vyaapaka . kuvalayadala niila , gopaala .

kR^iShNaM va.nde na.ndakumaaram.h . raadhaa vallabha navaniita choram.h . muraliidhara sukumaara shariiram.h . gopiivallabha na.ndakishoram.h . raamaM va.nde dasharatha tanayam.h . siita vallabha raghukula tilakam.h . kausalya suta laxmaNa bharatam.h . hanumat praaNaM koda.nDa raamam.h .

pura.ndara ra.nga hare viTThala . pa.nDari ra.nga hare viTThala . narahari ra.nga hare viTThala . murahara ra.nga hare viTThala .

he murali maadhava . raadhe kR^iShNa keshava . keshava maadhava yaadava na.ndana , raadhe kR^iShNa jai gopaal . na.nda na.ndana raadhe shyaam , i.ndu vadana megha shyaam . kaaliya nartana raadhe shyaam , kaMsa nishuudhana megha shyaam . paa.nDura.nga raadhe shyaam , pa.nDarinaatha megha shyaam . bhakta vatsala raadhe shyaam , baala gopaala megha shyaam .

na.ndalaala yadu na.ndalaala . vR^indaavana govi.ndalaala . raadhaalola na.ndalaala . raadhaa maadhava na.ndalaala .

( mana) mohana muraliidhaarii jaya raadhe govi.nda . govardhana giridhaari jaya raadhe govi.nda . vR^indaavana sa.nchaari jaya raadhe govi.nda . yamunaa tiira vihaari jaya raadhe govi.nda . miiraa prabhu giridhaari jaya raadhe govi.nda . gopi manohara shauri jaya raadhe govi.nda .

raadhaa maadhava raadhe shyaam . raadhaa maadhava raadhe shyaam . raadhaa maadhava raadhe shyaam . triguNaatiita guNeshvara shyaam . sR^iShTi sthitilaya kaaraNa shyaam . govi.ndaachyuta yaadava shyaam . naaraayaNa hari keshava shyaam . muku.nda murahara vaamana shyaam . jaya jaya gopi vallabha shyaam . anumana su.ndara mohana shyaam . akhila rasaamR^ita saagar shyaam . raama kR^iShNa hari giridhar shyaam .

shriinivaasa govi.nda shrii ve.nkaTesha govi.nda . bhakta vatsala govi.nda bhaagavata priya govi.nda . nitya nirmala govi.nda niila megha shyaama govi.nda . puraana puruSha govi.nda pu.nDariikaaxa govi.nda . govi.nda hari govi.nda gokula na.ndana govi.nda . veNu gopaala govi.nda ve.nkaTa viTThala govi.nda . anaatha raxaka govi.nda aapat baa.ndhava govi.nda . govi.nda hari govi.nda gokula na.ndana govi.nda .

naaraayaNa bhajan

xiiraabdhi shayana naaraayaNa . shrii laxmii ramaNa naaraayaNa .. naaraayaNa hari naaraayaNa . shruta jana paripaala naaraayaNa .. vaikuNTha vaasa naaraayaNa . vaidehii ramaNa naaraayaNa .. naaraayaNa hari naaraayaNa . narahari ruupa naaraayaNa ..

shrii laxmii ramaNa naaraayaNa . naaraayaNa veda paaraayaNa .. bhava bhaya haraNa, va.ndita charaNa . alakha nira.njana naaraayaNa . vaidehii mohana naaraayaNa ..

naaraayaNa veda paaraayaNa . nava nava su.ndara naaraayaNa .. xiiraabdhi shayana naaraayaNa . niiraja lola naaraayaNa .. ghana shyaama niila naaraayaNa . kaliyuga avataara naaraayaNa ..

OM namo namaH OM, namaH OM . OM namo namaH OM, namaH OM .. achyutaaya namaH OM, ana.ntaaya namaH OM . su.ndaraaya namaH OM, surava.nditaaya namaH OM . maadhavaaya namaH OM, madhusuudanaaya namaH OM . kaaraNaaya namaH OM, naaraayaNaaya namaH OM .. raamaaya namaH OM, kR^iShNaaya namaH OM . kaaraNaaya namaH OM, naaraayaNaaya namaH OM ..

raadhaa maadhava madana gopaalaa na.ndamuku.ndaa naTavaralaalaa .. mathuraanaathaa diinadayaalaa raadhe govi.ndaa giridharabaalaa ..

hari hari hari hari sumirana karo .. harikaa naama sumirana karo harike guNa sumirana karo harikii kathaa sumirana karo ..

kR^iShNaM viShNuM shriidharaM maadhavaM madhusuudanam.h . govi.ndaM shriiraamaM, raamaM raamaM raghupate ..

gopaalaa rola kolaa muralii lolaa na.ndalaalaa . keshava maadhava janaardanaa . vanamaalaa bR^i.ndaavana baalaa . muralii lolaa na.ndalaalaa .

aadisheShaa ana.ntashayanaa shriinivaasaa shriive.nkaTeshaa . raghukulatilakaa raamacha.ndraa siitaapate shriiraamacha.ndraa ..

jaya jaya raamakR^iShNa govi.nda naaraayaNa . naaraayaNa hari naaraayaNa . shrii laxmii ramaNa naaraayaNa . hari gopa na.nda naaraayaNa . hari OM ana.nta naaraayaNa . hari naaraayaNa .

purandara ra.nga hare viTThala . pa.nDhari ra.nga hare viTThala . narahari ra.nga hare viTThala . murahari ra.nga hare viTThala .

viTThala hare viTThala . paa.nDura.nga viTThale hari naaraayaNa . purandara viTThale hari naaraayaNa . hari naaraayaNa bhajo naaraayaNa . sAI.n naaraayaNa satya naaraayaNa .

vaikuNThapate naaraayaNa . vaarijanayana naaraayaNa . vaxasthala kaustubhamaNi bhuuShita . sha.nkhachakra piitaaMbara shobhita . naaraayaNa hari naaraayaNa .

paa.nDura.nga hari muku.nda muraarii . paa.nDura.nga hari paa.nDura.nga hari . deva deva deva mahaadeva deva . aadi deva deva brahmaa viShNu deva .

ra.nga ra.nga paa.nDura.nga ra.nga viTThala . viTThala hari viTThala . rukmiNii sameta pa.nDhari naatha . paa.nDura.nga viTThala diinaba.ndhu viTThala . viTThala hari viTThala . viTThala hari viTThala .

kamalanayana prabhu kamalaapate . kamalaasana prabhu kamalaakaa.nta . kamalanaabha prabhu kamalaaramaNa . kamaleshvara prabhu kamalaakaa.nta .

shriinivaasa ve.nkaTesha . shrutajana paripaala govi.nda . shriinivaasa ve.nkaTesha . tirupati girivaasa govi.nda . garu.Da vaahana govi.nda govi.nda . govi.nda govi.nda shriinivaasa govi.nda . govi.nda govi.nda shriinivaasa govi.nda . govi.nda govi.nda ve.nkaTaramaNa govi.nda .

naaraayaNa naaraayaNa bhaja mana naaraayaNa . shrii hari maadhava naaraayaNa bhaja mana naaraayaNa . muralii shyaama mohana shyaama muralii mohana shyaama . shrii raghu raama he ghana shyaama bhaja mana naaraayaNa .

dharaNii naayaka govi.nda . dinakara teja govi.nda . veNugaana priya govi.nda . ve.nkaTaramaNa govi.nda . siitaa naayaka govi.nda . shrita jana paalaka govi.nda .

garu.Da vaahana naaraayaNa . shrii sheSha shayana naaraayaNa . shrii laxmii ramaNa naaraayaNa . hari OM hari OM naaraayaNa .

hari naaraayaNa govi.nda . hari naaraayaNa duritanivaaraNa . hari naaraayaNa govi.nda . keshava maadhava govi.nda . govi.nda govi.nda . govi.nda hari govi.nda .

paa.nDura.nga paa.nDura.nga paa.nDura.nga viTThala . pa.nDharinaatha pa.nDharinaatha pa.nDharinaatha viTThala . hari naaraayaNa hari naaraayaNa hari naaraayaNa viTThala . bhajo naaraayaNa bhajo naaraayaNa bhajo naaraayaNa viTThala . naaraayaNa hari naaraayaNa hari naaraayaNa hari viTThala . hari naaraayaNa hari naaraayaNa hari naaraayaNa viTThala .

naaraayaNaM hari naaraayaNaM . naaraayaNaM laxmii naaraayaNaM . tava pada sharaNaM naaraayaNaM . sheSha shayana naaraayaNaM .

keshava maadhava madhusuudana . shriidhara sundara naaraayaNa . muralii manohara janaardana . achyuta ana.nta naaraayaNa . govi.nda jaya jaya gopaala jaya jaya .

naaraayaNaM bhaje naaraayaNaM , laxmii . naaraayaNaM bhaje naaraayaNam.h . vR^i.ndaavana sthita naaraayaNaM , deva . bR^i.nda bhavasthita naaraayaNam.h . pa.nkaja vilochana naaraayaNaM , bhakta . sa.nkaTa vimochana naaraayaNam.h . aGYaana naashakaM naaraayaNaM , bhakta . viGYaana paashakaM naaraayaNam.h . shriivatsa bhuuShaNa naaraayaNaM , na.nda . govatsa poshana naaraayaNam.h . shR^i.ngaara naayaka naaraayaNaM , pada . ga.nga vidaayaka naaraayaNam.h . shriikaa.nta sahasra naaraayaNaM , divya . vaiku.nTha suravara naaraayaNaM .

devii bhajan

maduraapurii nilaye miinaaxii . kaamakoTi nilaye kaamaaxii . kaashiipuraadhiishvarii vishveshvarii . maataa annapuurNeshvarii shrii sha.nkarii .

kaalii kaalii mahaa kaalii kapaalinii . durgaa durgaa devii durgaa bhavaanii . ma.ngala gaurii maataa maheshvarii . raaja raajeshvarii laxmii naaraayaNii .

ma.ngala shubha kari maataa maheshvarii . aMbe bhavaanii akhila.ndeshvarii . raajiiva lochani raajaraajeshvarii . aadi paraashakti shrii parameshvarii . aana.nda daayinii he shivasha.nkarii .

maa.N he maa.N, maa.N he maa.N . viiNaa vaadini sarasvatii maataa . jagata paalini gaurii maataa . ambaa bhavaanii laxmii maataa . sAI.n maataa jagata jananii .

jaya jaya bhavaanii maa.N aMbe bhavaanii maa.N . aMbe bhavaanii maa.N sAI.n bhavaanii maa.N . shiraDii bhavaanii maa.N paarthi bhavaanii maa.N . aatmanivaasii maa.N sAI.n bhavaanii maa.N .

durge he durge durge jaya jaya maa.N . durge he durge durge jaya jaya maa.N . karuNaasaagari maa.N . kaali kapaalini maa.N . jagadodhaariNii maa.N . durge jaya jaya maa.N . jaya durge jaya jaya maa.N .

devii bhavaanii jagatajananii . mandahaasini aana.nda daayinii . ma.ngala kaarini kaaruNya ruupiNi . naaraayaNii devii naaraayaNii . mahiShaasura mardini aMbe bhavaanii .

shaaradevi shaarade kalaanidhe dayaanidhe . (4 times at different pitches) .

tripura sundari maa.N ambaa dayaa saagarii maa.N . sundara vadani maa.N ambaa suguNa manoharii maa.N devii . jaya jaga jananii maa.N ambaa jagadadhaari maa.N . parama kR^ipaalinii maa.N ambaa paapa vimochanii maa.N .

jaya jaya jaya jagata vandinii maa.N . jaya paramesha kR^ipaalinii maa.N . aadi shakti parabrahma svaruupiNii . jaga jananii chaturveda vilaasini . saaMba vinodini maataa bhavanii . shaaMbhavii sha.nkarii moxa pradaayinii .

shriikarii kR^ipaakarii xema.nkarii sayiisvarii . sha.nkarii abhaya.nkarii shubhaa.nkarii maheshvarii . taaNDava keli priyakarii bhairavii pralaya.nkarii . sarveshvarii sundarii dayaa kari maheshvarii .

jaya devii durgaa gaurii sha.nkarii paarvatii . vimala kaamini harinaaraayaNii bhagavatii . veda maataa vidyaadaayinii bhaaratii . ha.nsa vaahanii viiNaapaaNi sarasvatii .

akhilandeshvari raajaraajeshvarii . durgaa bhavaanii naaraayaNii . mahaa maayaa shiva shakti svaruupiNii . veda vilaasini naaraayaNii .

gaanapriye devii karuNaamayii . kaadaMbarii ambaa kaatyaayini . harivallabhe shubha daayinii . oMkaara ruupiNii naaraayaNii . bhuvaneshvarii ambaa jaganmohinii . shrii chakra dhaariNii naaraayaNii .

kaadaMbarii ambaa karuNaakarii . shvetaaMbarii ambaa jagadiishvarii . shiva sha.nkarii shakti maheshvarii . bhuvaneshvarii ambaa parameshvarii .

kalaa ruupiNii kaadaMbarii . naada ruupiNii naaraayaNii . satyadharmaruupiNii sarveshvarii . ma.ngalakaariNii maheshvarii . kaadaMbarii naaraayaNii . sarveshvarii ambaa parameshvarii .

jagadaMbike jaya jagadiishvarii . thaye paraashakti parameshvarii . maaye mahaa maaye maaheshvarii . niiye vinaya thiirkum vishveshvarii . onaiye sharaNa dainden karuNaakari . aruvaaye aana.nda lahari gaurii .

aMbaa parameshvari akhila.ndeshvari . aadi paraashakti paalayamaam.h . tripura su.ndari raaja raajeshvari . tribhuvaneshvari paalayamaam.h . kaa.nchii kaamaaxii madurai miinaaxii . kaashii vishaalaaxii paalayamaam.h . ma.nju bhaaShiNi ma.nda haasini . i.ndu shekharii paalayamaam.h .

jaya jaya devi dayaalahari . jananii sarasvatii paalayamaam.h ( paalayamaam.h paalayamaam.h) . amale kamalaasana sahite . ad.hbhuta charite paalayamaam.h ( paalayamaam.h paalayamaam.h) . maate ma.ngala guNajaale . manoGYa shiile paalayamaam.h ( paalayamaam.h paalayamaam.h) . kiriiTa kuNDala sushobhite . kinnara giite paalayamaam.h ( paalayamaam.h paalayamaam.h) . bhagavati paarvati giirvaaNi . pannaga veNi paalayamaam.h ( paalayamaam.h paalayamaam.h) . sarvaloka paripuujita charaNe . ratnaabharaNe paalayamaam.h ( paalayamaam.h paalayamaam.h) . vimala maate vidhu mukuti . vibudha gaNaarchita charaNayuge ( paalayamaam.h paalayamaam.h) . vindan maanasa raaja ha.nsi . vidyaa ruupe sarasvati ( paalayamaam.h paalayamaam.h) .

govi.nda sahodarii aMbaa gomati naaraayaNii . devi aana.nda svaruupiNii paramaana.nda svaruupiNii . sachchidaana.nda svaruupiNii brahmaana.nda svaruupiNii . aMbaa kaamaaxii kaatyaayinii . sharaNaagatam chinmayii , devii . karuNa vilaasinii dayaamayii .

vaaNii sarasvatii vaagdevii viiNaa dhaariNi maam.h paahi . pustaka paaNi vaagdevii pannaga veNii maam.h paahi . chaturmukha bharye vaagdevii sha.nkara puujite maam.h paahi . vaachaamagochari vaagdevii vaakye vinodini maam.h paahi .

shaarade shaarade viiNaa paaNi shaarade . shaarade shaarade brahma patnii shaarade . shaarade shaarade vaaNii sarasvatii shaarade . shaarade shaarade sha.nkara puujite shaarade . shaarade shaarade shR^i.nga giriishe shaarade . shaarade shaarade pustaka haste shaarade . shaarade shaarade mayuura gamani shaarade . shaarade shaarade ha.nsa vaahinii shaarade .

shaarade o vishaarade, vighna vinaashinii shaarade . jyoti svaruupiNii shaarade, aatma svaruupiNii shaarde .. jyoti svaruupiNi ambe maa.N aatma svaruupiNi ambe maa.N durge maa.N, ambe maa.N ..

mahaa laxmii jaganmaata . madhusuudana priya mana mohinii . madhusuudana priya jagan mohinii . aadi laxmii dhana dhaanya laxmii . saubhaagya laxmii sa.ntaana laxmii . shrii varalaxmii paahi maam.h .. sa.nchala suma.ngala vasu.ndhara vasuprada . padminii suna.ndinii nira.njanii bhaargavii . amale kamale vimale hari vallabhe shubhe . ma.ndahaasa cha.ndra vadana shiitalaM namaamyahaM .

raam bhajan

hare raama hare raama , raama raama hare hare . hare kR^iShNa hare kR^iShNa , kR^iShNa kR^iShNa hare hare .. achyutam keshavam raama naaraayaNaM . kR^iShNa daamodaraM vaasudevaM bhaje . shriidharaM maadhavaM gopikaavallabhaM . jaanakiinaayakaM raamacha.ndraM bhaje ..

aatmaaraama aana.nda ramaNa . achyuta keshava hari naaraayaNa .. bhava bhaya haraNa va.ndita charaNa . raghukula bhuuShaNa raajiiva lochana .. aadi naaraayaNa ana.nta shayana . sachchidaana.nda satyanaaraayaNa ..

jagadaashraya shrii raghuraama . jagadoddhaara siitaaraama .. parama paavana taaraka raama . shrii raama shata koTi praNaama . sharaNaM sharaNaM aatmaaraama . sharaNaM sharaNaM siitaaraama ..

raamacha.ndra prabhu raghuva.nsha raama . siitaapate shrii jaanaki raama .. ahalyoddhaaraka saguNaadi raama . raavaNa sa.nhaara koda.nDa raama . ayodhyaa raama paTTaabhi raama . nava nava komala shrii siitaaraama . siitaapate jaya jaanakii raama ..

raamacha.ndra raghuviira . raamacha.ndra raNadhiira .. raamacha.ndra raghuraama . raamacha.ndra paramadhaama .. raamacha.ndra raghunaatha . raamacha.ndra jagannaatha .. raamacha.ndra mama ba.ndhu . raamacha.ndra dayaa si.ndhu ..

aao hama saba milakar gaaye.n mahaaprabhuuke gaan . gaaye gaaye tana mana khoye kare.n iisha kaa dhyaan .. bhajare raghupati raaghava raajaaraam , aao hama saba

jaya jaya raghu na.ndana jaya jaanakii jiivana . sharaNaagata paalana jaya jagadodhaarana . raajiivadala lochana jaya jagadaanandana . raajaadhiraaja raamacha.ndra sAI.n jagata vandana .

shriiraama raama jaya jaya raama . raama raama jaya raama . kaushalya suta vardhana raama . shriimat.h dasharatha na.ndana raama . jaanakii jiivana paavana raama . jaanakii jiivana mohana raama . maaruti sevita shrii raghu raama .

shrii raama raama raama raghunandana raama raama . shrii raama raama raama bharataagraja raama raama . shrii raama raama raama raNadhiira raama raama . shrii raama raama raama sharaNaM bhava raama raama .

he raghu na.ndana dasharatha na.ndana . badradiishvara raama . vaidehii priya vaikuNTha raama . sadaa smaro mai.n raameti raama .

dasharathe raama jaya jaya raama . raghukula bhuuShaNa raajaa raama . siitaa vallabha sundara raama . shrii raama jaya raama satya sAI.n raama .

bhayahara ma.ngala dasharatha raam.h . jaya jaya ma.ngala siitaa raam.h . ma.ngalakara jaya ma.ngala raam.h . sa.nkaTa shubha vibhahodaya raam.h . aana.ndaamR^ita varShaka raam.h . aashrita vatsala jaya jaya raam.h . raghupati raaghava raajaa raam.h . patita paavana siitaa raam.h .

raama raama dasharatha raama he raajaa raama . he siitaa raama . raghu kula bhuuShaNa raajiiva lochana he raajaa raama . kR^iShNa kR^iShNa raadhaa kR^iShNa he gokula baala . he gopi laala . na.nda muku.nda navaniita chora he na.nda laala .

jaya raghu na.ndana jaya jaya raama . jaya jagat GYaanii jaanakii raama . nava nava komala megha shyaama . bhava haraNa bhadraachala raama . bhaya haraNa bhadraachala raama . dasharatha na.ndana he param dhaama . dashamukha mardana shrii raghu raama .

raama raama raam.h raghu na.ndana he ghanashyaam . shrii raam.h jaya raam.h jaya jaya raam.h . jaya raam.h jaya raam.h jaya jaya raam.h . jaya raam.h raam.h raam.h, jaya raam.h raam.h raam.h , jaya raama raam.h . raghupati raaghava raajaa raam.h, patita paavana siitaa raam.h .

jaya jaya raama jaya raghu raama . siitaa raama shrii raghu raama . pashupati ra.njana paavana raama . raama raama raama jaya jaya raama raama raama jaya jaya . raama raama raama jaya jaya siitaa raama raama jaya jaya . dasharatha na.ndana dashamukha mardana . raama raama raama jaya jaya . agaNita guNa gaNa ana.nta ruupa .

raama raama raama raama raama naama taarakam.h . raama kR^iShNa vaasudeva bhukti mukti daayakam.h . jaanaki manoharaM sarva loka naayakam.h . sha.nkaraadi sevyamaana puNyanaama kiirtanam.h . raama raama raama raama raama raama raam.h . raama raama raama siitaa raama raama raam.h .

shrii raama jaya raama jaya jaya raama .. shrii raama jaya raama jaya jaya dayaalu . shrii raama jaya raama jaya jaya kR^ipaalu ..

aa.Njaneya bhajan

viira maaruti , gaMbhiira maaruti . dhiira maaruti , ati shuura maaruti . giita maaruti , sa.ngiita maaruti . daasa maaruti, raamadaasa maaruti . bhakta maaruti, parama bhakta maaruti ..

agaNita guNa gaNa aprameya , aa.njaneya maam.h paahi . a.njani putra parama pavitra , raaghava mitra maam.h paahi ..

aa.njaneya raghuviira . raamaduuta maam.h paahi .. aa.njaneya mama ba.ndhu . aa.njaneya mama si.ndhu .. aa.njaneya raghuraama . aa.njaneya parama dhaama ..

aa.njaneya viira , hanuma.nta shuura . vaayu kumaara , vaanara viira . mahaanubhaava shrii hanuma.nta .. shrii raam.h jaya raam.h jaya jaya raam.h . siitaaraam.h jaya jaya raam.h ..

raamapujaarii paropakaarii . mahaaviira bajara.ngabalii . satdharmachaarii sadbrahmachaarii . mahaaviira bajara.ngabalii . GYaanaguNa saagara ruupa ujaagara . mahaaviira bajara.ngabalii . kesarina.ndana kalimala bha.njana . mahaaviira bajara.ngabalii . GYaanaguNa saagara ruupa ujaagara . mahaaviira bajara.ngabalii .

viiraparaakrama viiraadhiviira . sujana paalana shuraadhishuura . shuurasa.nraxaka shuraadhishuura . vaayukumaara vaanaraviira .

raama duuta rudra viirya . aa.njaneya mahaa viira . karuNaa muurti kR^ipaa si.ndho . vaayu putra namo namo . siitaa shoka vinaashaka . pavana putra namo namo .

atulita bala dhaamaM hema shailaabh deham.h . danuja vana kR^ishaanaM GYaaninaaM agragaNyam.h . sakala guNa nidhaanaM vaanaraaNaamadhiisham.h . raghupati priya bhaktaM vaatajaataM namaami ..

manojavaM maaruta tulya vegam.h . jitendriyaM buddhimataaM variShTham.h . vaataatmajaM vaanarayuutha mukhyam.h . shrii raam duutaM sharaNaM prapadye ..

shiva bhajan

shivaaya namaH shivali.ngaaya nama OM . haraaya namaH harali.ngaaya nama OM . bhavaaya namaH bhavali.ngaaya nama OM . aatmane namaH aatmali.ngaaya nama OM . nama OM nama OM nama OM nama OM .. shivaaya namaH

OM namaH shivaaya OM namaH shivaaya OM nama shivaaya shivaaya nama OM . aruNaachala shiva aruNaachala shiva aruNaachala shiva aruNa shivohaM ..

sha.nkara saaMbashiva hara hara . sha.nkara saaMbashiva jaya jaya . ga.ngaa jaTaadhara gaurii mahesha . cha.ndra kalaadhara he paramesha . kailaasa vaasii kaashiipate . karuNaa saagara gaurii pate .

shiva haraye hara shivaye . saaMbasadaashiva haraye . hara hara hara hara mahaadeva . paarvatii ramaNa sadaashiva .

shaMbho mahaadeva mallikaarjuna . ma.ngala charaNa trilochana . pinaakadhaarii paarvatii ramaNa . bhava bhaya haraNa sanaatana . paarvatii ramaNa patita paavana .

shivaaya parameshvaraaya shashi shekharaaya nama OM . bhavaaya guNa saaMbavaaya shiva taaNDavaaya nama OM . shivaaya parameshvaraaya cha.ndra shekharaaya nama OM . bhavaaya guNa saaMbavaaya shiva taaNDavaaya nama OM .

OM shiva OM shiva, paraatpara shiva, oMkaara shiva tava sharaNaM . namaami sha.nkara bhajaami sha.nkara, umaamaheshvara tava sharaNaM . gaurii sha.nkara shaMbho sha.nkara saaMba sadaashiva tava sharaNaM .

shiva sha.nkara paarvatii ramaNa . ga.ngaadhara bhuvana dhaaraNa . sharaNaagata vandita sharaNa . karuNaakara bhavabhaya haraNa .

nandiishvara he naTaraaja . na.ndaatmaja hari naaraayaNa . naagabharaNa namaH shivaaya . naadasvaruupa namo namo .

li.ngodbhavakara li.ngeshvara . parameshvara maam.h paahi prabho . paahi prabho maam.h paahi vibho .

ga.ngaa dhara shiva gaurii shiva . shaMbho sha.nkara saaMba shiva . jaya jagadiishvara jaya parameshvara . jagadodhaara jagadiishvara . vishvaadhara vishveshvara . shaMbho sha.nkara saaMba shiva .

cha.ndra shekharaaya namaH OM . ga.ngaadharaaya namaH OM . OM namaH shivaaya namaH OM . hara hara haraaya namaH OM . shiva shiva shivaaya namaH OM . sayiisvaraaya namaH OM .

namo bhuuta naatha, namo deva deva . namo bhakta paala, namo divya teja . bhavabhadra kara sadaanirvikaara . namo loka paala namo naaga lola . namo paarvatii vallabha niilakaNTha . sadaa suprakaasha mahaa paapa naasha . kaashii vishvanaatha dayaasi.ndhujaata . namo paarvatii vallabha niilakaNTha .

shiva shaMbho hara hara shaMbho . bhava naasha kailaasha nivaasa . paarvatii pate hare pashupate . ga.ngaadhara shiva gauriipate .

tripuraari shiva sha.nkara . naaga bhuuShaNa naaga bharaNa . oMkaareshvara namaH shivaaya . mahaa kaaleshvara namaH shivaaya .

niilakaNTha mahaadeva . nikhila loka janaprataapa . baala cha.ndra shekhara . paarvati manohara hara . tavalita kailaasa xetra . saama veda giitaa stotra . avani brahma kapaala xetra . kaamadahana vilaasa netra .

bholaa naatha umaapate shambho sha.nkara pashupate . na.ndii vaahana naaga bhuuShaNa cha.ndra shekhara kalaadhara . ga.ngaadhara gaurii manohara girijaa ramaNa sadaashiva . kailaasa vaasa kanaka sabheSha gaja charmaambara vishvesha . shmashaana vaasa chidambaresha niila kaNTha mahaadeva . shuuladhara jyoti prakaasha vibhuuti su.ndara paramesha . Dam Dam Dam Dam Damaruu ghanata . paarvati ramaNa sadaashiva .

kailaasa vaasa karuNaa vilaasa . ga.ngaadhara hara saaMba shiva . gauri manohara saaMba shiva . girijaa vallabha sha.nkara . shiva shiva shiva shiva chinmaya teja . shiva su.ndara ku.njita naTaraaja . hara hara hara hara tryaMbakesha . hara shiva sha.nkara he jagadiisha . naTaraaja naTaraaja nartana su.ndara naTaraaja . shivaraaja shivaraaja shivakaami priya shivaraaja .

shivaaya namaH OM shivaaya namaH . shivaaya namaH OM namaH shivaaya . shiva shiva shiva shiva shivaaya namaH OM . hara hara hara hara haraaya namaH OM . hara hara ShaNmukha guhaaya namaH OM . hara hara sharavaNa bhavaaya namaH OM .

dattaatreya bhajan

dattaatreya brahmasamaadhiyuktaM .. dattaatreya trimuurtiiruupa tribhuvana lokaa raxaka . kaamadhenuu kalpavR^ixaa kaamitapalalaga raajakaa . da.nDakama.nDalu shulaaDamarugaa sha.nkhachakrayashobhitaa . uttama uttama puruShottama puurNacha.ndragaa pragaTitaa . bhaavaba.ndhana bhava bhaya shuuraa bhakta karuNaagaa saagaraa . kR^ittikaa taaraa sitaanusaaraa tiirtharuupa manoharaa . sahyaadriivaasaa sachchidaana.ndaa trishuulaa sad.hrupaa ..

sadguru bhajan

sha.nkara guru jaya sha.nkara guru . sha.nkara bhagavatpada sha.nkara guru . apaara mahimaa sha.nkara guru . dayaa saagara sha.nkara guru . gurudeva gurudeva sadguru naatha guru deva .

maanasa bhajare guru charaNaM . dushtara bhavasaagara taraNam . guru mahaaraaj guru jaya jaya . sAI.n naatha sad.hguru jaya jaya . Satsang Bhajans by Meena Aithala Other Bhajans courtesy various contributors

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 

July 03, 2003