Make your own free website on Tripod.com
Indian Institute of Information Technology's ISCII to glyph conversion engine was used to convert the ISCII files to the Indian script of your choice.mIrA bhajana mAlA

1 prabhu kaba re miloge 
2 tuma bina naiNa dukhArA 
3 haro jana kI bhIra 
4 mhAMro arajI
5 mero darada na jANai koya 
6 rAkhau kR^ipAnidhAna
7 koI kahiyau re
8 dUkhaNa lAge naina 
9 kala nAhiM pa.Data jisa
10 Aya milau mohi 
11 loka-lAja taji nAchI 
12 maiM bairAgaNa hUMgI 
13 baso more nainana meM 
14 more lalana 
15 chitavau jI morI ora 
16 prANa adhAra
17 dUsaro na koI 
18 mhAre ghara
19 maiM araja karUM 
20 prabhu, kabare miloge 
21 mIrA dAsI janama janama kI
22 AlI re! 
23 prabhu giradhara nAgara 
24 rAkha apanI saraNa 
25 paga ghuMgharU bAMdha 
26 Ajyo mhAre desa 
27 kabahuM milai piyA merA
28 kIjo prIta kharI 
29 mIrA ke prabhu giradhara nAgara 
30 sharaNa gahI prabhu terI 
31 prabhu kirapA kIjau 
32 sakhI rI 
33 papaiyA re! 
34 horI khelata haiM giradhArI
35 sAjana ghara AyA ho 
36 chAkara rAkho jI 
37 sAMcho prItama
38 subha hai Aja gharI
39 mhAro kAMI karasI 
40 rAma ratana dhana pAyo 
41 bhajana binA naraphIko 
42 tumare darasa bina bAvarI 
43 bhajo re mana govindA 
44 lAja rAkho mahArAja 
45 mhAro praNAma 
46 mIrA kI vinatI chhai jI 
     .................

1      prabhu kaba re miloge ([2] [INDEX])
      ---------------
prabhu jI tuma darshana bina moya gha.DI chaina nahIM Ava.De||Teka||
anna nahIM bhAve nIMda na Ave viraha satAve moya|
ghAyala jyUM ghUmUM kha.DI re mhAro darda na jAne koya||1||
dina to khAya gamAyo rI, raina gamAI soya|
prANa gaMvAyA jhUratAM re, naina gaMvAyA donu roya||2||
jo maiM aisA jAnatI re, prIta kiyAM dukha hoya|
nagara DhuMDherau pITatI re, prIta na kariyo koya||3||
pantha nihArUM Dagara bhuvArUM, UbhI mAraga joya|
mIrA ke prabhu kaba re miloge, tuma milayAM sukha hoya||4||

2    tuma bina naiNa dukhArA ([3] [1] [INDEX])
   ---------------------
   mhAre ghara Ao prItama pyArA||
tana mana dhana saba bheMTa dharUMgI bhajana karUMgI tumhArA|
 
        mhAre ghara Ao prItama pyArA||
tuma guNavaMta susAhiba kahiye momeM auguNa sArA||
      mhAre ghara Ao prItama pyArA||
maiM niguNI kachhu guNa nahiM jAnUM tuma sA bagasaNahArA||
      mhAre ghara Ao prItama pyArA||
mIrA kahai prabhu kaba re miloge tuma bina naiNa dukhArA||
      mhAre ghara Ao prItama pyArA||
 

3     haro jana kI bhIra ([4] [2] [INDEX])
   ----------------------
hari tuma haro jana kI bhIra|
dropadI kI lAja rAkhI, chaTa ba.DhAyo chIra||
bhagata kAraNa rUpa nara hari, dhara.h.hyo Apa samIra||
hiraNyAkusa ko mAri lInho, dhara.h.hyo nAhina dhIra||
bU.Dato gajarAja rAkhyo, kiyau bAhara nIra||
dAsI mIrA lAla giradhara, charaNakaMvala sIra||

4   mhAMro arajI ([5] [3] [INDEX])
  -------------------
tuma suNo jI mhAMro arajI|
bhavasAgara meM bahI jAta hUM kA.Dho to thAMrI marajI|
iNa saMsAra sago nahiM koI sAMchA sagA raghubarajI||
mAta-pitA aura kuTama kabIlo saba matalaba ke garajI|
mIrA kI prabhu arajI suNa lo charaNa lagAvo thAMrI marajI||   

5   mero darada na jANai koya ([6] [4] [INDEX])
 ----------------------------
he rI maiM to prema-divAnI mero darada na jANai koya|
ghAyala kI gati ghAyala jANai, jo koI ghAyala hoya|
jauhari kI gati jauharI jANai, kI jina jauhara hoya| 
sUlI Upara seja hamArI, sovaNa kisa bidha hoya|
gagana maMDala para seja piyA kI kisa bidha milaNA hoya|
darada kI mArI bana-bana DolUM baida milyA nahiM koya|
mIrA kI prabhu pIra miTegI, jada baida sAMvariyA hoya|

6   rAkhau kR^ipAnidhAna ([7] [5] [INDEX])
  ----------------------
aba maiM saraNa tihArI jI, mohi rAkhau kR^ipA nidhAna|
ajAmIla aparAdhI tAre, tAre nIcha sadAna|
jala DUbata gajarAja ubAre, gaNikA cha.DhI bimAna|
aura adhama tAre bahutere, bhAkhata saMta sujAna|
kubajA nIcha bhIlaNI tArI, jANe sakala jahAna|
kahaM laga kahUM giNata nahiM Avai, thaki rahe beda purAna|
mIrA dAsI sharaNa tihArI, suniye donoM kAna|

7    koI kahiyau re ([8] [6] [INDEX])
 -------------------------
koI kahiyau re prabhu AvanakI,
    
        AvanakI manabhAvana kI|
Apa na Avai likha nahiM bhejai ,
        bANa pa.DI lalachAvanakI|
e dou naiNa kahyo nahiM mAnai,
       nadiyAM bahai jaise sAvana kI|
kahA karUM kachhu nahiM basa mero,
        pAMkha nahIM u.Da jAvanakI|
mIrA kahai prabhu kaba re miloge,
        cherI bhai hUM tere dAMvanakI|

8    dUkhaNa lAge naina ([9] [7] [INDEX])
  --------------------------
darasa bina dUkhaNa lAge naina|
jabase tuma bichhu.De prabhu more, kabahuM na pAyo chaina|
sabada suNata merI chhatiyAM, kAMpai mIThe lAgai baina|
biraha vyathA kAMsU kahUM sajanI, baha gaI karavata aina|
kala na parata pala hari maga jovata, bhaI chhamAsI raina|
mIrA ke prabhu kaba re miloge, dukha meTaNa sukha dena|

9    kala nAhiM pa.Data jisa ([10] [8] [INDEX])
 -----------------------------
sakhI merI nIMda nasAnI ho|
pivako paMtha nihArata sigarI, raiNa bihAnI ho|
sakhiyana milakara sIkha daI mana, eka na mAnI ho|
bina dekhyAM kala nAhiM pa.Data jiya, aisI ThAnI ho|
aMga-aMga byAkula bhaI mukha, piya piya bAnI ho|
aMtara bedana birahakI koI, pIra na jAnI ho|
jyUM chAtaka ghanakUM raTai, machhalI jimi pAnI ho|
mIrA byAkula birahaNI, sudha budha bisarAnI ho|

10   Aya milau mohi ([11] [9] [INDEX])
  ----------------------
rAma milaNa ke kAja sakhI, mere Arati ura meM jAgI rI|
ta.Dapata-ta.Dapata kala na parata hai, birahabANa ura lAgI rI|
nisadina paMtha nihArUM pivako, palaka na pala bhara lAgI rI|
pIva-pIva maiM raTUM rAta-dina, dUjI sudha-budha bhAgI rI|
biraha bhujaMga mero Dasyo kalejo, lahara halAhala jAgI rI|
merI Arati meTi gosAIM, Aya milau mohi sAgI rI|
mIrA byAkula ati ukalANI, piyA kI umaMga ati lAgI rI|

11      loka-lAja taji nAchI ([12] [10] [INDEX])
    ----------------------
maiM to sAMvare ke raMga rAchI|
sAji siMgAra bAMdhi paga ghuMgharU, loka-lAja taji nAchI||
gaI kumati, laI sAdhukI saMgati, bhagata, rUpa bhai sAMchI|
gAya gAya harike guNa nisa dina, kAlabyAlasUM bAMchI||
uNa bina saba jaga khAro lAgata, aura bAta saba kAMchI|
mIrA shrIgiradharana lAlasUM, bhagati rasIlI jAMchI||

12     maiM bairAgaNa hUMgI ([13] [11] [INDEX])
bAlA maiM bairAgaNa hUMgI|
jina bheShAM mhAro sAhiba rIjhe, sohI bheSha dharUMgI|
sIla saMtoSha dharUM ghaTa bhItara, samatA paka.Da rahUMgI|
jAko nAma niraMjana kahiye, tAko dhyAna dharUMgI|
guruke gyAna raMgU tana kapa.DA, mana mudrA pairUMgI|
prema pItasUM hariguNa gAUM, charaNana lipaTa rahUMgI|
yA tana kI maiM karUM kIgarI, rasanA nAma kahUMgI|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara, sAdhAM saMga rahUMgI|

13   baso more nainana meM ([14] [12] [INDEX])
  ---------------------
baso more nainana meM naMdalAla|
mohanI mUrati sAMvari sUrati, naiNA bane bisAla|
adhara sudhArasa muralI rAjata, ura baijaMtI-mAla||
chhudra ghaMTikA kaTi taTa sobhita, nUpura sabada rasAla|
mIrA prabhu saMtana sukhadAI, bhagata bachhala gopAla||

14    more lalana ([15] [13] [INDEX])
  -----------------
      jAgo baMsIvAre jAgo more lalana|
rajanI bItI bhora bhayo hai ghara ghara khule kivAre|
     jAgo baMsIvAre jAgo more lalana||
gopI dahI mathata suniyata hai kaMganA ke jhanakAre|
     jAgo baMsIvAre jAgo more lalana|| 
uTho lAlajI bhora bhayo hai sura nara ThA.Dhe dvAre|
     jAgo baMsIvAre jAgo more lalana|
gvAla bAla saba karata kulAhala jaya jaya sabada uchAre|
      jAgo baMsIvAre jAgo more lalana|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara sharaNa AyAkUM tAre||
      jAgo baMsIvAre jAgo more lalana||

15   chitavau jI morI ora ([16] [14] [INDEX])
  -------------------------
tanaka hari chitavau jI morI ora|
hama chitavata tuma chitavata nAhIM
       mana ke ba.De kaThora|
mere AsA chitani tumharI 
        aura na dUjI Thaura|
tumase hamakUM eka ho jI 
        hama-sI lAkha karora||
kaba kI ThA.DI araja karata hUM
        araja karata bhai bhora|
mIrA ke prabhu hari abinAsI 
        desyUM prANa akora||

16    prANa adhAra ([17] [15] [INDEX])
  ---------------------
hari mere jIvana prANa adhAra|
aura Asaro nAMhI tuma bina, tInUM loka maMjhAra|| 
hari mere jIvana prANa adhAra
ApabinA mohi kachhu na suhAvai nirakhyau saba saMsAra|
hari mere jIvana prANa adhAra
mIrA kahaiM maiM dAsi rAvarI, dIjyo matI bisAra||
hari mere jIvana prANa adhAra 

17   dUsaro na koI ([18] [16] [INDEX])
 ----------------------
mere to giradhara gopAla dUsaro na koI||
jAke sira mora mukuTa mero pati soI|
tAta mAta bhrAta baMdhu Apano na koI||
chhAMDi daI kulakI kAni kahA karihai koI|
saMtana Dhiga baiThi baiThi lokalAja khoI||
chunarI ke kiye TUka o.Dha lInhI loI|
motI mUMge utAra banamAlA poI||
aMsuvana jala sIchi sIchi prema beli boI|
aba to bela phaila gaI AMNada phala hoI||
dUdha kI mathaniyAM ba.De prema se biloI|
mAkhana jaba kA.Dhi liyo chhAchha piye koI||
bhagati dekhi rAjI huI jagata dekhi roI|
dAsI mIrA lAla giradhara tAro aba mohI||

18   mhAre ghara ([19] [17] [INDEX])
  -------------------
mhAre ghara hotA jAjyo rAja|
abake jina TAlA de jAo sira para rAkhUM birAja||
mhe to janama janamakI dAsI the mhAMkA siratAja|
pAvaNa.DA mhAMke bhalAM hI padhAra.h.hyA saba hI sughAraNa kAja||
mhe to burI chhAM thAMke bhalI chhai ghaNerI tuma ho eka rasarAja|
thAMne hama saba hI kI chiMtA (tuma) sabake ho garIba nivAja||
sabake mukuTa-siromaNi sira para mAno punya kI pAja|
mIrAke prabhu giradhara nAgara bAMha gahe kI lAja||

19   maiM araja karUM ([20] [18] [INDEX])
  -------------------
prabhujI maiM araja karuM chhUM mhAro be.Do lagAjyo pAra||
iNa bhava meM maiM dukha bahu pAyo saMsA-soga nivAra|
aShTa karama kI talaba lagI hai dUra karo dukha-bhAra||
yoM saMsAra saba bahyo jAta hai lakha chaurAsI rI dhAra|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara AvAgamana nivAra||

20    prabhu, kabare miloge ([21] [19] [INDEX])
  -------------------------
prabhujI the kahAM gayA, neha.Do lagAya|
chho.Da gayA bisvAsa saMgAtI prema kI bAtI balAya||
biraha samaMda meM chho.Da gayA chho hakI nAva chalAya|
mIrA ke prabhu kaba re miloge tuma bina rahyo na jAya||

21   mIrA dAsI janama janama kI ([22] [20] [INDEX])
 ------------------------------
pyAre darasana dIjyo Aya, tuma bina rahyo na jAya||
jala bina kamala, chaMda bina rajanI, aise tuma dekhyAM bina sajanI|
Akula vyAkula phirUM raina dina, biraha kAlajo khAya||
divasa na bhUkha, nIMda nahiM rainA, mukha sUM kathata na Ave bainA|
kahA kahUM kachhu kahata na Avai, milakara tapata bujhAya||
kyUM tarasAvo antarajAmI, Aya milo kirapAkara svAmI|
mIrA dAsI janama-janama kI, pa.DI tumhAre pAya||
   

22   AlI re! ([23] [21] [INDEX])
  ---------------
AlI re mere naiNA bANa pa.DI|
chitta cha.Dho mere mAdhurI mUrata ura bicha Ana a.DI|
kaba kI ThA.DhI paMtha nihArUM apane bhavana kha.DI||
kaise prANa piyA bina rAkhUM jIvana mUla ja.DI|
mIrA giradhara hAtha bikAnI loga kahai biga.DI||

23   prabhu giradhara nAgara ([24] [22] [INDEX])
 -----------------------
barasai badariyA sAvana kI
    sAvana kI manabhAvana kI|
sAvana meM umagyo mero manavA
     bhanaka sunI hari Avana kI|
uma.Da ghuma.Da chahuM disi se Ayo
     dAmaNa damake jhara lAvana kI|
nAnhIM nAnhIM bUMdana mehA barasai 
     sItala pavana sohAvana kI|
mIrAke prabhu giradhara nAgara
     AnaMda maMgala gAvana kI|

24   rAkha apanI saraNa ([25] [23] [INDEX])
 ----------------------
mana re parasi harike charaNa|
subhaga sItala kaMvala komala,trividha jvAlA haraNa|
jiNa charaNa prahalAda parase, iMdra padavI dharaNa||
jiNa charaNa dhruva aTala kInhe, rAkha apanI saraNa|
jiNa charaNa brahmAMDa bheTayo, nakhasikhAM sira dharaNa||
 
jiNa charaNa prabhu parasi lIne, terI gotama gharaNa|
jiNa charaNa kAlInAga nAthyo, gopa lIlA-karaNa||
jiNa charaNa gobaradhana dhAra.h.hyo, garva maghavA haraNa|
dAsi mIrA lAla giradhara, agama tAraNa taraNa||
 

25   paga ghuMgharU bAMdha ([26] [24] [INDEX])
  ----------------------
paga ghuMgharUM bAMdha mIrA nAchI re||
maiM to mere nArAyaNa kI, Apahi ho gai dAsI re|
paga ghuMgharUM bAMdha mIrA nAchI re|
loga kahai mIrA bhaI bAvarI nyAta kahai kulanAsI re|
paga ghuMgharUM bAMdha mIrA nAchI re|
biSha kA pyAlA rANAjI bhejyA pIvata mIrA hA.NsI re|
paga ghuMgharUM bAMdha mIrA nAchI re|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara sahaja mile abinAsI re|
paga ghuMgharUM bAMdha mIrA nAchI re|

26   Ajyo mhAre desa ([27] [25] [INDEX])
  ----------------------
baMsIvArA Ajyo mhAre desa| sAMvarI surata vArI besa||
AUM-AUM kara gayA jI, kara gayA kaula aneka|
giNatA-giNatA ghasa gaI mhArI AMgaliyA rI rekha||
maiM bairAgiNa AdikI jI thAMre mhAre kadako sanesa|
bina pANI bina sAbuNa jI, hoya gaI dhoya sapheda||
jogaNa hoya jaMgala saba herUM chho.DA nA kuchha saisa|
terI surata ke kAraNe jI mhe dhara liyA bhagavAM bhesa||
mora-mukuTa pItAmbara sohai ghUMgharavAlA kesa|
mIrA ke prabhu giradhara miliyAM dUno ba.Dhai sanesa||

27  kabahuM milai piyA merA ([28] [26] [INDEX])
  -----------------------
gobinda kabahuM milai piyA merA|
charaNa-kaMvala ko haMsa-haMsa dekhU rAkhUM naiNAM nerA|
gobiMda kabahuM milai piyA merA|
nirakhaNakUM mohi chAva ghaNero kaba dekhUM mukha terA|
gobiMda kabahuM milai piyA merA|
byAkula prANa dhare nahiM dhIraja mila tUM mIta saberA|
gobiMda kabahuM milai piyA merA|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara tApa tapana bahuterA|
gobiMda kabahuM milai piyA merA|

28  kIjo prIta kharI ([29] [27] [INDEX])
  -----------------
bAdala dekha DarI ho, syAma! maiM bAdala dekha DarI|
shyAma maiM bAdala dekha DarI|
kAlI-pIlI ghaTA Uma.DI barasyo eka gharI|
shyAma maiM bAdala dekha DarI|
jita jAUM tita pANI pANI huI bhoma harI||
jAkA piya paradesa basata hai bhIjUM bAhara kharI|
shyAma maiM bAdala dekha DarI|
mIrA ke prabhu hari abinAsI kIjo prIta kharI|
shyAma maiM bAdala dekha DarI|

29  mIrA ke prabhu giradhara nAgara ([30] [28] [INDEX])
  --------------------------
galI to chAroM baMda huI haiM, maiM harise milUM kaise jAya||
UMchI-nIchI rAha rapaTalI, pAMva nahIM ThaharAya|
socha socha paga dharUM jatana se, bAra-bAra Diga jAya||
UMchA nIchAM mahala piyA kA mhAMsUM chaDhyo na jAya|
piyA dUra patha mhAro jhINo, surata jhakolA khAya||
kosa kosa para paharA baiThayA, paiga paiga baTamAra|
he bidhanA kaisI racha dInI dUra basAyo lAya||
mIrA ke prabhu giradhara nAgara sataguru daI batAya|
jugana-jugana se bichha.DI mIrA ghara meM lInI lAya||

30   sharaNa gahI prabhu terI ([31] [29] [INDEX])
  -----------------------
suNa lIjo binatI morI, maiM sharaNa gahI prabhu terI|
tuma(to) patita aneka udhAre, bhava sAgara se tAre||
maiM sabakA to nAma na jAnUM koi koI nAma uchAre|
ambarISha sudAmA nAmA, tuma pahuMchAye nija dhAmA|
dhruva jo pAMcha varSha ke bAlaka, tuma darasa diye ghanasyAmA|
dhanA bhakta kA kheta jamAyA, kabirA kA baila charAyA||
sabarI kA jUMThA phala khAyA, tuma kAja kiye mana bhAyA|
sadanA au senA nAIko tuma kInhA apanAI||
karamA kI khicha.DI khAI tuma gaNikA pAra lagAI|
mIrA prabhu tumare raMga rAtI yA jAnata saba duniyAI||

31  prabhu kirapA kIjau ([32] [30] [INDEX])
svAmI saba saMsAra ke ho sAMche shrIbhagavAna||
sthAvara jaMgama pAvaka pANI dharatI bIja samAna|
sabameM mahimA thAMrI dekhI kudarata ke kurabAna||
bipra sudAmA ko dAlada khoyo bAle kI pahachAna|
do muTThI taMdulakI chAbI dInhayoM dravya mahAna|
bhArata meM arjuna ke Age Apa bhayA rathavAna|
arjuna kulakA loga nihAra.h.hyA chhuTa gayA tIra kamAna|
nA koI mAre nA koi marato, tero yo agyAna|
chetana jIva to ajara amara hai, yo gItAroM gyAna||
mere para prabhu kirapA kIjau, bAMdI apaNI jAna|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara charaNa kaMvala meM dhyAna||

32  sakhI rI ([33] [31] [INDEX])
  ---------------
he mero manamohanA Ayo nahIM sakhI rI|
kaiM kahuM kAja kiyA saMtana kA|
kaiM kahuM gaila bhulAvanA||
he mero manamohanA|
kahA karUM kita jAUM merI sajanI|
lAgyo hai biraha satAvanA||
he mero manamohanA||
mIrA dAsI darasaNa pyAsI|
hari-charaNAM chita lAvanA||
he mero manamohanA||

33  papaiyA re! ([34] [32] [INDEX])
  --------------
papaiyA re pivakI bANi na bola|
suNi pAvelI birahaNI re thArI rAlelI pAMkha maro.Da||
chAMcha kaTAUM papaiyA re Upara kAlora lUNa|
piva merA maiM piva kI re tU piva kahai sa kUNa||
thArA sabada suhAvaNA re jo piva melA Aja|
chAMcha maM.DhAUM thArI sovanI re tU mere siratAja||
prItama kUM patiyAM likhUM re kAgA tUM le jAya|
jAi prItama jAsUM yUM kahai re thAMri birahaNa dhAna na khAya||
mIrA dAsI byAkulI re piva-piva karata bihAya|
begi milo prabhu aMtarajAmI tuma binu rahyau na jAya||

34  horI khelata haiM giradhArI ([35] [33] [INDEX])
  ------------------------
horI khelata haiM giradhArI|
muralI chaMga bajata Dapha nyAro|
saMga jubatI brajanArI||
chaMdana kesara chhi.Dakata mohana 
apane hAtha bihArI|
bhari bhari mUTha gulAla lAla saMga 
syAmA prANa piyArI|
gAvata chAra dhamAra rAga tahaM 
dai dai kala karatArI||
phAga ju khelata rasika sAMvaro 
bADhyau rasa braja bhArI|
mIrAkUM prabhu giradhara miliyA
mohanalAla bihArI||

35   sAjana ghara AyA ho ([36] [34] [INDEX])
  ------------------------
saheliyAM sAjana ghara AyA ho|
bahota dinAM kI jovatI birahiNa piva pAyA ho||
ratana karUM nevachhAvarI le Arati sAjUM ho|
pivakA diyA sanesa.DA tAhi bahota nivAjUM ho||
pAMcha sakhI ikaThI bhaI mili maMgala gAvai ho|
piyA kA ralI badhAvaNA ANaMda aMga na mAvai ho|
hari sAgara sUM neharo naiNAM baMdhyA saneha ho|
marA sakhI ke AgaNai dUdhAM bUThA meha ho||
 

36  chAkara rAkho jI ([37] [35] [INDEX])
  ------------------
syAma! mane chAkara rAkho jI
giradhArI lAlA! chAkara rAkho jI|
chAkara rahasUM bAga lagAsUM nita uTha darasaNa pAsUM|
biMdrAbana kI kuMjagalina meM terI lIlA gAsUM||
chAkarI meM darasaNa pAUM sumiraNa pAUM kharachI|
bhAva bhagati jAgIrI pAUM, tInUM bAtA sarasI||
mora mukuTa pItAMbara sohai, gala baijaMtI mAlA|
biMdrAbana meM dhenu charAve mohana muralIvAlA||
hare hare nita bAga lagAUM, bicha bicha rAkhUM kyArI|
sAMvariyA ke darasaNa pAUM, pahara kusummI sArI|
jogI AyA joga karaNakUM, tapa karaNe saMnyAsI|
harI bhajanakUM sAdhU AyA biMdrAbana ke bAsI||
mIrA ke prabhu gahira gaMbhIrA sadA raho jI dhIrA|
AdhI rAta prabhu darasana dInheM, premanadI ke tIrA||

37  sAMcho prItama ([38] [36] [INDEX])
  ----------------
maiM giradhara ke ghara jAUM|
giradhara mhAMro sAMcho prItama dekhata rUpa lubhAUM||
raiNa pa.Dai tabahI uTha jAUM bhora bhaye uThi AUM|
raina dinA vAke saMga khelUM jyUM ta.hyUM tAhi rijhAUM||
jo pahirAvai soI pahirUM jo de soI khAUM|
merI uNakI prIti purANI uNa bina pala na rahAUM|
jahAM baiThAveM titahI baiThUM bechai to bika jAUM|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara bAra bAra bali jAUM||

38   subha hai Aja gharI ([39] [37] [INDEX])
  ------------------------
tero koI nahiM rokaNahAra, magana hoi mIrA chalI||
lAja sarama kula kI marajAdA, sirasai dUra karI|
mAna-apamAna doU dhara paTake, nikasI gyAna galI||
UMchI aTariyA lAla kiMva.DiyA, niraguNa-seja bichhI|
paMcharaMgI jhAlara subha sohai, phUlana phUla kalI|
bAjUbaMda kaDUlA sohai, siMdUra mAMga bharI|
sumiraNa thAla hAtha meM lInhoM, saubhA adhika kharI||
seja sukhamaNA mIrA sauhai, subha hai Aja gharI|
tuma jAo rANA ghara apaNe, merI thAMrI nAMhi sarI||

39   mhAro kAMI karasI ([40] [38] [INDEX])
  -----------------------
rANojI rUThe to mhAro kAMI karasI,
mhe to govindarA guNa gAsyAM he mAya||
rANojI rUThe to apane desha rakhAsI,
mhe to hari rUThyAM rUThe jAsyAM he mAya|
loka-lAjakI kANa na rAkhAM,
mhe to nirbhaya nishAna gurAsyAM he mAya|
rAma nAma kI jahAja chalAsyAM, 
mhe to bhavasAgara tira jAsyAM he mAya|
harimaMdira meM nirata karAsyAM, 
mhe to ghUghariyA chhamakAsyAM he mAya|
charaNAmR^ita ko nema hamAro,
mhe to nita uTha darshaNa jAsyAM he mAya|
mIrA giradhara sharaNa sAMvala ke,
mhe te charaNa-kamala liparAsyAM he mAya|

40  rAma ratana dhana pAyo ([41] [39] [INDEX])
  ----------------------
pAyo jI mhe to rAma ratana dhana pAyo|| Teka||
vastu amolaka dI mere sataguru, kirapA kara apanAyo||
janama janama kI pUMjI pAI, jaga meM sabhI khovAyo||
khAyo na kharacha chora na leve, dina-dina ba.Dhata savAyo||
sata kI nAva khevaTiyA sataguru, bhavasAgara tara Ayo||
`mIrA' ke prabhu giradhara nAgara, harasa harasa jasha gAyo||

41  bhajana binA nara phIko ([42] [40] [INDEX])
 ---------------------------
Aja mohiM lAge vR^indAvana nIko||
ghara-ghara tulasI ThAkura sevA, darasana govinda jI ko||1||
niramala nIra bahata jamunA meM, bhojana dUdha dahI ko|
ratana siMghAsaNa Apu birAjaiM, mukuTa dhara.h.hyo tulasI ko||2||
kuMjana kuMjana phirata rAdhikA, sabada suNata muralI ko|
`mIrA' ke prabhu giradhara nAgara, bhajana binA nara phIko||3||

42   tumare darasa bina bAvarI ([43] [41] [INDEX])
  ---------------------------
dUra nagarI, ba.DI dUra nagarI-nagarI
kaise AUM maiM terI gokula nagarI
dUra nagarI ba.DI dUra nagarI
rAta ko AUM kAnhA Dara mAhI lAge,
dina ko AUM to dekhe sArI nagarI| dUra nagarI...
sakhI saMga AUM kAnhA sharma mohe lAge,
akelI AUM to bhUla jAUM terI DagarI| dUra nagarI.....
dhIre-dhIre chalUM to kamara morI lachake
jhaTapaTa chalUM to chhalakAe gagarI| dUra nagarI....
mIrA kahe prabhu giradhara nAgara, 
tumare darasa bina maiM to ho gaI bAvarI| dUra nagarI....

43  bhajo re mana govindA ([44] [42] [INDEX])
  ----------------------
naTavara nAgara nandA, bhajo re mana govindA,
shyAma sundara mukha chandA, bhajo re mana govindA|
tU hI naTavara, tU hI nAgara, tU hI bAla mukundA ,
saba devana meM kR^iShNa ba.De haiM, jyUM tArA bicha chaMdA|
saba sakhiyana meM rAdhA jI ba.DI haiM, jyUM nadiyana bicha gaMgA,
dhruva tAre, prahalAda ubAre, narasiMha rUpa dharatA|
kAlIdaha meM nAga jyoM nAtho, phaNa-phaNa nirata karatA ;
vR^indAvana meM rAsa rachAyo, nAchata bAla mukundA|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara, kATo jama kA phaMdA||

44   lAja rAkho mahArAja ([45] [43] [INDEX])
  -----------------------
aba to nibhAyAM saregI bAMha gahe kI lAja|
samaratha sharaNa tumhArI saiyAM saraba sudhAraNa kAja||
bhavasAgara saMsAra aparabala jAme tuma ho jahAja|
giradhArAM AdhAra jagata guru tuma bina hoya akAja||
juga juga bhIra harI bhagatana kI dInI mokSha samAja|
`mIrA' sharaNa gahI charaNana kI lAja rakho mahArAja||

45   mhAro praNAma ([46] [44] [INDEX])
  -------------------
mhAro praNAma bAMkebihArIko|
mora mukuTa mAthe tilaka birAje|
kuNDala alakA kArIko mhAro praNAma
adhara madhura kara baMsI bajAvai|
rIjha rIjhau rAdhApyArIko mhAro praNAma
yaha chhabi dekha magana bhaI mIrA|
mohana giravaradhArIko mhAro praNAma 

46   mIrA kI vinatI chhai jI ([45] [INDEX])
...............................
darasa mhAre begi dIjyo jI !
o jI! antarajAmI o rAma ! khabara mhArI begi lIjyo jI 
Apa bina mohe kala nA paData hai jI !
ojI! taDapata hUM dina raina raina meM nIra Dhale hai jI
guNa to prabhujI moM meM eka nahIM chhai jI !
o jI avaguNa bhare haiM aneka, avaguNa mhArAM mApha karIjyo jI 
bhagata bachhala prabhu bi.Dada kahAye jI ! 
o jI! bhagatana ke pratipAla, sahAya Aja mhAMrI begi karIjyo jI
dAsI mIrA kI vinatI chhai jI !
ojI! Adi anta kI o lAja , Aja mhArI rAkha lIjyo jI!
          : iti :

Frequently Asked 
Questions about IIIT's ISCII-Plugin