Make your own free website on Tripod.com
Indian Institute of Information Technology's ISCII to glyph conversion engine was used to convert the ISCII files to the Indian script of your choice.|| mIrA bhajana sa.ngraha ||

1 bhaktisvarUpA mIrA-nAbhAdAsa 
2 bhaktisvarUpA mIrA -dhruvadAsa 
3 mIrAbAI ke subodha pada 
 3.1 rAga dhunapIlU 
 3.2 rAga sahAnA 
 3.3 rAga sAraMga 
 3.4 rAga AsAbarI 
 3.5 rAga rAmakalI 
 3.6 rAga sUhA 
 3.7 rAga prabhAtI 
 3.8 rAga jaijaivaMtI 
 3.9 rAga bhAMDa 
 3.10 rAga kAmoda 
 3.11 rAga bihAga 
 3.12 rAga desha bilaMpata 
 3.13 rAga dhAnI 
 3.14 rAga darabArI 
 3.15 rAga sAraMga
 3.16 rAga bAgeshrI 
 3.17 rAga darabArI kAnharA 
 3.18 rAga kosI kAnharA 
 3.19 rAga pUriyA kalyANa 
 3.20 rAga gauMDa malAra 
 3.21 rAga sUradAsI malAra 
 3.22 rAga shuddha sAraMga 
 3.23 rAga ToDI 
 3.24 rAga pIlU 
 3.25 rAga bhImapalAsI 
 3.26 rAga bhairavI 
 3.27 dhuna lAvanI 
 3.28 rAga pIlU 
 3.29 rAga sAvanI kalyANa 
 3.30 rAga desa
 3.31 rAga AnaMda bhairoM 
 3.32 rAga kosI 
 3.33 rAga kAphI 
 3.34 rAga barasAtI 
 3.35 rAga pIlU 
 3.36 rAga prabhAvatI 
 3.37 rAga prabhAtI
 3.38 rAga darabArI-tAla titAlA 
 3.39 rAga bihAga 
 3.40 rAga paTamaMjarI 
 3.41 rAga trivenI 
 3.42 rAga gUjarI 
 3.43 rAgapIlU 
 3.44 rAga mAMDa 
 3.45 rAga tilaMga 
 3.46 rAga pIlU baravA 
 3.47 rAga jhaMjhoTI 
 3.48 rAga alaiyA 
 3.49 rAga soraTha 
 3.50 rAga paraja 
 3.51 rAgha bilAvala 
 3.52 rAga kajarI 
 3.53 rAga lalita 
 3.54 rAga siMdha bhairavI 
 3.55 rAga hamIra 
 3.56 rAga prabhAtI 
 3.57 rAga hamIra 
 3.58 rAga mAMDa 
 3.59 rAga haMsa nArAyaNa 
 3.60 rAga tilaka kAmoda 
 3.61 rAga khammAcha 
 3.62 rAga gunakalI 
 3.63 rAga pahA.DI 
 3.64 rAga kAmoda 
 3.65 rAga pIlU 
 3.66 rAga khaMbhAvatI 
 3.67 rAga aganA 
 3.68 rAga pUriyA kalyAna 
 3.69 rAga vR^indAvanI 
 3.70 rAga madhumAdha sAraMga 
 3.71 rAga sUhA
 3.72 rAga dhAnI 
 3.73 rAga horI sindUrA
 3.74 rAga jaunapurI
 3.75 rAga gUjarI 
 3.76 rAga khammAcha 
 3.77 rAga jhaMjhoTI 
 3.78 rAga rAgashrI 
 3.79 rAga shuddha sAraMga 
 3.80 rAga hamIra 
 3.81 rAga bihAgarA 
 3.82 rAga bilAvala 
 3.83 rAga dhanAshrI 
 3.84 rAga shrIraMjanI 
 3.85 rAga malAra 
 3.86 rAga dhAnI 
 3.87 rAga dhAnI 
 3.88 rAga pIlU 
 3.89 rAga nIlAMbarI 
 3.90 rAga kAphI-tAla druta dIpachaMdI 
 3.91 rAga mishra kAphI- tAla titAlA 

1  bhaktisvarUpA mIrA -nAbhAdAsa ([2] [INDEX])
    ...................
sadarisa gopina prema pragaTa kalijugahiM dikhAyo|
niraaMkusa atiniDara, rasika jasa rasanA gAyo||
duShTani doSha vichAri, mR^ityu ko uddima kIyo|
bAra na bAMko bhayo, garala amR^ita jyoM pIyo||
bhakti-nisAna bajAya kaiM, kAhUteM nAhiMna lajI|
loka-lAja kula-shR^iMkhalA, taji mIrAM giradhara bhajI||
               
                -nAbhAdAsa

2   bhaktisvarUpA mIrA  -dhruvadAsa ([3] [1] [INDEX])
    ...................
lAja chhAM.Di giradhara bhajI, karI na kachhu kulakAni|
soI mIrAM jagavidita, pragaTa bhakti kI khAni||
lalitA hUM laI bolikai, tAsoM ho ati hetu|
AnaMda soM nirakhata phirai, vR^indAvana rasakheta||
nR^ityata nUpura bAMdhikaiM; nAchati lai karatAra|
vimala hiyau bhaktina milI, tR^ina sama ganyo saMsAra||
baMdhuni viSha tAkoM diyau, kari bichAra chita Ana|
so viSha phiri amR^ita bhayau, taba lAge pachhitAna||
 
             -dhruvadAsa
   

3      mIrAbAI ke subodha pada ([3.1] [2] [INDEX])
     ---------------------

3.1      rAga dhunapIlU ([3] [3.2] [INDEX])
 .........................
hari bina kUNa gatI merI|
tuma mere pratipAla kahiye maiM rAvarI cherI||
Adi aMta nija nA.Nva tero hIyAmeM pherI|
bera bera pukAra kahUM prabhu Arati hai terI||
yau saMsAra bikAra sAgara bIcha meM gherI|
nAva phATI prabhu pAla bA.Ndho bU.Data hai berI||
birahaNi pivakI bATa jovai rAkhalyo nerI|
dAsi mIrA rAma raTata hai maiM saraNa hUM terI||1||
shabdArtha :- kUNa = kauna kyA| hIyAmeM pherI = hR^idaya meM yAda karatI rahatI hUM|
    Arati =utkaNThA, chAha| yau = yaha| pAla bAMdho = pAla tAna lo|
    berI =nAva kA be.DA| nerI =nikaTa|
       

3.2     rAga sahAnA ([3] [3.3] [3.1] [INDEX])
   ...............
mIrA ko prabhu sA.NchI dAsI banAo| jhUThe dhaMdhoM se merA phaMdA chhu.DAo||
lUTe hI leta viveka kA DerA| budhi bala yadapi karUM bahuterA||
hAya!hAya! nahiM kachhu basa merA|marata hUM bibasa prabhu dhAo saverA||
dharma upadesha nitaprati sunatI hUM| mana kuchAla se bhI DaratI hUM||
sadA sAdhu-sevA karatI hUM| sumiraNa dhyAna meM chita dharatI hUM||
bhakti-mAraga dAsI ko dikhalAo| mIrA ko prabhu sAMchI dAsI banAo||
 shabdArtha :- viveka =satya aura asatya kA nirNaya| DerA = sthAna|
   
     saverA =shIghra, jaldI|

3.3     rAga sAraMga ([3] [3.4] [3.2] [INDEX])
   ...................
suNa lIjo binatI morI, maiM sharaNa gahI prabhu terI|
tuma (to) patita aneka udhAre, bhavasAgara se tAre||
maiM sabakA to nAma na jAnUM, koI koI nAma uchAre|
ambarISha sudAmA nAmA, tuma pahuMchAye nija dhAmA||
dhruva jo pAMcha varSha ke bAlaka, tuma darasa diye ghanasyAmA||
dhanA bhakta kA kheta jamAyA, kabirA kA baila charAyA||
sabarI kA jUMThA phala khAyA, tuma kAja kiye manabhAyA|
sadanA au senA nAI ko tuma kInhA apanAI||
karamA kI khicha.DI khAI, tuma gaNikA pAra lagAI|
mIrAM prabhu ture raMgarAtI yA jAnata saba duniyAI||3||
 shabdArtha :- suNa lIjo = suna lIjie| nAmA = mahArAShTra ke bhakta nAmadeva|
    kabirA kA baila charAyA = kabIradAsa ke baila ko charAne le gaye|
    bhAyA =priya, pasaMda| karamA =karamA bAI, jo bhagavAna jagannAtha kI bhakta thI|
    yaha khicha.DI kA bhoga lagAyA karatI thI| Aja bhI purI meM jagannAthajI ke prasAda meM
    khicha.DI dI jAtI hai|

3.4      rAga AsAbarI ([3] [3.5] [3.3] [INDEX])
    ....................
pyAre darasana dIjyo Aya, tuma bina rahyo na jAya||
jala bina kamala, chaMda bina rajanI| aise tuma dekhyAM bina sajanI||
Akula vyAkula phirUM raina dina, biraha kalejo khAya||
divasa na bhUkha, nIMda nahiM rainA, mukha sUM kathata na Avai bainA||
kahA kahUM kachhu kahata na Avai, milakara tapata bujhAya||
kyUM tarasAvo aMtarajAmI, Aya milo kirapAkara svAmI||
mIrAM dAsI janama janama kI, pa.DI tumhAre pAya||4||
 shabdArtha :- rajanI =rAtri| sajanI =dAsI| kalejo khAya = biraha kaleje ko maraNa jaisI 
   pI.DA pahuMchA rahA hai| bainA = bachana| pAya =charaNa|
     

3.5      rAga rAmakalI ([3] [3.6] [3.4] [INDEX])
    ..................
aba to nibhAyA.N saregI, bAMha gahekI lAja|
samaratha saraNa tumhArI saiyAM, saraba sudhAraNa kAja||
bhavasAgara saMsAra aparabala, jAmeM tuma ho jhayAja|
niradhArAM AdhAra jagata guru tuma bina hoya akAja||
juga juga bhIra harI bhagatana kI, dInI mochchha samAja|
mIrAM saraNa gahI charaNana kI, lAja rakho mahArAja||5||
 shabdArtha :- nibhAyAM =nibAhane se hI| saregI =banegI| aparabala =prabala, apAra|
     jhayAja = jahAja,Ashraya| niradhArAM =nirAdhAroM, asahAyoM|

3.6      rAga sUhA ([3] [3.7] [3.5] [INDEX])
  ...................
svAmI saba saMsAra ke ho sAMche shrIbhagavAna|
sthAvara jaMgama pAvaka pANI dharatI bIja samAna||
saba meM mahimA thAMrI dekhI kudarata ke karabAna|
bipra sudAmA ko dAlada khoyo bAle kI pahachAna||
do muTThI taMdula ki chAbI dIna.hha.hyoM dravya mahAna|
bhArata meM arjuna ke Age Apa bhayA rathavAna|| 
arjuna kulakA loga nihAra.h.hyA chhuTa gayA tIrakamAna|
nA koI mAre nA koI marato, tero yo agyAna|
chetana jIva to ajara amara hai, yo gItAro gyAna||
mere para prabhu kirapA kIjo, bAMdI apaNI jAna|
mIrAM ke prabhu giradhara nAgara charaNa kaMvala meM dhyAna||6||
  shabdArtha :- thAMrI =tumhArI| karabAna = chamatkAra| dAlada =daridratA|
      bAlekI =bachapana kI| taMdula =chAvala| kulakA =apane hI kuTumba kA|
      nihAra.h.hyA = dekhA| gItAro =gItA kA| bAMdI = dAsI|
      : biraha :
     ------------

3.7      rAga prabhAtI ([3] [3.8] [3.6] [INDEX])
    .................
rAma milaNa ro ghaNo umAvo, nita uTha joUM bATa.DiyA.N|
darasa binA mohi kachhu na suhAvai, jaka na pa.Data hai A.Nkha.DiyA.N||
 
ta.Daphata ta.Daphata bahu dina bIte, pa.DI biraha kI phAMsa.DiyA.N|
aba to bega dayA kara pyArA, maiM chhUM thArI dAsa.DiyA.N||
naiNa dukhI darasaNakUM tarasaiM, nAbhi na baiTheM sAMsa.DiyA.N|
rAta-divasa hiya Arata mero, kaba hari rAkhai pAsa.DiyA.N||    
lagI lagana chhUTaNakI nAhIM, aba kyUM kIjai A.NTa.DiyA.N|
mIrA ke prabhu kaba ra miloge, pUro manakI Asa.DiyA.N||7||
  shabdArtha :- ghaNI =ghanI, bahuta adhika| umAva = umaMga| bATa.DiyA.N = bATa, rAha| 
      jaka =chaina| phA.Nsa.DiyA.N = phAMsI| sA.Nsa.DiyA.N =sAMseM| pAsa.DiyA.N =samIpa|
      A.NTa.DiyA.N =Apatti, bAdhA| Asa.DiyA.N = AshAe.N|

3.8       rAga jaijaivaMtI ([3] [3.9] [3.7] [INDEX])
     .................
galI to chAroM baMda huI, maiM harise milUM kaise jAya|
UMchI nIchI rAha lapaTIlI, pAMva nahIM ThaharAya|
socha socha paga dharUM jatanase, bAra bAra Diga jAya||
UMchA nIchA mahala piyAkA mhAMsUM chaDha.h.hyo na jAya|
piyA dUra paMtha mhAro jhINo, surata jhakolA khAya||
kosa kosa para paharA baiThyA, paiM.Da paiM.Da baTamAra|
hai bidhanA, kaisI racha dInI dUra basAyo mhAMro gAMva||
mIrA ke prabhu giradhara nAgara sataguru daI batAya|
jugana jugana se bichha.DI mIrA ghara meM lInI lAya||8||
  shabdArtha :- lapaTIlI =rapaTIlI| mhAMrau =merA| jhINo =sUkShma|
      surata =yAda karane kI shakti| jhakolA =jhoMkA| paiM.Da =Daga| gAma =gAMva|

3.9      rAga bhAMDa ([3] [3.10] [3.8] [INDEX])
    ..................
nAto nAmako jI mhAMsUM tanaka na toDyo jAya||
pAnAM jyUM pIlI pa.DI re, loga kahaiM piMDa roga|
chhAne lAMghaNa mhaiM kiyA re, rAma milaNa ke joga||
bAbala baida bulAiyA re, paka.Da dikhAI mhAMrI bAMha|
mUrakha baida marama nahiM jANe, kasaka kaleje mAMha||
jA baidAM, ghara ApaNe re, mhAMro nAMva na leya|
maiM to dAjhI birahakI re, tU kAhekUM dArU deya||
mAMsa gala gala chhIjiyA re, karaka rahyA gala Ahi|
AMgaliyA rI mUda.DI (mhAre) AvaNa lAgI bAMhi||
raha raha pApI papIhaDA re,pivako nAma na leya|
jai koI birahaNa sAmhale to, piva kAraNa jiva deya||
khiNa maMdira khiNa AMgaNe re, khiNa khiNa ThA.DI hoya|
ghAyala jyUM ghUmUM kha.DI, mhArI bithA na bUjhai koya||
kA.Dha kalejo maiM dharU re, kAgA tU le jAya|
jyAM desAM mhAro piva basai re, ve dekhai tU khAya||
mhAMre nAto nAMvako re, aura na nAto koya|
mIrA byAkula birahaNI re, (hari) darasaNa dIjo moya||9||
 shabdArtha :- mosUM =mujhako| pAnAM jyUM = pattoM kI bhAMti| piMDaroga =pANDu roga
     isa roga meM rogI bilakula pIlA pa.Da jAtA hai| chhAne = chhipakara|
     lAMghaNa =laMghana,upavAsa| bAbala = bAbA, pitA| karaka = pI.DA| dAjhI = jalI huI|
     chhIjyA =kShINa ho gayA| mUMda.Do =muMdarI, aMgUThI| bAMhIM =bhujA| 
     sAmhale =suna pAyegI| khiNa =kShaNa bhara| desAM =deshoM meM| khAI =khA lenA|

3.10    rAga kAmoda ([3] [3.11] [3.9] [INDEX])
  ..................
AlI re, mere naiNAM bANa pa.DI||
chitta cha.DhI mere mAdhurI mUrata, ura bicha Ana a.DI|
kabakI ThA.DI paMtha nihArUM, apane bhavana kha.DI||
kaise prANa piyA binuM rAkhUM, jIvanamUla ja.DI|
mIrA giradhara hAtha bikAnI, loga kahaiM biga.DI||10||
  shabdArtha :- naiNA =nayanoM meM, AMkhoM meM| bANa =Adata| Ana a.DI =Akara a.Da gaI 
      arthAta samA gaI| jIvanamUla = saMjIvanI bUTI|
 

3.11    rAga bihAga ([3] [3.12] [3.10] [INDEX])
  ....................
mAI mhArI harijI na bUjhI bAta|
piMDa mAMsUM prANa pApI nikasa kyUM nahIM jAta||
paTa na kholyA mukhAM na bolyA, sAMjha bhaI parabhAta|
abolaNA ju bItaNa lAgo, to kAhe kI kushalAta||
sAvaNa AvaNa hoya rahyo re, nahIM AvaNa kI bAta|
raiNa aMdherI bIja chamaMkai, tArA giNata nisi jAta||
supana meM hari darasa dInhoM, maiM na jAnyUM hari jAta|
naiNa mhArA ughaNa AyA, rahI mana pachhatAta||
lei kaTArI kaMTha chIrUM, karUMgI apaghAta|
mIrA vyAkula birahaNI re, kAla jyUM bilalAta||11||
   shabdArtha :- bUjhI bAta = bAta na pUchhI, dhyAna na diyA| piMDa mAMsUM = sharIra meM se|
  
       mukhAM na bolyA = muMha se bAta taka nahIM kI| abolaNA =binA bole,chupa sAdhe
       sAvaNa =sAvana kA mahInA| bIja =bijalI| harijAta =hari Akara chale gaye|
       UghaNa AyA =UMghane lagA, jhapakI A gayI| bilalAta =vyAkula honA,chillAnA|

3.12   rAga desha bilaMpata ([3] [3.13] [3.11] [INDEX])
 .....................
darasa binu dUkhaNa lAge naina|
jabase tuma bichhu.De prabhu more, kabahuM na pAyo chaina||
sabada suNata merI chhatiyAM kAMpe, mIThe lAge baina|
biraha kathA kAMsUM kahUM sajanI, baha gaI karavata aina||
kala na parata pala hari maga jovata, bhaI chhamAsI raina|
mIrA ke prabhU kaba ra miloge, dukhameTaNa sukhadaina||12||
  shabdArtha :- suNata =yAda Ate hI| bahagaI karavata =jaise ArI chala gaI|
      meTaNa = meTanevAle| daiNa =denevAle| 
     

3.13      rAga dhAnI ([3] [3.14] [3.12] [INDEX])
   ...................
sAMvarA mhArI prIta nibhAjyo jI||
the chho mhArA guNa rA sAgara, augaNa mhArUM mati jAjyo jI|
lokana dhIjai (mhAro) mana na patIjai, mukhaDArA sabada suNAjyo jI||
maiM to dAsI janama janama kI, mhAre AMgaNA ramatA Ajyo jI|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara, be.Do pAra lagAjyo jI||13||
 
   shabdArtha :- nibhAjyo =nibhA lenA| the chhau =tuma ho| augaNa =avaguNa, doSha, bhUleM|
      jAjyo = jAnanA, mana meM lAnA| patIjai =vishvAsakaranA| mukhaDArA =mukha kA|
       ramatA Ajyo =vihAra karate hue AnA|

3.14    rAga darabArI ([3] [3.15] [3.13] [INDEX])
  ...................
prabhujI the kahAM gayA neha.Do lagAya|
chho.Da gayA bisvAsa saMgAtI premakI bAtI balAya||
biraha samaMda meM chho.Da gayA chho, nehakI nAva chalAya|
mIrA ke prabhu kaba ra miloge, tuma bina rahyo na jAya||14||
   shabdArtha :- the =tU| neha.Do = prema| bAtI balAya =Aga lagAkara|
 
       samaMda =samudra| chho = ho| kaba ra = are, kaba|

3.15    rAga sAraMga ([3] [3.16] [3.14] [INDEX])
  .................
hai mero manamohanA, Ayo nahIM sakhI rI||
kaiM kahuM kAja kiyA saMtana kA, kai kahuM gaila bhulAvanA||
kahA karUM kita jAUM merI sajanI, lAgyo hai biraha satAvanA||
mIrA dAsI darasaNa pyAsI, haricharaNAM chita lAvanA||15||
   shabdArtha :-kAja =kAma| gaila = rAstA| lAvanA =lagAnA hai|

3.16     rAga bAgeshrI ([3] [3.17] [3.15] [INDEX])
  ...................
maiM birahaNi baiThI jAgUM jagata saba sove rI AlI||
birahaNI baiThI raMgamahala meM, motiyana kI la.Da povai||
ika biharaNi hama aisI dekhI, aMsuvana kI mAlA povai||
tArA giNa giNa raiNa bihAnI , sukha kI gha.DI kaba Avai|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara, jaba mohi darasa dikhAvai||16||
   shabdArtha :- birahaNI =virahanI| povai =gUMthatI hai| raiNa =rAta| bihAnI = bIta gayI|

3.17   rAga darabArI kAnharA ([3] [3.18] [3.16] [INDEX])
 .........................
piya bina sUno chhai jI mhAro desa||
       
aiso hai koI pivakUM milAvai, tana mana karUM saba pesa|
tere kAraNa bana bana DolUM, kara jogaNa ko bhesa||
avadhi badItI ajahUM na Ae, paMDara ho gayA kesa|
mIrA ke prabhu kaba ra miloge, taja diyo nagara naresa||17||
 shabdArtha :- sUno = sUnA| chhai =hai| mhAro desa = merA desha arthAt jIvana|
     pesa -samarpaNa| badItI =bIta gaI| paMDara = sapheda| 
      nagara naresa = apane rAjA kA rAjya
        

3.18    rAga kosI kAnharA ([3] [3.19] [3.17] [INDEX])
 ........................
koI kahiyau re prabhu Avana kI, Avana kI manabhAvana kI||
Apa na Avai likhi nahIM bhejai, bANa pa.DI lalachAvana kI|
e dou naiNa kahyau nahIM mAnai, nadiyAM bahai jaise sAvana kI||
kahA karUM kachhu nahIM basa mero, pAMkha nahIM u.Da jAvana kI|
mIrA kahai prabhu kaba ra miloge, cherI bhaI hUM tere dAMvana kI||18||
  shabdArtha :- kahiyau re = Akara saMdeshA de| dAMvana = dAmana, kA pallA|

3.19   rAga pUriyA kalyANa ([3] [3.20] [3.18] [INDEX])
........................
sAjana, sudha jyUM jANo lIjai ho|
tuma bina more aura na koI, kripA rAvarI kIjai ho||
dina nahIM bhUkha raiNa nahIM niMdarA, yUM tana pala pala chhIjai ho|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara , mila bichha.Dana mata kIjai ho||19||
  shabdArtha :- sAjana =priyatama| rAvarI =tumhArI| niMdarA =nIMda| bichha.Dana =viyoga|

3.20   rAga gauMDa malAra ([3] [3.21] [3.19] [INDEX])
......................
bAdala dekha DarI ho, syAma, maiM bAdala dekha DarI||
kAlI pIlI ghaTA Uma.DI, barasyo eka gharI|
jita jAUM tita pANI pANI, huI huI bhoma harI||
jAkA piya paradesa basata hai, bhIjUM bahAra kharI|
mIrA ke prabhu hari avinAsI kIjo prIta kharI||20||
   shabdArtha :-bhoma =bhUmi, dharatI| bahAra kharI =bAhara kha.DI huI| kharI = sachchI|

3.21     rAga sUradAsI malAra ([3] [3.22] [3.20] [INDEX])
  .........................
barasai badariyA sAvana kI, sAvana kI manabhAvanakI||
sAvana meM umagyo mero manavA, bhanaka sunI hari AvanakI|
uma.Da ghuma.Da chahuM disise Ayo, dAmaNa damakai jhara lAvanakI||
nAnhIM -nAnhIM bUMdana mehA barasai, sItala pavana sohAvanakI|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara, AnaMda maMgala gAvanakI||21||
  shabdArtha :-umagyo = umaMga meM A gayA| bhanaka = dhuna|
      dAmana =dAminI, bijalI| jhara =jha.DI|

3.22     rAga shuddha sAraMga ([3] [3.23] [3.21] [INDEX])
  ......................
hari bina nA sarai rI mAI|
merA prANa nikasyA jAta, harI bina nA sarai mAI|
mIna dAdura basata jala meM, jala se upajAI||
tanaka jala se bAhara kInA turata mara jAI|
kAna lakarI bana parI kATha dhuna khAI|
le agana prabhu DAra Aye bhasama ho jAI||
bana bana DhUMDhata maiM phirI mAI sudhi nahiM pAI|
eka bera darasaNa dIje saba kasara miTi jAI||
pAta jyoM pIlI pa.DI aru bipata tana chhAI|
dAsi mIrA lAla giradhara milyA sukha chhAI||22||
  shabdArtha :- sarai =chalatA hai, pUrA hotA hai| dAdura =meMDhaka| lakarI =laka.DI|
      agana =agni, Aga| pAta =pattA| sukha chhAI = Ananda chhA gayA|
  

3.23    rAga ToDI ([3] [3.24] [3.22] [INDEX])
.....................
Ao manamohanA jI joUM thAMrI bATa|
khAna pAna mohi naika na bhAvai naiNana lage kapATa||
tuma AyAM bina sukha nahiM mere dila meM bahota uchATa|
mIrA kahai maiM baI rAvarI, chhAM.Do nAhiM nirATa||23||
   shabdArtha :- joUM thArI bATa = terI rAha dekhatI hUM| AyAM bini =binA Aye|
       uchATa =bechainI| nirATa = asahAya|

3.24    rAga pIlU ([3] [3.25] [3.23] [INDEX])
  ...................
rAma milaNa ke kAja sakhI, mere Arati ura meM jAgI rI||
ta.Daphata ta.Daphata kala na parata hai, birahabANa ura lAgI rI|
nisadina paMtha nihArUM piva ko, palaka na pala bhari lAgI rI||
pIva pIva maiM raTUM rAta dina, dUjI sudha budha bhAgI rI|
biraha bhujaMga mero Dasyo hai kalejo, lahara halAhala jAgI rI||
merI Arati maiTi gosAIM, Aya milau mohi sAgI rI|
mIrA vyAkula ati ukalANI, piyA kI umaMga ati lAgI rI||24||
   shabdArtha :- milaNa =milanA| Arati =atyanta pI.DA| jAgI =paidA huI|
       palaka na palabhari = eka pala ke lie bhI nIMda nahIM AyI|
       bhujaMga = sAMpa| lahara =lahareM|ukalANI =vyAkula ho gaI| umaMga =chAha|

3.25    rAga bhImapalAsI ([3] [3.26] [3.24] [INDEX])
.........................
gobinda kabahuM milai piyA merA||
charaNa kaMvala ko haMsa haMsa dekhUM, rAkhUM naiNAM nerA|
nirakhaNakUM mohi chAva ghaNero, kaba dekhUM mukha terA||
 
vyAkula prANa dharata nahiM dhIraja, mila tUM mIta saberA|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara tApa tapana bahuterA||25||
 shabdArtha :- naiNA nerA = AMkhoM ke nikaTa| chAva = chAha|
     ghaNero =bahuta adhika| saverA = jaldI hI|

3.26    rAga bhairavI ([3] [3.27] [3.25] [INDEX])
........................
maiM hari bina kyoM jiUM rI mAi||
piva kAraNa baurI bhaI, jyUM kAThahi ghuna khAi||
okhada mUla na saMcharai, mohi lAgyo baurAi||
kamaTha dAdura basata jala meM jalahi te upajAi|
mIna jala ke bIchhure tana talaphi kari mari jAi||
piva DhUMDhaNa bana bana gaI, kahuM muralI dhuni pAi|
mIrA ke prabhu lAla giradhara mili gaye sukhadAi||26||
 shabdArtha :- oShada = auShadhi, davA| saMcharai =amara kare|
     kamaTha =kachhuvA| dhunipAi =AvAja sunakara|

3.27    dhuna lAvanI ([3] [3.28] [3.26] [INDEX])
........................
tumhare kAraNa saba chhoDyA, aba mohi kyUM tarasAvau hau|
biraha-bithA lAgI ura aMtara, so tuma Aya bujhAvau ho||
aba chho.Data nahiM ba.Dai prabhujI, haMsakara turata bulAvau hau|
mIrA dAsI janama janama kI, aMga se aMga lagAvau hau||27||
 shabdArtha :- kAraNa =lie, khAtira| chho.Data nahiM ba.Dai = chho.Dane se kAma nahIM chalegA|
 

3.28     rAga pIlU ([3] [3.29] [3.27] [INDEX])
   ..................... 
karuNA suNo syAma merI, maiM to hoya rahI cherI terI||
darasaNa kAraNa bhaI bAvarI biraha-bithA tana gherI|
tere kAraNa jogaNa hUMgI, dUMgI nagra bicha pherI|| kuMja bana herI-herI||
aMga bhabhUta gale mR^igachhAlA, yo tapa bhasama karUM rI|
ajahuM na milyA rAma abinAsI bana-bana bIcha phirUM rI|| roUM nita TerI-TerI||
jana mIrA kUM giradhara miliyA dukha meTaNa sukha bherI|
rUma rUma sAtA bhai ura meM, miTa gaI pherA-pherI|| rahUM charanani tara cherI||28||
   shabdArtha :- bAvarI =pagalI| suNI =sunI| jogaNa = yoginI| nagra bicha = nagara meM
       bhabhUta =bhasma, rAkha| yo tana =yaha sharIra| Teri-Teri = pukAra-pukArakara
       sukha bhari = sukha dene vAle| rUma-rUma =roma-roma| sAtA =shAMnti| 
       pherA-pherI =AnA-jAnA, janama-maraNa|

3.29     rAga sAvanI kalyANa ([3] [3.30] [3.28] [INDEX])
  ...........................
papaiyA re, piva kI vANi na bola|
suNi pAvelI birahuNI re, thArI rAlelI pAMkha maro.Da||
choMcha kaTAUM papaiyA re, Upara kAlora lUNa|
piva merA maiM pIva kI re, tU piva kahai sa kUNa||
thArA sabada suhAvaNA re, jo piva meMlA Aja|
choMcha maM.DhAUM thArI sovanI re, tU mere siratAja||
prItama kUM patiyAM likhUM re, kAgA tU le jAya|
jAi prItama jAsUM yUM kahai re, thAMri birahasa dhAna na khAya||
mIrA dAsI vyAkula re, piva piva karata bihAya|
begi milo prabhu aMtarajAmI, tuma vina rahyau na jAya||29||
  shabdArtha :- pAvelI =pAyegI| rAlelI =to.Da degI| pAMkha =paMkha
 
      kAlora lUNa =kAlA namaka DAlUMgI| kUNa =kauna| melA =milana|
      sovanI =sone se| dhAna =anna|

3.30      rAga desa ([3] [3.31] [3.29] [INDEX])
   ...................
piyA mohi darasaNa dIjai ho|
bera bera maiM TerahUM, yA kirapA kIjai ho||
jeTha mahIne jala binA paMchhI dukha hoI ho|
mora asA.DhA kuralahe ghana chAtrA soI ho||
sAvaNa meM jha.Da lAgiyo, sakhi tIjAM khelai ho|
bhAdaravai nadiyAM vahai dUrI jina melai ho||
sIpa svAti hI jhalatI AsojAM soI ho|
deva kAtI meM pUjahe mere tuma hoI ho||
maMgasara ThaMDa bahotI pa.Dai mohi begi samhAlo ho|
posa mahIM pAlA ghaNA,abahI tuma nhAlo ho||
mahA mahIM basaMta paMchamI phAgAM saba gAvai ho|
phAguNa phAgAM khelahaiM baNarAya jarAvai ho|
chaita chitta meM UpajI darasaNa tuma dIjai ho|
baisAkha baNarAi phUlavai komala kuralIjai ho||
kAga u.DAvata dina gayA bUjhUM paMDita josI ho|
mIrA birahaNa vyAkulI darasaNa kada hosI ho||30||
 shabdArtha :- TerahUM =pukAratI hUM| paMchhI =pakShiyoM ko| asA.DhA =AShA.Dha meM|
     kuralahe =karuNa shabda bolate haiM| ghana = bAdala| chAtrA =chAtaka|
     tIjAM =sAvana sudI tIja kA tyauhAra| bhAdaravai = bhAdoM meM|
     dUrI jina melai ho =alaga na ho| AsojAM =kvAra mAsa meM bhI| deva =bhagavAna viShNu 
    kAti = kArtika mAsameM| maMgasara =agahana mAsa meM| bahotI = bahuta adhika| 
  poSha mahi =pUSha mAsa meM| samhAlo =sudha lo, dekha lo, dekha jAo| mahA-mahi =mAgha mAsa meM 
     vaNarAi =jaMgala| phUlavai = phUlatI jAtI hai| kuralIjai =karuNa bola bolatI hai.
     kAga u.DAvata =kauA u.DA-u.DAkara| sakuna -vichAratI hai ki prItama kaba AyeMge|
     josI =jyotiShI| hosI =hogA|
  TippaNI :- birahinI varSha ke bArahoM mahInoM kI visheShatAoM kA varNana karatI hai| yaha 
     bArahamAsI gIta hai|  
    

3.31      rAga AnaMda bhairoM ([3] [3.32] [3.30] [INDEX])
    ......................
sakhI, merI nIMda nasAnI ho|
pivako paMtha nihArata sigarI raiNa bihAnI ho||
sakhiana milakara sIkha daI mana, eka na mAnI ho|
bina dekhyAM kala nAhiM pa.Data jiya aisI ThAnI ho||
aMga aMga vyAkula bhaI mukha piya piya bAnI ho|
aMtarabedana biraha kI koI pIra na jAnI ho||
jyUM chAtaka ghanakUM raTai, machhalI jimi pAnI ho|
mIrA vyAkula birahaNI suda budha bisarAnI ho||31||
 shabdArtha :- behAnI = bIta gaI| mAnI =achchhI lagI| vedana = vedanA, vyathA|
      bisarAnI = bhUla gaI|

3.32    rAga kosI ([3] [3.33] [3.31] [INDEX])
 ......................
mhArI sudha jyUM jAno ta.hyUM lIjo||
pala pala UbhI paMtha nihArUM, darasaNa mhAne dIjo|
maiM to hUM bahu auguNavAlI, augaNa saba hara lIjo||
maiM to dAsI thAre charaNa kaMvalakI, mila bichha.Dana mata kIjo|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara, hari charaNAM chita dIjo||32||
  shabdArtha :- UbhI =kha.DI| mhAne = mujhe| augaNa =avaguNa, doSha| kaMvala = kamala|

3.33     rAga kAphI ([3] [3.34] [3.32] [INDEX])
  ...................
ghara AMgaNa na suhAvai, piyA bina mohi na bhAvai||
dIpaka joya kahA karUM sajanI, piya paradesa rahAvai|
sUnI seja jahara jyUM lAge, sisaka-sisaka jiya jAvai||
            naiNa niMdarA nahIM Avai||
kadakI ubhI maiM maga joUM, nisa-dina biraha satAvai|
kahA kahUM kachhu kahata na Avai, hiva.Do ati ukalAvai||
            hari kaba darasa dikhAvai||
aiso hai koI parama sanehI, turata saneso lAvai|
vA biriyAM kada hosI mujhako, hari haMsa kaMTha lagAvai||
           
           mIrA mili horI gAvai||33||  
    shabdArtha :- dIpaka joya = dIpaka jalAkara| naiNa =nayana| niMdarA =nIMda|
        kadakI =kabakI| UbhI =kha.DI| hiva.DA = hR^idaya|akalAvai =vyAkula ho rahA hai|
        saneso = sandesha| biriyAM = samaya| hosI =hogI|  

3.34      rAga barasAtI ([3] [3.35] [3.33] [INDEX])
   ...................
baMsIvArA Ajyo mhAre desa, thArI sAMvarI sUrata vhAlo besa||
AUM AUM kara gayA sAMvarA, kara gayA kaula aneka|
giNatA giNatA ghasa gaI mhArI AMgaliyAM kI rekha||
maiM bairAgiNa AdikI jI, thAMre mhAre kadako sanesa|
bina pANI bina sAbuNa sAMvarA, hoya gaI dhoya sapheda||
jogaNa hoya jaMgala saba herUM, terA nAma na pAyA bheSha|
terI sUrata ke kAraNeM, mheM dhara liyA bhagavAM bheSha||
mora mugaTa pItAMbara sohai, ghUMgharavAlA kesa|
mIrA ke prabhu giradhara miliyAM, dUno ba.Dhai sanesa||34||
   shabdArtha :- Ajyo =AnA| mhAre =mere| thArI =tumhArI| vhAlo =pyArA|
       kaula =saugandha| ghasa gaI =ghisa gaI| AMgaliyAM =aMguliyAM|
       herUM =dekhatI phiratI hUM| mhe = maiMne| sanesa = sneha, prema|

3.35     rAga pIlU ([3] [3.36] [3.34] [INDEX])
   ..................
sAjana ghara AonI mIThA bolA||
kadakI UbhI maiM paMtha nihArUM thAro, AyAM hosI melA||
Ao nisaMka, saMka mata mAno, AyAM hI sukkha rahelA||
tana mana vAra karUM nyauchhAvara, dIjyo syAma moya helA||
Atura bahuta bilama mata kIjyo, AyAM ho raMga rahelA||
tumare kAraNa saba raMga tyAgyA, kAjala tilaka tamolA||
tuma dekhyA bina kala na pa.Data hai, kara dhara rahI kapolA||
mIrA dAsI janama janama kI, dila kI ghuMDI kholA||35||
   shabdArtha :- UbhI =kha.DI| AyAM hosI melA =Ane se milana hogA|
       helA =pukAra| raMga AnaMda| tamolA = tAmbUla, pAna|
       kapolA = gAla para| ghuMDI = gAMTha|

3.36     rAga prabhAvatI ([3] [3.37] [3.35] [INDEX])
  ......................
mhAre janama-maraNa sAthI thAMne nahIM bisarUM dinarAtI||
thAM dekhyA bina kala na pa.Data hai, jANata merI chhAtI|
UMchI cha.Dha-cha.Dha paMtha nihArUM roya roya aMkhiyAM rAtI||
yo saMsAra sakala jaga jhUTho, jhUThA kularA nyAtI|
dou kara joDyAM araja karUM chhUM suNa lIjyo merI bAtI||
yo mana mero ba.Do harAmI jyUM madamAtI hAthI|  
satagura hasta dhara.h.hyo sira Upara AMkusa dai samajhAtI||
pala pala pivako rUpa nihArUM, nirakha nirakha sukha pAtI|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara haricharaNA chita rAtI||36||
 shabdArtha :- thAne = tumako| rAtI =lAla| joDa.h.hyAM =jo.Dakara|
     hasta =hAtha| rAtI = anurAga|

3.37    rAga prabhAtI ([3] [3.38] [3.36] [INDEX])
 ....................
the to palaka ughA.Do dInAnAtha,
maiM hAjira-nAjira kada kI kha.DI||
sAjaNiyAM dusamaNa hoya baiThyA, sabane lagUM ka.DI|
tuma bina sAjana koI nahiM hai, DigI nAva merI samaMda a.DI||
dina nahiM chaina raiNa nahIM nidarA, sUkhUM kha.DI kha.DI|
bANa biraha kA lagyA hiye meM, bhUluM na eka gha.DI||
patthara kI to ahilyA tArI bana ke bIcha pa.DI|
kahA bojha mIrA meM kariye sau para eka dha.DI||37||
  shabdArtha :- ka.DI = ka.DavI| DigI = DagamagA gaI| samaMda = samudra|
      nidarA = nIMda| sau para eka dha.DI = kahAM to vajana sau sera kA,
      aura kahAM pAMcha sera kA|

3.38    rAga darabArI-tAla titAlA ([3] [3.39] [3.37] [INDEX])
 ..............................
tuma suNau dayAla mhArI arajI||
bhavasAgara meM bahI jAta hauM, kA.Dho to thArI marajI|
iNa saMsAra sago nahiM koI, sAMchA sagA raghubarajI||
mAta pitA au kuTuma kabIlo saba matalaba ke garajI|
mIrA kI prabhu arajI suNa lo charaNa lagAo thArI marajI||38||
  shabdArtha :-mhArI =merI| kA.Dho =nikA.Dha lo, nikAla le| iNa =yaha| garajI =svArthI
 
       thArI =tumhArI|

3.39     rAga bihAga ([3] [3.40] [3.38] [INDEX])
  ....................
syAma morI bAMha.DalI jI gaho|
yA bhavasAgara maMjhadhAra meM the hI nibhAvaNa ho||
mhAne augaNa ghaNA rahai prabhujI the hI saho to saho|
mIrA ke prabhu hari abinAsI lAja birada kI baho||39||
  shabdArtha :- the =tuma| ghaNA chhai = bahuta hai| baho = vahana karo, rakho|
        darshanAnanda
      -------------
      

3.40      rAga paTamaMjarI ([3] [3.41] [3.39] [INDEX])
    ...................
maiM to sAMvare ke raMga rAchI|
sAji siMgAra bAMdhi paga ghUMgharU, loka-lAja taji nAchI||
gaI kumati, laI sAdhukI saMgati, bhagata rUpa bhai sAMchI|
gAya gAya hari ke guNa nisadina,kAlavyAlasUM bAMchI||
uNa bina saba jaga khAro lAgata, aura bAta saba kAMchI|
mIrA shrIgiradharana lAlasUM, bhagati rasIlI jAMchI||1||
   shabdArtha :- rAchI =raMga gaI| uNa =usa priyatama| khAro =ka.DavA| rasIlI =AnandamayI

3.41        rAga trivenI ([3] [3.42] [3.40] [INDEX])
      .................
(mere) nainA nipaTa baMkaTa chhabi aTake||
dekhata rUpa madanamohanako piyata piyUkha na maTake|
bArija bhavAM alaka Te.DhI manau ati sugaMdharasa aTake||
Te.DhI kaTi Te.DhI kara muralI Te.DhI pAga lara laTake|
mIrA prabhu ke rUpa lubhAnI giradhara nAgara naTake||2||
   shabdArtha :- nipaTa =bilkula| baMkaTa =Te.Dhe, shrIkR^iShNa kA eka nAma tribhaMgI bhI hai 
   arthAta tIna Te.DhoM se kha.De hue bAMke bihArI| piyUkha =pIyUSha, amR^ita| bhaTake =phire| 
    bhavAM = bhauMha| aTake =ulajha gaye| lara =motiyoM kI la.DI para| laTakeM =shobhita ho gaye     
       naTake =naTavara kR^iShNa ke|
    

3.42      rAga gUjarI ([3] [3.43] [3.41] [INDEX])
    .................
yA mohana ke rUpa lubhAnI|
suMdara badana kamaladala lochana, bAMkI chitavana maMda musakAnI||
jamanA ke nIre tIre dhenu charAvai, baMsI meM gAvai mIThI bAnI|
tana mana dhana giradhara para bArUM, charaNakaMvala mIrA lapaTAnI||3||
 shabdArtha :- dala =paMkhu.DI| bAMkI =Te.DhI| nIre =nikaTa|

3.43      rAgapIlU ([3] [3.44] [3.42] [INDEX])
    ...................
paga ghuMgharU bAMdha mIrA nAchI re||
maiM to mere nArAyaNa kI Apahi ho gai dAsI re|
loga kahaiM mIrA bhaI bAvarI nyAta kahai kulanAsI re||
viShakA pyAlA rANAjI bhejyA pIvata mIrA hAMsI re|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara sahaja mile abinAsI re||4||
  shabdArtha :- Apahi =svayaM hI| nyAta =sage saMbaMdhI| kulanAsI = kula meM dAga lagAne 
       vAlI| hAMsI =prasanna| sahaja =AsAnI se|

3.44      rAga mAMDa ([3] [3.45] [3.43] [INDEX])
    ..................
mAI rI maiM to liyo govindo mola|
koI kahai chhAne koI kahai chau.De, liyo rI bajaMtA Dhola||
koI kahai muMhagho, koI kahai suMhagho, liyo rI tarAjU tola|
koI kahai kAlo, koI kahai goro, liyo rI amolaka mola||
koI kahai ghara meM , koI kahai bana meM, rAdhA ke saMga kilola|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara, Avata prema ke mola||5||
  shabdArtha :- mAI =sakhI| chhAne =chhipakara| chau.De =sabake sAmane| bajaMtA Dhola =Dhola bajAkara
      prakaTa hokara| muMhagho =mahaMgA| suMhagho =sastA| amolaka =anamola|
      AMkhi khola =ThIka taraha se dekhabhAla kara| kilola =Ananda, ullAsa|

3.45       rAga tilaMga ([3] [3.46] [3.44] [INDEX])
    .....................
mana re parasi harike charaNa||
subhaga sItala kaMvala komala, tribidha jvAlA haraNa|
jiNa charaNa prahalAda parase, iMdra padavI dharaNa||
jiNa charaNa dhruva aTala kInheM, rAkha apanI saraNa|
jiNa charaNa brahmAMDa meTyo, nakhasikhAM sirI dharaNa||
jiNa charaNa prabhu parasi lIne, tarI gautama gharaNa|
jiNa charaNa kAlInAga nAthyo, gopa lIlA karaNa||
jiNa charaNa gobaradhana dhAra.h.hyo, garva maghavA haraNa|
dAsi mIrA lAla giradhara, agama tAraNa taraNa||6||
 shabhdArtha :- trividha jvAlA =tIna prakAra ke duHkha; AdhyAtmika, Adhidaivika,Adhibhautika
     jiNa =jina| aTala =achala| bheTyo =vyApta kara liyA|
      gautama-gharaNa =gautama R^iShi kI patnI ahilyA| maghavA = indra|
     agama ...taraNa =apAra saMsAra-sAgara se pAra karAnevAle|

3.46      rAga pIlU baravA ([3] [3.47] [3.45] [INDEX])
    .......................
ba.De ghara tAlI lAgI re, mhArAM mana rI uNAratha bhAgI re||
chhAlariye mhAro chita nahIM re, DAbariye kuNa jAva|
gaMgA jamanA sUM kAma nahIM re, maiMto jAya milUM dariyAva||
hAlyAM molyAMsUM kAma nahIM re, sIkha nahIM siradAra|
kAmadArAsUM kAma nahIM re, maiM to jAba karUM darabAra||
kAcha kathIrasUM kAma nahIM re, lohA cha.Dhe sira bhAra|
sonA rUpAsUM kAma nahIM re, mhAre hIrAMro baupAra||
bhAga hamAro jAgiyo re, bhayo samaMda sUM sIra|
amrita pyAlA chhAMDike, kuNa pIve ka.Davo nIra||
pIpAkUM prabhu paracho diyo re, dInhA khajAnA pUra|
mIrA ke prabhu giraghara nAgara, dhaNI milyA chhai hajUra||7||
 shabdArtha :- tAlI lAgI =lagana laga gaI| mana rI =mana kI| uNAratha =kAmanA|
      chhIlariye =chhichhalA gaD.DhA| DAbariye =DabarA, pAnI se bharA huA gaDDhA| kuNa =kauna
     
      hAlyAM molyAM =naukara-chAkara| kAmadArAM =adhikArI| kathIra =rAMgA| 
      sIra =sambandha| jAba =javAba, hAjirI| ka.Davo =khArA| rUpA =chAMdI| 
      pIpA =pIpA nAma kA eka hari bhakta| parichau =parichaya, chamatkAra| 
      khajIna =khajAnA| dhaNI = svAmI|

3.47      rAga jhaMjhoTI ([3] [3.48] [3.46] [INDEX])
   .....................
mere to giradhara gopAla dUsaro na koI||
jAke sira moramugaTa mero pati soI|
tAta mAta bhrAta baMdhu Apano na koI||
chhAM.Di daI kulakI kAni kahA karihai koI||
saMtana Dhiga baiThi baiThi lokalAja khoI||
chunarIke kiye TUka o.Dha lInhIM loI|
      
motI mUMge utAra banamAlA poI||
aMsuvana jala sIMchi-sIMchi prema-beli boI|
aba to bela phaila gaI ANaMda phala hoI||
dUdhakI mathaniyAM ba.De premase biloI|
mAkhana jaba kA.Dhi liyo chhAchha piye koI||
bhagati dekhi rAjI huI jagata dekhi roI|
dAsI mIrA lAla giradhara tAro aba mohI||8||
  shabdArtha :- kAni =maryAdA, lokalAja| aMsuvana jala = ashrurUpI jala se|
      ANada =Anandamaya| phala =pariNAma| rAjI =khusha| roI =dukhI huI|

3.48      rAga alaiyA ([3] [3.49] [3.47] [INDEX])
   ...................
tosoM lAgyo neha re pyAre nAgara naMdakumAra|
muralI terI mana hara.h.hyau, bisara.h.hyau ghara byauhAra||
jabataiM shravanani dhuni parI, ghara aMgaNA na suhAya|
pAradhi jyUM chUkai nahIM, mrigI bedhi daI Aya||
pAnI pIra na jAnaI jyoM, mIna ta.Dapha mari jAya|
rasika madhupake maramako nahIM, samujhata kamala subhAya||
dIpakako jo dayA nahiM, u.Di-u.Di marata pataMga|
mIrA prabhu giradhara mile, jaise pANI mili gayau raMga||9||
  shabdArtha :- bisara.h.hyo =bhUla gayA| pAradhi =shikArI| mrigI =hiraNI|
      bedhI dai = bANa bedha diyA| pIra =pI.DA
   

3.49        rAga soraTha ([3] [3.50] [3.48] [INDEX])
      ..................
josI.DA ne lAkha badhAI re aba ghara Aye syAma||
Aja AnaMda umaMgi bhayo hai jIva lahai sukhadhAma|
pAMcha sakhI mili pIva parasikaiM AnaMda ThAmUM ThAma||
bisari gayo dukha nirakhi piyAkUM, suphala manoratha kAma|
mIrAke sukhasAgara svAmI bhavana gavana kiyo rAma||10||
 shabdArtha :- josI.DA = jyotiShI| pAMcha sakhI = pAMcha j~nAnendriyoM se Ashaya hai|
      ThAM =jagaha| suphala pUrI huI| rAma =priyatama, svAmI se Ashaya hai|

3.50      rAga paraja ([3] [3.51] [3.49] [INDEX])
   ....................
saheliyAM sAjana ghara AyA ho|
bahota dinAMkI jovatI birahaNi piva pAyA ho|
ratana karUM nevachhAvarI le Arati sAjUM ho|
pivakA diyA sanesa.DA tAhi bahota nivAjUM ho||
pAMcha sakhI ikaThI bhaI mili maMgala gAvai ho|
piyAkA ralI badhAvaNA ANaMda aMga na mAvai ho||
hari sAgara sUM neharo naiNAM baMdhyA saneha ho|
mIrA sakhI ke AMgaNai dUdhAM bUThA meha ho||11||
   shabdArtha :- sAjana =priyatama| jovatI =bATa dekhatI| sanesa.DA =sandesha|
      ralI badhAvanAM = Ananda badhAI| neharo = sneha| baMdhyA =phaMsa gaye|
      dUdhAM =dUdha kI dhAroM se| bUThA = barase|

3.51      rAgha bilAvala ([3] [3.52] [3.50] [INDEX])
    ...................
piyAjI mhAre naiNAM Age rahajyo jI||
naiNAM Age rahajyo mhAre, bhUla mata jAjyo jI|
bhau-sAgara meM bahI jAta hUM, bega mhArI sudhi lIjyo jI||
rANAjI bhejyA bikhakA pyAlA, so imarati kara dIjyo jI|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara, mila bichhuDana mata kIjyo jI||12||
   shabdArtha :- naiNA =nayana, AMkheM| bikha = viSha, jahara| imarita -amR^ita|

3.52      rAga kajarI ([3] [3.53] [3.51] [INDEX])
  .........................
mhArA olagiyA ghara AyA jI|
tana kI tApa miTI sukha pAyA, hila mila maMgala gAyA jI||
ghana kI dhuni suni mora magana bhayA, yUM mere AnaMda chhAyA jI|
magna bhaI mila prabhu apaNA sUM, bhaukA darada miTAyA jI||
chaMda kUM nirakhi kamodaNi phUlaiM, haraShi bhayA mere kAyA jI|
raga raga sItala bhaI merI sajanI, hari mere mahala sidhAyAjI||
saba bhagatana kA kAraja kInhA, soI prabhu maiM pAyA jI|
mIrA birahaNi sItala hoI dukha daMda dUra nasAyA jI||13||
  shabdArtha :-olagiyA = paradesI, priyatama| ghana kI dhuni =bAdala kI garaja|
     bhau kA darada =saMsArI dukha| kamodani =kumudinI| sidhAyA =padhArA|
     daMda =dvandva, jhaga.DA| nasAyA = meTa diyA|
     

3.53      rAga lalita ([3] [3.54] [3.52] [INDEX])
    ...................
hamAro praNAma bAMkebihArI ko|
mora mukuTa mAthe tilaka birAje, kuMDala alakA kArI ko||
adhara madhura para baMsI bajAvai rIjha rijhAvai rAdhA pyArI ko|
yaha chhavi dekha magana bhaI mIrA, mohana giradhara -dhArI ko||14||
  shabdArtha :- alakA kArI =kAlI alakeM| rijhAvai =prasanna karate haiM|
        premAlApa
      -------------

3.54     rAga siMdha bhairavI ([3] [3.55] [3.53] [INDEX])
   .........................
mhAMre ghara hotA jAjyo rAja|
abake jina TAlA de jAo, sira para rAkhUM birAja||
mhe to janama janama kI dAsI, the mhAMkA siratAja|
pAvaNaDA mhAMke bhalAM hI padhAra.h.hyA, saba hI sudhAraNa kAja||
mhe to burI chhAM thAMke bhalI chhai, ghaNorI tuma ho eka rasarAja|
thAMne hama saba hI kI chiMtA, (tuma) sabake ho garIbanivAja||
sabake mugaTa siromaNi sirapara, mAnIM punyakI pAja|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara, bAMha gahekI lAja||1||
 shabdArtha :- hotA jAjyo =hote hue jAnA| TAlA =bahAnA| mhe = maiM| the =tuma|
   
   mhAkA = merA| pAvaNaDA =pAhunA| chhAM =hUM| ghaNerI =bahuta| pAja = pula,maryAdA

3.55      rAga hamIra ([3] [3.56] [3.54] [INDEX])
   ...................
Ao sahelhAM ralI karAM hai para ghara gavaNa nivAri||
jhUThA mANika motiyA rI jhUThI jagamaga joti|
jhUThA AbhUShaNa rI, sAMchI piyAjI rI prIti||
jhUThA pATa paTaMbarA re, jhUThA dikhaDaNI chIra|
sAMchI piyAjI rI gUda.DI, jAmeM niramala rahe sarIra||
chhapana bhoga buhAya dehe iNa bhogana meM dAga|
lUNa alUNo hI bhalo hai apaNe piyAjIro sAga||
dekhi birANe nivAMNakUM hai kyUM upajAve khIja|
kAlara apaNo hI bhalo hai, jAmeM nipajai chIja||
chhaila birANo lAkhako hai apaNe kAja na hoya|
tAke saMga sIdhAratAM hai bhalA na kahasI koya||
bara hINo apaNo bhalo hai koDhI kuShTI koya|
jAke saMga sIdhAratAM hai bhalA kahai saba loya||
abinAsIsUM bAlabA he jinasUM sAMchI prIta|
mIrA kUM prabhujI milyA hai e hI bhagatikI rIta||2||
  shabdArtha :- ralI karAM =Ananda manAyeM| gavaNa =jAnA-AnA| dikhaNI =dakShiNI,
      dakShiNa meM bananevAlA eka kImatI vastra| chIra =sA.DI| buhAya dehe = bahA do      
      dAga =doSha|alUNo =binA namaka kA| birANe =parAye| nivAMNa = upajAU jamIna|
      khIja =dveSha| kAMkara =kaMkarIlI jamIna| lAkhako =lAkhoM kA, anamola| hINo =hIna
    
      loha =loga| bAlavA = bAlama, priyatama|

3.56      rAga prabhAtI ([3] [3.57] [3.55] [INDEX])
   ....................
jAgo mhAMrA jagapatirAyaka haMsa bolo kyUM nahIM||
hari chho jI hiradA mAhiM paTa kholo kyUM nahIM||
tana mana surati saMjoi sIsa charaNAM dharUM|
jahAM jahAM dekhUM mhAro rAma tahAM sevA karUM||
sadakai karUM jI sarIra jugai juga vAraNaiM|
chho.DI chho.DI likhUM silAma bahota kari jAnajyau|
baMdI hUM khAnAjAda mahari kari mAnajyau||
hAM ho mhArA nAtha sunAtha bilama nahiM kIjiye|
mIrA charaNAM kI dAsi darasa phira dIjiye||3||
  shabdArtha :- chho =ho| sadakai = nyochhAvara| vAraNai =nyochhAvara kara dUM| silAma =salAma|
      bandI =dAsI| khAnA-jAda =janma se hI ghara meM palI huI| mahari =mehara kR^ipA|
      mAnajyau =mAna lenA|

3.57     rAga hamIra ([3] [3.58] [3.56] [INDEX])
   .................
harI mere jIvana prAna adhAra|
aura Asaro nAhIM tuma bina tInUM loka maMjhAra||
Apa binA mohi kachhu na suhAvai nirakhyau saba saMsAra|
mIrA kahai maiM dAsi rAvarI dIjyo matI bisAra||4||
    shabdArtha :- Asaro = sahArA| maMjhAra =meM| rAvarI =tumhArI|

3.58     rAga mAMDa ([3] [3.59] [3.57] [INDEX])
  ....................
syAma, mane chAkara rAkho jI| giradhArIlAla, chAkara rAkho jI||
chAkara rahasUM bAga lagAsUM, nita uTha darasaNa pAsUM|
biMdrAbana kI kuMja galina meM terI lIlA gAsUM||
chAkarI meM darasaNa pAUM, sumiraNa pAUM kharachI|
bhAva bhagati jAgIrI pAUM, tInUM bAtAM sarasI||
mora mugaTa pItAMbara sohe, gala baijaMtI mAlA|
biMdrAbana meM dhenu charAve, mohana muralIvAlA|
hare hare nita bAga lagAUM,bicha bicha rAkhUM kyArI|
sAMvariyAke darasaNa pAUM,pahara kusummI sArI||
jogi AyA joga karaNakUM, tapa karaNe saMnyAsI|
harI bhajanakUM sAdhU AyA, biMdrAbanake bAsI||
mIrAke prabhu gahira gaMbhIrA sadA raho jI dhIrA|
AdhI rAta prabhu darasana dInheM, prema nadI ke tIrA||5||
   shabdArtha :- mane = mujhako| lagAsUM =lagAUMgI| gAsUM =guNa gAUMgI|
      kharachI =roja ke lie kharchA| sarasI = achchhI se achchhI| gahiragaMbhIrA =shAnta
      svabhAva ke| raho dhIrA =vishvAsa rakho| tIrA =kinArA ,kShetra|

3.59      rAga haMsa nArAyaNa ([3] [3.60] [3.58] [INDEX])
   .......................
AlI , sAMvare kI dR^iShTi mAno, prema kI kaTArI hai||
lAgata behAla bhaI, tanakI sudha budha gaI ,
tana mana saba vyApo prema, mAno matavArI hai||
sakhiyAM mila doya chArI, bAvarI sI bhaI nyArI,
hauM to vAko nIke jAnauM, kuMjako bihArI||
chaMdako chakora chAhe, dIpaka pataMga dAhai,
jala binA mIna jaise, taise prIta pyArI hai||   
          
binatI karUM he syAma, lAgUM maiM tumhAre pAMva,
mIrA prabhu aisI jAno, dAsI tumhArI hai||6||
   shabdArtha :- AlI =sakhI| matavArI = matavAlI| bAvarI =pagalI|
        nyArI =nirAlI| dAhe =jalA detA hai|
       

3.60      rAga tilaka kAmoda ([3] [3.61] [3.59] [INDEX])
   ..........................
chho.Da mata jAjyo jI mahArAja||
maiM abalA bala nAyaM gusAIM, tumahI mere siratAja|
maiM guNahIna guNa nAMya gusAIM, tuma samaratha mahArAja||
thAMrI hoyake kiNare jAUM, tumahI hibaDAro sAja| 
mIrA ke prabhu aura na koI rAkho abake lAja||7||
  shabdArtha :- nAMya = nahIM| thAMrI =tumhArI| kiNare =kisakI| hibaDAro =hR^idaya ke|
         nishchaya
       --------------

3.61     rAga khammAcha ([3] [3.62] [3.60] [INDEX])
 .......................
nahiM bhAvai thAMro desa.Dalo jI raMgarU.Do||
thAMrA desA meM rANA sAdha nahIM chhai, loga base saba kU.Do|
gahaNA gAMThI rANA hama saba tyAgA, tyAgyo kararo chU.Do||
kAjala TIkI hama saba tyAgyA, tyAgyo hai bAMdhana jU.Do|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara bara pAyo chhai rU.Do||1||
   shabdArtha :- thAMro = tumhArA| desala.Do = desha| raMga rU.Do =vichitra| 
       sAdha =sAdhu saMta| kU.Do =nikammA| kararo = hAtha kA| TIkI =bindI
       jU.Do =jU.DA veNI| rUDo =suMdara|

3.62      rAga gunakalI ([3] [3.63] [3.61] [INDEX])
   ......................
maiM giradhara ke ghara jAUM||
giradhara mhAMro sAMcho prItama dekhata rUpa lubhAUM||
raiNa pa.De tabahI uTha jAUM, bhora bhaye uTha AUM|
raiNa dinA bAke saMga khelUM jyUM ta.hyUM tAhi rijhAUM|
jo pahirAvai soI pahirUM, jo de soI khAUM|
merI uNakI prIti purANI, uNa bina pala na rahAUM||
jahaM baiThAveM titahI baiThUM, baiche to bika jAUM|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara bAra bAra bali jAUM||2||
 shabdArtha :- raiNa =rAtri| bhora =prAtaHkAla| jyUM ta.hyUM =jaise taise, saba prakAra se 
     
     uNa =una| bali jAUM =nyochhAvara hotI hUM|
   
     63 rAga pIlU
    ................
tero koI nahiM rokaNahAra, magana hoI mIrAM chalI||
lAja sarama kulakI marajAdA siraseM dUra karI|
mAna apamAna doU dhara paTake, nikasI gyAna galI||
UMchI aTariyA lAla kiMvaDiyA, niraguNa seja bichhI|
paMcharaMgI jhAlara subha sohai phUlana bUla kalI||
bAjUbaMda kaDUlA sohe, siMdUra mAMga bharI|
sumiraNa thAla hAtha meM lInhoM, sobhA adhika kharI||
seja sukhamaNA mIrA sehai, subha hai Aja gharI|
tuma jAo rANA ghara ApaNe, merI thAMrI nAhiM sarI||3||
   shabdArtha :- sarama =sharma| dhara paTake = paravA nahIM kI| galI =mArga|
    kivaDiyA = kivA.Da, dvAra| bAjUbaMda =bAMha para pahanane kA gahanA| ka.DolA =ka.DA,
   
    hAtha para pahanane kA gahanA| kharI =achchhI| seja sukhamaNA =suShumnA nA.DI se samAdhi 
     lagAkara| sarI =bana gaI|
   

3.63     rAga pahA.DI ([3] [3.64] [3.62] [INDEX])
   ..................
    
sIsodyo rUThyo to mhAMro kAMI kara lesI|
mhe to guNa govinda kA gAsyAM ho mAI||
rANojI rUThyo vAMro desa rakhAsI,
hari rUThyA kiThe jAsyAM ho mAI||
loka lAjakI kANa na mAnAM,
nirabhai nisANa ghurAsyAM ho mAI||
rAma nAmakI jhAjha chalAsyAM,
bhau-sAgara tara jAsyAM ho mAI||
mIrA saraNa sAMvala giradhara kI, 
charaNa kaMvala lapaTAsyAM ho mAI||4||
  shabdArtha :- sIsodyo =shIshodiyA, Ashaya hai yahAM rANA bhojarAja se, jo mevA.Da ke 
  mahArANA sAMgA ke jyeShTha rAjakumAra the, inhIM ke sAtha mIrAbAI kA vivAha huA thA|
  
   rUTha.hyau = rUTha gayA| kAMI kara lesI = kyA kara legA, mhe = maiM| gAsyAM =gAUMgI
   mAI = sakhI| kiThe = kahAM| kANa =maryAdA| nisANa =nagA.DA| ghurasyAM =bajAvegI|
 
    jhAjha =jahAja|

3.64      rAga kAmoda ([3] [3.65] [3.63] [INDEX])
   ...................
barajI maiM kAhUkI nAhiM rahUM|
suNo rI sakhI tuma chetana hoyakai manakI bAta kahUM||
sAdha saMgati kara hari sukha leUM jagasUM dUra rahUM|
tana dhana mero sabahI jAvo bhala mero sIsa lahUM
mana mero lAgo sumaraNa setI sabakA maiM bola sahUM|
mIrA ke prabhu hari avinAsI satagura saraNa gahUM||5||
  shabdArtha :- baraji = manA karane para| bhali = chAhe| sIsa lahUM = sira kaTA dUM|
      bola = apamAna kA vachana, nindA| gahUM = paka.DatI hUM|

3.65     rAga pIlU ([3] [3.66] [3.64] [INDEX])
  ....................
rANAjI, mhAMrI prIti purabalI maiM kAMI karUM||
rAma nAma bina nahIM Ava.De, hiba.Do jholA khAya|
bhojaniyA nahIM bhAve mhAMne, nIMdaDalIM nahiM Aya||
viSha ko pyAlo bhejiyo jI, `jAo mIrA pAsa,'
kara charaNAmR^ita pI gaI, mhAre govinda re bisavAsa||
biShako pyAlo pIM gaI jIM,bhajana karo rAThaura,
thAMrI mIrA nA marUM, mhAro rAkhaNavAlo aura||
chhApA tilaka lagAiyA jIM, mana meM nishchai dhAra,
rAmajI kAja saMvAriyAjI, mhAMne bhAvai garadana mAra||
peTyAM bAsaka bhejiyo jI, yo chhai motIMDAro hAra,
nAga gale meM pahiriyo, mhAre mahalAM bhayo ujiyAra||
rAThoDAMrIM dhIya.DI dI, sIMsAdyo re sAtha|
le jAtI baikuMThakUM mhAMrA neka na mAnI bAta||
mIrA dAsI shyAma kI jI, syAma garIbanivAja|
jana mIrA kI rAkhajyo koi, bAMha gahekI lAja||6||
  shabdArtha :- purabalI = pUrva janma kI| kAMI = kyA| Ava.De = rahatA, chaina pa.DatI|
      jholA khAya =uthala-puthala hotA hai| heva.Do = hR^idaya| bhAvai =chAhe|
      peTyAM = peTI ke bhItara| bAsaka = bAsukI, sAMpa| dhiya.DI =putrI|
      rAkhajyau = rakhiyegA| 
 

3.66      rAga khaMbhAvatI ([3] [3.67] [3.65] [INDEX])
   ....................
rAma nAma mere mana basiyo, rasiyo rAma rijhAUM e mAya|
maiM maMdabhAgaNa parama abhAgaNa, kIrata kaise gAUM e mAya||
biraha piMjarakI bA.Da sakhI rIM,uThakara jI hulasAUM e mAya|
manakUM mAra sajUM satagurasUM, duramata dUra gamAUM e mAya||
DaMko nAma suratakI DorI, ka.DiyAM prema cha.DhAUM e mAya|
prema ko Dhola banyo ati bhArI, magana hoya guNa gAUM e mAya||
tana karUM tAla mana karUM DhaphalI, sotI surati jagAUM e mAya|
nirata karUM maiM prItama Age, to prItama pada pAUM e mAya||
mo abalApara kirapA kIjyau, guNa govindakA gAUM e mAya|
mIrAke prabhu giradhara nAgara, raja charaNanakI pAUM e mAya||7||
 
 shabdArtha :- hulasAUM = mana bahalAUMgI| gamAUM = gavAM dUM,kho dUM| DAko =DaMkA|
     ka.DiyAM =Dhola kI DoriyAM| morachaMga =muMha se bajAne kA eka bAjA,muMhachaMga|
     raja = dhUla|

3.67     rAga aganA ([3] [3.68] [3.66] [INDEX])
  ....................
rANAjI, the kyAMne rAkho mhAMsUM baira|
the to rANAjI mhAMne isa.DA lAgo, jyUM bR^ichchhana meM kaira|
mahala aTArI hama saba tyAgyA, tyAgyo thAro basano saira||
kAjala TIkI rANA hama saba tyAgyA, bhagatI-chAdara paira|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara imarita kara diyo jhaira||8||
  shabdArtha :- kyAM ne = kisalie| mhAsUM = mujhase| isa.DA = aise| kaira =karIla|
      saira =shahara| paira = pahanakara| imarita = amR^ita| jhaira = jahara|

3.68      rAga pUriyA kalyAna ([3] [3.69] [3.67] [INDEX])
  ...........................
rANAjI, mhe to govinda kA guNa gAsyAM|
charaNAmR^ita ko nema hamAre, nita uTha darasaNa jAsyAM||
hari maMdara meM nirata karAsyAM, ghUMghariyAM dhamakAsyAM|
rAma nAma kA jhAjha chalAsyAM bhavasAgara tara jAsyAM||
yaha saMsAra bA.Da kA kAMTA jyA saMgata nahIM jAsyAM|
mIrA kahai prabhu giradhara nAgara nirakha parakha guNa gAsyAM||9||
  shabdArtha :- gAsyAM =gAUMgI| darasaNa jAsyAM =darshana karane jAUMgI|
      nirata =nR^itya| jhAjha =jahAja| jyA =jisa|

3.69      rAga vR^indAvanI ([3] [3.70] [3.68] [INDEX])
   .....................
AlI, mhAMne lAge vR^indAvana nIko|
ghara ghara tulasI ThAkura pUjA darasaNa govindajI ko||
niramala nIra bahata jamunA meM, bhojana dUdha dahI ko|
ratana siMghAsana Apa birAjaiM, mugaTa dhara.h.hyo tulasI ko||
kuMjana kuMjana phirati rAdhikA, sabada sunana muralI ko|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara, bajana binA nara phIko||10||
 
 shabdArtha :- mhAMne =mujhe| mugaTa = mukuTa| phIko = nIrasa, vyartha|

3.70      rAga madhumAdha sAraMga ([3] [3.71] [3.69] [INDEX])
   ..........................
yA braja meM kachhu dekhyo rI TonA||
lai maTakI sira chalI gujariyA, Age mile bAbA naMdajI ke chhonA|
dadhiko nAma bisari gayo pyArI, lelehu rI kou syAma salonA||
biMdrAbanakI kuMja galina meM, AMkha lagAya gayo manamohanA|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara, suMdara syAma sudhara rasalaunA||1||
 shabdArtha :- TonA =jAdU| gujariyA =gvAlina| chhonA = chhoTA la.DakA|
     lelehu rI kou syAma salonA = syAmasundara ko le lo| salonA =sundara|
     AMkha lagAya =prIti jo.Dakara| rasalonA = salone rasavAlA|

3.71       rAga sUhA ([3] [3.72] [3.70] [INDEX])
     .................
chAlo mana gaMgA jamunA tIra|
gaMgA jamunA niramala pANI sItala hota sarIra|
baMsI bajAvata gAvata kAnho, saMga liyo balabIra||    
mora mugaTa pItAmbara sohe kuNDala jhalakata hIra|
mIrAke prabhu giradhara nAgara charaNa kaMvala para sIra||2||
shabdArtha :- kAnho =kanhaiyA| balabIra =kR^iShNa ke ba.De bhAI balarAma|
jhalakata =jagamagAtehaiM| sIra = sira|
   

3.72      rAga dhAnI ([3] [3.73] [3.71] [INDEX])
   ..................
maiM giradhara raMga-rAtI, saiyAM maiM0||
pacharaMga cholA pahara sakhI rI, maiM jhiramiTa ramavA jAtI|
jhiramiTamAM mohi mohana miliyo, khola milI tana gAtI||
koIke piyA paradesa basata haiM, likha likha bhejeM pAtI|
merA piyA mere hIya basata hai, nA kahuM AtI jAtI|
chaMdA jAyagA sUraja jAyagA, jAyagI dharaNa akAsI|
pavana pANI donUM hI jAyaMge, aTala rahe abinAsI||
aura sakhI mada pI-pI mAtI, maiM bina piyAM hI mAtI|
premabhaThI ko maiM mada pIyo, chhakI phirUM dinarAtI||
surata nirata ko divalo joyo, manasAkI kara lI bAtI|
agama ghANi ko tela siMchAyo, bAla rahI dinarAtI||
jAUMnI pIhariye jAUMnI sAsariye, harisUM saina lagAtI|
mIrAke prabhu giradhara nAgara, haricharaNAM chita lAtI||3||
  shabdArtha : raMgarAtI = prema meM raMgI huI| pacharaMga =Ashaya hai paMcha tatvoM se banA huA
     sharIra| cholA = DhIlA DhAlA kurtA; yahAM bhI Ashaya hai sharIra se|
     jhiramiTa =" jhuramuTa mArane kA khela, jisameM sArA sharIra isa prakAra Dhaka liyA jAtA 
     hai ki koI jaldI pahachAna nahIM sake, arthAt karmAnusAra jIvAtmA kI yoni kA 
     sharIrAvaraNa-dhAraNa|" gAtI = sharIra para baMdhI huI chAdara, khola milI =AvaraNa haTA kara
     tanmaya ho gaI| dharaNa = dharatI| aura sakhI =anya jIvAtmAeM| mAtI =matavAlI|
  bina piyAM =binA piye hI| surata = parameshvara kI smR^iti| nirata =viShayoM se virakti      
      saMjole =sajA le| bhaThI = bhaTTI sharAba banAne kI| saina =saMketa|
TippaNI :- isa pada meM nirAkAra, nirguNa brahma se bhaktiyoga ke dvArA sAkShAtkAra 
     kA spaShTa mArga dikhAyA gayA hai, jo rahasya kA mArga hai|

3.73         rAga horI sindUrA ([3] [3.74] [3.72] [INDEX])
       ......................
phAguna ke dina chAra holI khela manA re||
bina karatAla pakhAvaja bAjai aNahadakI jhaNakAra re|
bina sura rAga chhatIsUM gAvai roma roma raNakAra re||
sIla saMtokhakI kesara gholI prema prIta pichakAra re|
u.Data gulAla lAla bhayo aMbara, barasata raMga apAra re|| 
ghaTake saba paTa khola diye haiM lokalAja saba DAra re|
mIrAke prabhu giradhara nAgara charaNakaMvala balihAra re||4||
  shabdArtha :- aNahada= antarAtmA kA anAhata shabda| sura = svara| sAra =uttama|
  ambara =AkAsha| TippaNI :- isa pada meM holI ke vyAja se sahaja samAdhi kA 
  chitra kheMchA gayA hai aura aisI samAdhi kA sAdhana premaparAbhakti ko batAyA gayA hai|    

3.74      rAga jaunapurI ([3] [3.75] [3.73] [INDEX])
  .........................
sakhI rI lAja bairaNa bhaI|
shrIlAla gopAlake saMga kAheM nAhiM gaI||
kaThina krUra akrUra Ayo sAja ratha kahaM naI|
ratha cha.DhAya gopAla le gayo hAtha mIMjata rahI||
kaThina chhAtI syAma bichha.Data birahateM tana taI|
dAsi mIrA lAla giradhara bikhara kyUM nA gaI||5||
  shabdArtha :- bairaNa = bairina, bAdhA pahuMchAnevAlI| naI = ratha jotakara|tana taI =deha jala gaI

3.75     rAga gUjarI ([3] [3.76] [3.74] [INDEX])
.........................
kuNa bAMche pAtI, binA prabhu kuNa bAMche pAtI|
kAgada le UdhojI Ayo, kahAM rahyA sAthI|
Avata jAvata pAMva ghisyA re (vAlA) aMkhiyA bhaI rAtI||
kAgada le rAdhA vAMchaNa baiThI, (vAlA) bhara AI chhAtI|
naiNa nIraja meM amba bahe re (bAlA) gaMgA bahi jAtI||
pAnA jyUM pIlI pa.DI re (vAlA) dhAna nahIM khAtI|
hari bina jivaNo yUM jalai re (vAlA) jyUM dIpaka saMga bAtI||
mane bharoso rAmako re (vAlA) DUba tira.h.hyo hAthI|
dAsi mIrA lAla giradhara, sAMkaDAro sAthI||6||
  shabdArtha :- kuNa =kauna| pAtI = chiTThI| sAthI =sakhA, shrIkR^iShNa se Ashaya hai|
    ghisyA = ghisa gaye| rAtI = rote-rote lAla ho gaI| amba = pAnI| mhane =mujhe     
    sAMkaDAro =saMkaTa meM apane bhaktoM kA sahAyaka|

3.76    rAga khammAcha ([3] [3.77] [3.75] [INDEX])
......................
mIrA magana bhaI hari ke guNa gAya||
sAMpa piTArA rANA bhejyA, mIrA hAtha diyA jAya|
nhAya dhoya jaba dekhana lAgI, sAligarAma gaI pAya|| 
jaharakA pyAlA rANA bhejyA, imrata diyA banAya|
nhAya dhoya jaba pIvana lAgI, ho gaI amara aMchAya||
sUlI seja rANA ne bhejI, dIjyo mIrA suvAya|
sAMjha bhaI mIrA sovaNa lAgI, mAno phUla bichhAya||
mIrA ke prabhu sadA sahAI, rAkhe bighana haTAya|
bhajana bhAva meM masta DolatI, giradhara para bali jAya||7||
 shabdArtha :- imrata = amR^ita|aMchAya =pIkara| bali jAya =nyochhAvara hotI hai|
          sikhAvana
       ----------------

3.77      rAga jhaMjhoTI ([3] [3.78] [3.76] [INDEX])
   ......................
bhaja le re mana, gopAla-gunA||
adhama tare adhikAra bhajanasUM, joi Aye hari-saranA|
abisavAsa to sAkhi batAUM, ajAmIla gaNikA sadanA||
jo kR^ipAla tana mana dhana dIna.hhauM, naina nAsikA mukha rasanA|
jAko rachata mAsa dasa lAgai, tAhi na sumiro eka chhinA||
bAlApana saba khela gamAyo, taruNa bhayo jaba rUpa ghanA|
vR^iddha bhayo jaba Alasa upajyo, mAyA-moha bhayo maganA||
gaja aru gIdhahu tare bhajanasUM kou tara.h.hyo nahiM bhajana binA|
dhanA bhagata pIpAmuni sivarI, mIrAkIhU karo gaNanA||1||
  shabdArtha :- gunAM = guNoM kA| sAkhI =sAkShI, pramANa| sadanA =bhakta sadana, kasAI|
      rasanA = jIbha| chhinA =kShaNa| dhanA =ba.DA, bahuta| gIdha =jaTAyu se tAtparya hai|
      dhanA = eka haribhakta| sivarI = shabarI bhIlanI|

3.78      rAga rAgashrI ([3] [3.79] [3.77] [INDEX])
   ......................
rAma nAma-rasa pIjai, manuAM rAma-nAma-rasa pIjai|
taja kusaMga satsaMga baiTha nita hari-charchA suni lIjai||
kAma krodha mada lobha mohakUM bahA chittaseM dIjai|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara, tAhike raMga meM bhIje||2||
  shabdArtha :- bahA dIjai = haTA denA chAhie| raMga meM bhIjai = premarasa meM bhIga jAnA 
       chAhie|

3.79      rAga shuddha sAraMga ([3] [3.80] [3.78] [INDEX])
  ..........................
chAlo agamake desa kAsa dekhata Darai|
vahAM bharA prema kA hauja haMsa kelyAM karai||
o.DhaNa lajjA chIra dhIraja koM ghAMgharo|
chhimatA kAMkaNa hAtha sumata ko mUMdaro||
dila dula.DI dariyAva sAMchako dovaDo|
ubaTaNa guruko gyAna dhyAna ko dhovaNo||
kAna akhoTA gyAna jugatako jhoMTaNo|
besara hariko nAma chU.Do chita UjaNo||
pUMchI hai bisavAsa kAjala hai dharamakI|
dAtAM imrata rekha dayAko bolaNo||
jauhara sIla saMtoSha niratako ghUMgharo|
biMdalI gaja aura hAra tilaka hari-prema ro||
saja solA siNagAra pahari sone rAkha.DIM|
sAMvaliyAMsUM prIti aurAsUM Akha.DI||
patibaratA kI seja prabhujI padhAriyA|
gAvai mIrAbAI dAsi kara rAkhiyA||3||
 shabdArtha :- agama =jahAM pahuMcha na ho, paramAtmA kA pada| haMsa = jIvAtmA se Ashaya hai|
     kelyAM = krI.DAeM| chhimatA = kShamA = dula.DI =do laDoMvAlI mAlA|
     doba.Do = gale meM pahanane kA gahanA| akhoTA = kAna kA gahanA|
     jhoMTaNoM =kAna kA eka gahanA| besara = nAka kA eka gahanA| UjaNo =shuddha|
     jaihara = eka AbhUShaNa| biMdalI =TikulI| gaja = gajamotiyoM kI mAlA|
     AkhaDI = TUTa gaI| rAkhaDI = chUDAmaNi|
TippaNI :- paramAtmArUpI svAmI se tadAkAra hone ke lie mIrAbAI ne isa pada meM vividha 
    shrR^iMgAroM kA rUpaka bAMdhA hai, bhinna-bhinna sAdhanoM kA| 

3.80      rAga hamIra ([3] [3.81] [3.79] [INDEX])
   ....................
nahiM eso janama bAraMbAra||
kA jAnUM kachhu punya pragaTe mAnusA-avatAra|
ba.Dhata chhina-chhina ghaTata pala-pala jAta na lAge bAra||
birachhake jyUM pAta TUTe, lageM nahIM puni DAra|
bhausAgara ati jora kahiye anaMta UM.DI dhAra||
rAmanAma kA bAMdha be.DA utara parale pAra|
j~nAna chosara maMDA chohaTe surata pAsA sAra||
sAdhu saMta mahaMta gyAnI karata chalata pukAra|
dAsi mIrA lAla giradhara jIvaNA dina chyAra||4||
  shabdArtha :- avatAra = janama| UM.DI = gaharI| chausara = chaupa.Da kA khela| chyAra = chAra|

3.81      rAga bihAgarA ([3] [3.82] [3.80] [INDEX])
   ......................
ramaiyA bina yo jivaDo dukha pAvai| kaho kuNa dhIra baMdhAvai||
yo saMsAra kubudhi ko bhAMDo, sAdha saMgata nahIM bhAvai|
rAma-nAma kI niMdyA ThANai, karama hI karama kumAvai||
rAma-nAma bina mukati na pAvai, phira chaurAsI jAvai|
sAdha saMgata meM kabahuM na jAvai, mUrakha janama gumAvai||
mIrA prabhu giradhara ke saraNai, jIva paramapada pAvai||5||
  shabdArtha :- jiva.Do = jIva| kubudhi = durbuddhi| bhAMDo = bartana|
      kumAvai = kamAtA hai| chaurAsI = chaurAsI lAkha yoniyAM|

3.82      rAga bilAvala ([3] [3.83] [3.81] [INDEX])
   .........................
letAM letAM rAmanAma re, loka.DiyAM to lAjo marai chhe|
hari maMdira jAtAM pAMva.DiyAM re dUkhai, phira Avai Akho gAma re|
jhaga.Do dhAya tyAM dau.DIne jAya re, mUkIne ghara nA kAma re||
bhAMDa bhavaiyA gaNakAtrita karatAM vaisI rahe chAre jAma re|
mIrA nA prabhu giradhara nAgara charaNa kaMvala chita hAya re||6||
  sabdArtha :- loka.DiyAM = loga| lAjAM mare chhe =sharma ke mAre marate haiM|
      pAMva.DiyAM = paira| Akho = sArA| dhAya =ho rahA ho| tyAM = tahAM|
      mUkIne =chho.Dakara| bhavaiyA = nAchane-vAle| baisI rahe = baiThA rahatA hai|
   TippaNi :- yaha pada gujarAtI bhAShA meM rachA gayA hai|
         
           nAma
        --------------

3.83          rAga dhanAshrI ([3] [3.84] [3.82] [INDEX])
         ...........
mero mana rAmahi rAma raTai re|
rAma nAma japa lIje prANI, koTika pApa kaTai re|
janama janamake khata ju purAne, nAmahi leta phaTai re||
kanaka kaTore imrata bhariyo, pIvata kauna naTai re|
mIrA kahe prabhu hari abinAsI, tana mana tAhi paTai re||1||
 shabdArtha :- khata = karja ke kAgaja, yahAM Ashaya hai pApa-karma kA lekhA|
     phaTai = chuka jAte haiM| naTai =inkAra karatA hai| paTai = mila jAte haiM|
     

3.84       rAga shrIraMjanI ([3] [3.85] [3.83] [INDEX])
     ...................
pAyo jI mhe to rAma ratana dhana pAyo|
vastu amolaka dI mhAre sataguru, kirapA kara apanAyo||
janama janamakI pUMjI pAI, jagameM sabhI khovAyo|
kharachai nahiM koi chora na levai, dina-dina ba.Dhata savAyo||
satakI nAma khevaTiyA sataguru, bhavasAgara tara Ayo|
mIrAke prabhu giradhara nAgara, haraSha haraSha jasa gAyo||2||
  shabdArtha :- mhe = maiMne| pUMjI =mUla dhana| khovAyo =kho diyA, tyAga diyA| 
     khevaTiyA =mallAha| jasa =guNa kIrtana|
       guru-mahimA
    ------------------

3.85      rAga malAra ([3] [3.86] [3.84] [INDEX])
    ..................  
lAgI mohiM nAma-khumArI ho||
rimajhima barasai meha.DA bhIjai tana sArI ho|
chahuMdisa damakai dAmaNI garajai ghana bhArI ho||
satagura bheda batAyA kholI bharama -kiMvArI ho||
saba ghaTa dIsai AtamA sabahIsUM nyArI ho||
dIpaga joUM gyAnakA chaDhUM agama aTArI ho|
mIrA dAsI rAmakI imarata balihArI ho||3||
  shabdArtha :- khumArI =thakAvaTa, halkA nashA| meha.DA =megha, Ashaya prema kI bhAvanA se hai|
     sArI =sArA aMga athavA sA.DI| bharama-kiMvArI =bhrAMtirUpI kivA.Da| dIpaga =dIpaka
     joUM=jalAtI hUM| aTArI =UMchA sthAna, paramapada se Ashaya hai| imarata =amR^ita|

3.86      rAga dhAnI ([3] [3.87] [3.85] [INDEX])
   ..................
rI, mere pAra nikasa gayA satagura mAra.h.hyA tIra|
biraha-bhAla lagI ura aMdara, vyAkula bhayA sarIra||
ita uta chitta chalai nahiM kabahUM, DArI prema-jaMjIra|
kai jANai mero prItama pyAro, aura na jANai pIra||
kahA karUM meroM basa nahiM sajanI, naina jharata dou nIra|
mIrA kahai prabhu tuma miliyAM bina prANa dharata nahiM dhIra||4||
 shabdArtha = rI = arI sakhI| pAra =Ara-pAra| tIra-mAra.h.hyA =rahasya ke shabda dvArA 
 ishAre se batA diyA| chale nahiM = vichalita nahIM hotA hai| DArI = DAla dI|
  nIra =jala, AMsuoM se tAtparya hai|
      

3.87          rAga dhAnI ([3] [3.88] [3.86] [INDEX])
       .....................
mohi lAgI lagana gurucharaNana kI|
charaNa binA kachhuvai nAhiM bhAvai, jagamAyA saba sapananakI||
bhausAgara saba sUkha gayo hai, phikara nAhiM mohi tarananakI|
mIrA ke prabhu giradhara nAgara Asa vahI gurU sarananakI||5||
  shabdArtha :- lagata =prIti| kachhuvai = kuchha bhI| sapanakI =svapnoM kI, mithyA|
     sUkha gayo =samApta ho gayA|
 
     
          prakIrNa
        ------------

3.88     rAga pIlU ([3] [3.89] [3.87] [INDEX])
  ....................
           
dekhata rAma haMse sudAmAkUM dekhata rAma haMse||
phATI to phUlaDiyAM pAMva ubhANe charaNa ghase|
 
bAlapaNekA miMta sudAmAM aba kyUM dUra base||
kahA bhAvajane bheMTa paThAI tAMdula tIna pase|
kita gaI prabhu morI TUTI TapariyA hIrA motI lAla kase||
kita gaI prabhu morI gauana bachhiyA dvArA bicha hasatI phase|
mIrAke prabhu hari abinAsI saraNe tore base||1||
  shabdArtha :- rAma = yahAM shrIkR^iShNa se Ashaya hai| sAthI =sakhA| phUlaDiyAM =jyotiyAM
  ghisyA =ghisa gaye| ubhA.Dai = phUla gaye| paThAI = bhejI| tAndula =chAMvala|
  TapariyA = jhoMpa.DI| hasatI = hAthI|
 

3.89    rAga nIlAMbarI ([3] [3.90] [3.88] [INDEX])
.........................
sUrata dInAnAtha se lagI tU to samajha suhAgaNa suratA nAra||
laganI lahaMgo pahara suhAgaNa, bIto jAya bahAra|
dhana jobana hai pAvaNA ro, milai na dUjI bAra||
rAma nAma ko chu.Dalo pahiro, prema ko suramo sAra|
nakabesara hari nAma kI rI, utara chalonI paralai pAra||
aise bara ko kyA barUM, jo janameM au mara jAya|
vara variye ika sAMvaro rI, chu.Dalo amara hoya jAya||
maiM jAnyo hari maiM Thagyo rI, hari Thagi le gayo moya|
lakha chaurAsI morachA rI, chhina meM gera.h.hyA chhe bigoya||
surata chalI jahAM maiM chalI rI, kR^iShNa nAma jhaNakAra|
avinAsI kI pola marajI mIrA karai chhai pukAra||2||
  shabdArtha :- sUrata = surata, laya| nAra = nArI| laganI = lagana, prIti|
      pAvaNA =pAhunA, anitya| chu.Dalo = saubhAgya kI chU.DI|
     
     paralai =saMsArI bandhana se chhUTakara vahAM chalA jA, jahAM se lauTanA nahIM hotA hai|
      gera.h.hyo chhe bigoya = naShTa kara diyA hai| pola =daravAjA| 
 

3.90      rAga kAphI-tAla druta dIpachaMdI ([3] [3.91] [3.89] [INDEX])
  ..................................
mukhaDAnI mAyA lAgI re,
      mohana pyArA|
mughaDuM meM jiyuM tArUM, sava jaga thayuM khArUM,
      mana mArUM rahyuM nyArUM re|
saMsArInuM sukha ebuM, jhAMjhavAnAM nIra jevuM, 
      tene tuchchha karI pharIe re|
mIrAbAI balihArI, AshA mane eka tArI,
       have huM to ba.DabhAgI re||3||
 shabdArtha :- mAyA =lagana, prIti| joyuM =dekhA| tArUM =terA| thayuM khArUM,arthAta 
     nIrasa ho gayA| evuM = aisA| jhAMjhavAnAma =mR^iga-tR^iShNA| jevuM = jaisA|
     pharIe =ghUma rahI hUM| have =aba|

3.91     rAga mishra kAphI- tAla titAlA ([3] [3.90] [INDEX])
  ................................
aba tau harI nAma lau lAgI|
saba jagako yaha mAkhanachorA, nAma dhara.h.hyo bairAgIM||
kita chho.DI vaha mohana muralI, kita chho.DI saba gopI|
mU.Da mu.DAi Dori kaTi bAMdhI, mAthe mohana TopI||
mAta jasomati mAkhana-kArana, bAMdhe jAke pAMva|
syAmakisora bhayo nava gaurA, chaitanya jAko nAMva||
pItAMbara ko bhAva dikhAvai, kaTi kopIna kasai|
gaura kR^iShNa kI dAsI mIrA, rasanA kR^iShNa basai||4||
  TippaNI :- aisA jAna pa.DatA hai ki vR^indAvana meM shrI jIva gosvAmI se bheMTa hone ke 
      bAda chaitanya mahAprabhu kA guNa-kIrtana isa pada meM mIrAbAI ne kiyA thA|
        : iti :

Frequently Asked 
Questions about IIIT's ISCII-Plugin