Make your own free website on Tripod.com

 

##
.. shiitalaa chaaliisaa ..####
dohaa

jaya jaya maataa shiitalaa tumahii dhare jo dhyaana .
hoya bimala shiitala hR^idaya vikase buddhii bala GYaana ..
ghaTa ghaTa vaasii shiitalaa shiitala prabhaa tumhaara .
shiitala chhai.nyyaa shiitala mai.nyyaa pala naa daara ..

jaya jaya shrii shiitalaa bhavaanii . jaya jaga janani sakala guNadhaanii ..
gR^iha gR^iha shakti tumhaarii raajatii . puurana sharana cha.ndrasaa saajatii ..
visphoTaka sii jalata shariiraa . shiitala karata harata saba pii.Daa ..
maata shiitalaa tava shubhanaamaa . sabake kaahe aavahii kaamaa ..
shoka harii sha.nkarii bhavaanii . baala praaNa rakShii sukhadaanii ..
suuchi baarjanii kalasha kara raajai . mastaka teja suurya sama saajai ..
chausaTa yogina sa.nga de daavai .  pii.Daa taala mR^ida.nga bajaavai ..
na.ndinaatha bhaya ro chikaraavai . sahasa sheSha shira paara naa paavai ..
dhanya dhanya bhaatrii mahaaraanii . sura nara munii saba suyasha badhaanii ..
jvaalaa ruupa mahaabala kaarii . daitya eka vishphoTaka bhaarii ..
hara hara pravishata ko_I daana kShata . roga ruupa dharii baalaka bhakShaka ..
haahaakaara macho jaga bhaarii . satyo naa jaba ko_I sa.nkaTa kaarii ..
taba mai.nyyaa dhari ad.hbhuta ruupaa . kara ga_I ripusahii aa.ndhiinii suupaa ..
visphoTaka hi paka.Dii karii liinho . musala pramaaNa bahu bidhi kiinho ..
bahu prakaara bala biinatii kiinhaa . maiyyaa nahii.n phala kachhu mai.n kiinhaa ..
aba nahii maatu kaahuu gR^iha jai ho . jaha apavitra vahii ghara rahi ho ..
puujana paaTha maatu jaba karii hai . bhaya aana.nda sakala duHkha harii hai ..
aba bhagatana shiitala bhaya jai he . visphoTaka bhaya ghora na sai he ..
shrii shiitala hii bache kalyaanaa . bachana satya bhaaShe bhagavaanaa ..
kalasha shiitalaakaa karavaavai . vR^ijase vidhiivata paaTha karaavai ..
visphoTaka bhaya gR^iha gR^iha bhaa_I . bhaje terii saha yahii upaa_I ..
tumahii shiitalaa jagakii maataa . tumahii pitaa jaga ke sukhadaataa ..
tumahii jagakaa atisukha sevii . namo namaamii shiitale devii ..
namo suurya karavii dukha haraNii . namo namo jaga taariNii dharaNii ..
namo namo graho.nke ba.ndinii . dukha daaridraa nisa nikha.ndinii ..
shrii shiitalaa shekhalaa bahalaa . guNakii guNakii maatR^i ma.ngalaa ..
maata shiitalaa tuma dhanudhaarii . shobhita pa.nchanaama asavaarii ..
raaghava khara baisaakha suna.ndana . kara bhaga duravaa ka.nta nika.ndana ..
sunii rata sa.nga shiitalaa maa_I . chaahii sakala sukha duura dhuraa_I ..
kalakaa gana ga.ngaa kichhu ho_I . jaakara ma.ntra naa auShadhii ko_I ..
heta maatajii kaa aaraadhana . aura nahii hai ko_I saadhana ..
nishchaya maatu sharaNa jo aavai . nirbhaya iipsita so phala paavai ..
koDhii nirmala kaayaa dhaare . a.ndhaa kR^ita nita dR^iShTii vihaare ..
ba.ndhaa naarii putrako paave . janma daridra dhanii ho jaave ..
su.ndaradaasa naama guNa gaavata . lakShya muulako chha.nda banaavata ..
yaa de ko_I kare yadii sha.nkaa . jaga de mai.nyyaa kaahii Da.nkaa ..
kahata raama su.ndara prabhudaasaa . taTa prayaagase puuraba paasaa ..
graama tivaarii puura mama baasaa . pragaraa graama nikaTa dura vaasaa ..
aba vilaMba bhaya mohii pukaarata . maatR^i kR^ipaakii baaTa nihaarata ..
ba.Daa dvaara saba aasa lagaa_I . aba sudhi leta shiitalaa maa_I ..

yaha chaaliisaa shiitalaa paaTha kare jo koya .
sapane_u duHkha vyaape nahii nita saba ma.ngala hoya ..
bujhe sahasra vikramii shukla bhaala bhala ki.ntuu .
jaga jananii kaa ye charita rachita bhakti rasa bi.ntuu ..
##

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 

July 03, 2003