Make your own free website on Tripod.com

 


.. sa.nkaTamochana hanumaanaaShTaka ..
mattagayanda chhanda

bAla samaya rabi bhaxi liyo taba tInahu.N loka bhayo a.NdhiyAro .
tAhi so.n trAsa bhayo jaga ko yaha sa.nkaTa kAhu so.n jAta na TAro .
devana aani karI binatI taba chhA.N.Di diyo rabi kaShTa nivAro .
ko nahi.n jAnata hai jagame.n kapi sa.nkaTamochana nAma tihAro .. 1 ..

bAli kI trAsa kapIsa basai jiri jAta mahAprabhu pa.ntha nihAro .
chau.nki mahA muni sApa diyo taba chAhiya kauna vichAra vichAro .
kai dvija rUpa livAya mahAprabhu so tuma dAsa ke soka nihAro .
ko nahi.n jAnata hai jagame.n kapi sa.nkaTamochana nAma tihAro .. 2 ..

a.ngada ke sa.Nga lena gaye siya khoja kapIsa yaha vaina uchAro .
jIvata nA bachihau hama so ju binA sudhi lAe ihA.N pagu dhAro .
hari thake taTa si.ndhu sabai taba lAya siyA sudhi prAna ubAro .
ko nahi.n jAnata hai jagame.n kapi sa.nkaTamochana nAma tihAro .. 3 ..

rAvana trAsa daI siya ko saba rAxasi so.n kahi soka nivAro .
tAhi samaya hanumAna mahAprabhu jAya mahA rajanIchara mAro .
chAhata sIya asoka so.n Agi sudai prabhu mudrikA soka nivAro .
ko nahi.n jAnata hai jagame.n kapi sa.nkaTamochana nAma tihAro .. 4 ..

bAna lagyo ura lachhimana ke taba prAna taje suta rAvana mAro .
lai gR^iha vaidya suShena sameta tabai giri drona su vIra upAro .
Ani sajIvana hAtha daI taba lachhimana ke tuma prAna ubAro .
ko nahi.n jAnata hai jagame.n kapi sa.nkaTamochana nAma tihAro .. 5 ..

rAvana juddha ajAna kiyo taba nAga ki phA.Nsa sabai sira DAro .
shrIraghunAtha sameta sabai dala moha bhayo yaha sa.nkaTa bhAro .
Ani khagesa tabai hanumAna ju ba.ndhana kATi sutrAsa nivAro .
ko nahi.n jAnata hai jagame.n kapi sa.nkaTamochana nAma tihAro .. 6 ..

ba.ndhu sameta jabai ahirAvana lai raghunAtha patAla sidhAro .
devihi.n pUji bhalI vidhi so.n bali dehu sabai mili ma.ntra bichAro .
jAya sahAya bhayo taba hI ahirAvana sainya sameta sa.NhAro .
ko nahi.n jAnata hai jagame.n kapi sa.nkaTamochana nAma tihAro .. 7 ..

kAja kiyo ba.Da devana ke tuma bIra mahAprabhu dekhi bichAro .
kauna so sa.nkaTa mora garIba ko jo tumso.n nahi.n jAta hai Taro .
begi haro hanumAna mahAprabhu jo kuchha sa.nkaTa hoya hamAro .
ko nahi.n jAnata hai jagame.n kapi sa.nkaTamochana nAma tihAro .. 8 ..

dohA

      lAla deha lAlI lase arU dhari lAla la.NgUra . 
      bajra deha dAnava dalana jaya jaya kapi sUra ..

      siyAvara rAmachandra pada gahi rahu.N . 
      umAvara shambhunAtha pada gahi rahu.N . 
      mahAviira bajara.NgI pada gahi rahu.N . 
           sharaNA gato hari .. 

iti gosvAmi tulasIdAsa kR^ita sa.nkaTamochana hanumAnAShTaka sampUrNa ..

Girish Beeharry 

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 

July 03, 2003