Make your own free website on Tripod.com

 


 Rama Chalisa  
.. shrii raamachaaliisaa ..

shrii raghubiira bhakta hitakaarii . suni liijai prabhu araja hamaarii ..
nishi dina dhyaana dharai jo ko_I . taa sama bhakta aura nahi.n ho_I ..
dhyaana dhare shivajii mana maahii.n . brahmaa indra paara nahi.n paahii.n ..
jaya jaya jaya raghunaatha kR^ipaalaa . sadaa karo santana pratipaalaa ..
duuta tumhaara viira hanumaanaa . jaasu prabhaava tihuu.N pura jaanaa ..
tuva bhujadaNDa prachaNDa kR^ipaalaa . raavaNa maari surana pratipaalaa ..
tuma anaatha ke naatha gosaa_I.n . diinana ke ho sadaa sahaa_I ..
brahmaadika tava paara na paavai.n . sadaa Isha tumharo yasha gaavai.n ..
chaari_u veda bharata hai.n saakhii . tuma bhaktana kii lajjaa raakhii ..
guNa gaavata shaarada mana maahii.n . surapati taako paara na paahii.n ..
naama tumhaara leta jo ko_I . taa sama dhanya aura nahi.n ho_I ..
raama naama hai aparampaaraa . chaarihu vedana jaahi pukaaraa .. 
gaNapati naama tumhaaro liinho.n . tinako prathama puujya tuma kiinho.n ..
sheSha raTata nita naama tumhaaraa . mahi ko bhaara shiisha para dhaaraa ..
phuula samaana rahata so bhaaraa . paavata ko_u na tumharo paaraa .. 
bharata naama tumharo ura dhaaro . taaso.n kabahu.N na raNa me.n haaro ..
naama shatruhana hR^idaya prakaashaa . sumirata hota shatru kara naashaa ..
laShana tumhaare aaGYaakaarii . sadaa karata santana rakhavaarii ..
taate raNa jiite nahi.n ko_I . yuddha jure yamahuu.N kina ho_I ..
mahaa lakShmii dhara avataaraa . saba vidhi karata paapa ko chhaaraa ..
siitaa raama puniitaa gaayo . bhuvaneshvarii prabhaava dikhaayo .. 
ghaTa so.n prakaTa bha_I so aa_I . jaako dekhata chandra lajaa_I ..
so tumare nita paa.nva paloTata . navo niddhi charaNana me.n loTata ..
siddhi aThaaraha ma.ngala kaarii . so tuma para jaavai balihaarii ..
aurahu jo aneka prabhutaa_I . so siitaapati tumahi.n banaa_I ..
ichchhaa te koTina sa.nsaaraa . rachata na laagata pala kii baaraa ..
jo tumhare charanana chita laavai . taako mukti avasi ho jaavai ..
sunahu raama tuma taata hamaare . tumahi.n bharata kula- puujya prachaare ..
tumahi.n deva kula deva hamaare . tuma guru deva praaNa ke pyaare ..
jo kuchha ho so tumahii.n raajaa . jaya jaya jaya prabhu raakho laajaa ..
raamaa aatmaa poShaNa haare . jaya jaya jaya dasharatha ke pyaare ..
jaya jaya jaya prabhu jyoti svaruupaa . niguNa brahma akhaNDa anuupaa ..
satya satya jaya satya- brata svaamii . satya sanaatana antaryaamii ..
satya bhajana tumharo jo gaavai . so nishchaya chaaro.n phala paavai ..
satya shapatha gauriipati kiinhii.n . tumane bhaktahi.n saba siddhi diinhii.n ..
GYaana hR^idaya do GYaana svaruupaa . namo namo jaya jaapati bhuupaa ..
dhanya dhanya tuma dhanya prataapaa . naama tumhaara harata sa.ntaapaa ..
satya shuddha devana mukha gaayaa . bajii dundubhii sha.nkha bajaayaa ..
satya satya tuma satya sanaatana . tumahii.n ho hamare tana mana dhana ..
yaako paaTha kare jo ko_I . GYaana prakaTa taake ura ho_I ..
aavaagamana miTai tihi keraa . satya vachana maane shiva meraa ..
aura aasa mana me.n jo lyaavai . tulasii dala aru phuula cha.Dhaavai ..
saaga patra so bhoga lagaavai . so nara sakala siddhataa paavai ..
anta samaya raghubara pura jaaI . jahaa.N janma hari bhakta kahaa_I ..
shrii hari daasa kahai aru gaavai . so vaikuNTha dhaama ko paavai ..

dohaa
saata divasa jo nema kara paaTha kare chita laaya .
haridaasa harikR^ipaa se avasi bhakti ko paaya ..
raama chaaliisaa jo pa.Dhe raamacharaNa chita laaya .
jo ichchhaa mana me.n karai sakala siddha ho jaaya ..

           .. shrii raama stuti ..

shrii raamachandra kR^ipaalu bhaju mana haraNa bhava bhaya daaruNaM .
navaka.nja-lochana ka.nja mukha kara ka.nja pada ka.njaaruNaM ..
kandarpa agaNita amita chhavi navaniila-niirada sundara .
paTapiita maanahu ta.Dita ruchi shuchi naumi janaka sutaavaraM ..
bhaju diina bandhu dinesha daanava daityava.nsha-nikandanaM .
raghunandana aananda ka.nda kaushalachanda dasharath-nandanaM ..
sira mukuTa kuNDala tilaka chaaru udaaru a.nga vibhuuShaNaM .
aajaanu-bhuja-shara-chaapa-dhara- sa.ngraama jita-kharaduuShaNaM ..
iti vadati tulasiidaasa sha.nkara-sheSha-muni-mana-ra.njana .
mama hR^idaya-ka.nja nivaasa kuru kaamaadi khaladala-ga.njana ..
manu haahi.n raache_U milihi so baru sahaja su.ndara saa.Nvaro .
karuNaa nidhaaana sujaana siila saneha jaanata raavaro ..
ehi bhaa.Nti gauri asiisa suni siya sahita hiya.N haraShii alii .
tulasii bhavaanihi puuji puni puni mudita mana ma.ndira chalii ..

dohaa
    jaani gaurii anukuua siya hiya haraShu na jaa_i kahi .
    ma.njula ma.ngala muula baama a.nga pharakana lage ..

          .. shrii raamaaShTakaH ..

he raamaa puruShottamaa narahare naaraayaNaa keshavaa .
govindaa garuDadhvajaa guNanidhe daamodaraa maadhavaa ..
he kR^iShNa kamalaapate yadupate siitaapate shriipate .
vaikuNThaadhipate charaacharapate lakShmiipate paahi maam.h ..
aadau raamatapovanaadi gamanaM hatvaa mR^iga.n kaa.nchanam.h .
vaidehii haraNaM jaTaayu maraNaM sugriiva sambhaaShaNam.h ..
vaaliinirdalanaM samudrataraNaM la.nkaapuriidaahanam.h .
pashchaadraavaNa kumbhakarNahananaM etaddhi raamaayaNam.h ..

          .. aaratii shriiraamachandrajii kii ..

jagamaga jagamaga jota jalii hai . raama aaratii hona lagii hai ..
bhakti kaa diipaka prema kii baatii . aaratii sa.nta kare.n dina raatii ..
aananda kii saritaa ubharii hai . jagamaga jagamaga jota jalii hai ..
kanaka si.nhaasana siyaa sametaa . baiThahi.n raama ho_I chita chetaa ..
vaama bhaaga me.n janaka lalii hai . jagamaga jagamaga jota jalii hai ..
aaratii hanumata ke mana bhaave . raama kathaa nita sha.nkara gaave ..
sa.nto.n kii ye bhii.Da lagii hai . jagamaga jagamaga jota jalii hai ..

.. iti..

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 

July 03, 2003