Make your own free website on Tripod.com

 


.. shrii gaayatrii chaaliisaa ..
hrii.n shrii.n  klii.n  medhaa prabhaa jiivana jyoti prachaNDa ..
shaanti  kaanti jaagR^ita pragati rachanaa shakti akhaNDa .. 1..

jagata jananii  maN^gala karani.n gaayatrii sukhadhaama .
praNavo.n saavitrii svadhaa svaahaa puurana kaama .. 2..

bhuurbhuvaH svaH OM yuta jananii . 
gaayatrii nita kalimala dahanii .. 3..

axara chauvisa parama puniitaa .
iname.n base.n shaastra shruti giitaa .. 4..

shaashvata satoguNii sata ruupaa .
satya sanaatana sudhaa anuupaa .
ha.nsaaruuDha sitaMbara dhaarii .
svarNa kaanti shuchi gagana- bihaarii .. 5..

pustaka puShpa kamaNDalu maalaa .
shubhra varNa tanu nayana vishaalaa .. 6..

dhyaana dharata pulakita hita ho_I .
sukha upajata duHkha durmati kho_I .. 7..

kaamadhenu tuma sura taru chhaayaa .
niraakaara kii adbhuta maayaa .. 8..

tumharii sharaNa gahai jo ko_I .
tarai sakala sa.nkaTa so.n so_I .. 9..

sarasvatii laxmii tuma kaalii .
dipai tumhaarii jyoti niraalii .. 10..

tumharii mahimaa paara na paavai.n .
jo shaarada shata mukha guna gaavai.n .. 11..

chaara veda kii maata puniitaa .
tuma brahmaaNI gaurii siitaa .. 12..

mahaamantra jitane jaga maahii.n .
ko_I gaayatrii sama naahii.n .. 13..

sumirata hiya me.n GYaana prakaasai .
aalasa paapa avidyaa naasai .. 14..

sR^iShTi biija jaga janani bhavaanii .
kaalaraatri varadaa kalyaaNii .. 15..

brahmaa viShNu rudra sura jete .
tuma so.n paave.n surataa tete .. 16..

tuma bhaktana kii bhakata tumhaare .
jananihi.n putra praaNa te pyaare .. 17..

mahimaa aparampaara tumhaarii .
jaya jaya jaya tripadaa bhayahaarii .. 18..

puurita sakala GYaana viGYaanaa .
tuma sama adhika na jagame aanaa .. 19..

tumahi.n jaani kachhu rahai na sheShaa .
tumahi.n paaya kachhu rahai na kalesaa .. 20..

jaanata tumahi.n tumahi.n hai jaa_I .
paarasa parasi kudhaatu suhaa_I .. 21..

tumharii shakti dipai saba Thaa_I .
maataa tuma saba Thaura samaa_I .. 22..

graha naxatra brahmaaNDa ghanere .
saba gativaana tumhaare prere ..23..

sakala sR^iShTi kii praaNa vidhaataa .
paalaka poShaka naashaka traataa .. 24..

maateshvarii dayaa vrata dhaarii .
tuma sana tare paatakii bhaarii .. 25..

jaapara kR^ipaa tumhaarii ho_I .
taapara kR^ipaa kare.n saba ko_I .. 26..

ma.nda buddhi te budhi bala paave.n .
rogii roga rahita ho jaave.n .. 27..

daridra miTai kaTai saba piiraa .
naashai duuHkha harai bhava bhiiraa .. 28..

gR^iha klesha chita chintaa bhaarii .
naasai gaayatrii bhaya haarii ..29..

santati hiina susantati paave.n .
sukha saMpati yuta moda manaave.n .. 30..

bhuuta pishaacha sabai bhaya khaave.n .
yama ke duuta nikaTa nahi.n aave.n .. 31..

je sadhavaa sumire.n chita Thaa_I .
achhata suhaaga sadaa shubadaa_I .. 32..

ghara vara sukha prada lahai.n kumaarii .
vidhavaa rahe.n satya vrata dhaarii .. 33..

jayati jayati jagadaMba bhavaanii .
tuma sama thora dayaalu na daanii .. 34..

jo sadguru so diixaa paave .
so saadhana ko saphala banaave .. 35..

sumirana kare suruuyi baDabhaagii .
lahai manoratha gR^ihii viraagii .. 36..

aShTa siddhi navanidhi kii daataa .
saba samartha gaayatrii maataa .. 37..

R^iShi muni yatii tapasvii yogii .
aarata arthii chintita bhogii .. 38..

jo jo sharaNa tumhaarii aave.n .
so so mana vaa.nchhita phala paave.n .. 39..

bala budhi vidyaa shiila svabhaa_o .
dhana vaibhava yasha teja uchhaa_o .. 40..

sakala baDhe.n upaje.n sukha naanaa .
je yaha paaTha karai dhari dhyaanaa .. 

yaha chaaliisaa bhakti yuta paaTha karai jo ko_I .
taapara kR^ipaa prasannataa gaayatrii kii hoya ..


Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 

July 03, 2003