Make your own free website on Tripod.com

 


 Shri Ganesha Chalisa  
.. shrii gaNesha chaaliisaa ..
jaya gaNapati sad.hguNasadana kavivara badana kR^ipaala . 
vighna haraNa ma.ngala karaNa jaya jaya girijaalaala ..
jaya jaya jaya gaNapati raajuu . ma.ngala bharaNa karaNa shubha kaajuu ..
jaya gajabadana sadana sukhadaataa . vishva vinaayaka buddhi vidhaataa ..
vakra tuNDa shuchi shuNDa suhaavana . tilaka tripuNDa bhaala mana bhaavana ..
raajita maNi muktana ura maalaa . svarNa mukuTa shira nayana vishaalaa ..
pustaka paaNi kuThaara trishuulaM . modaka bhoga sugandhita phuulaM ..
sundara piitaambara tana saajita . charaNa paadukaa muni mana raajita ..
dhani shivasuvana ShaDaanana bhraataa . gaurii lalana vishva-vidhaataa ..
R^iddhi siddhi tava cha.Nvara sudhaare . muuShaka vaahana sohata dvaare ..
kahau.n janma shubha kathaa tumhaarii . ati shuchi paavana ma.ngala kaarii ..
eka samaya giriraaja kumaarii . putra hetu tapa kiinhaa bhaarii ..
bhayo yaGYa jaba puurNa anuupaa . taba pahu.Nchyo tuma dhari dvija ruupaa .
atithi jaani kai gaurii sukhaarii . bahu vidhi sevaa karii tumhaarii ..
ati prasanna hvai tuma vara diinhaa . maatu putra hita jo tapa kiinhaa ..
milahi putra tuhi buddhi vishaalaa . binaa garbha dhaaraNa yahi kaalaa ..
gaNanaayaka guNa GYaana nidhaanaa . puujita prathama ruupa bhagavaanaa ..
asa kahi antardhyaana ruupa hvai . palanaa para baalaka svaruupa hvai ..
bani shishu rudana jabahi tuma Thaanaa . lakhi mukha sukha nahi.n gauri samaanaa ..
sakala magana sukha ma.ngala gaavahi.n . nabha te surana sumana varShaavahi.n ..
shambhu umaa bahudaana luTaavahi.n . sura muni jana suta dekhana aavahi.n ..
lakhi ati aananda ma.ngala saajaa . dekhana bhii aaye shani raajaa ..
nija avaguNa guni shani mana maahii.n . baalaka dekhana chaahata naahii.n ..
girajaa kachhu mana bheda ba.Dhaayo . utsava mora na shani tuhi bhaayo ..
kahana lage shani mana sakuchaaI . kaa karihau shishu mohi dikhaaI ..
nahi.n vishvaasa umaa kara bhayaU . shani so.n baalaka dekhana kahyaU ..
pa.Datahi.n shani dR^iga koNa prakaashaa . baalaka shira i.Di gayo aakaashaa ..
girajaa girii.n vikala hvai dharaNii . so dukha dashaa gayo nahi.n varaNii ..
haahaakaara machyo kailaashaa . shani kiinhyo.n lakhi suta ko naashaa ..
turata garu.Da cha.Dhi viShNu sidhaaye . kaaTi chakra so gaja shira laaye ..
baalaka ke dha.Da uupara dhaarayo . praaNa ma.ntra pa.Dha sha.nkara Daarayo ..
naama gaNesha shambhu taba kiinhe . prathama puujya buddhi nidhi vara diinhe ..
buddhi pariikShaa jaba shiva kiinhaa . pR^ithvii kii pradakShiNaa liinhaa ..
chale ShaDaanana bharami bhulaaI . rachii baiTha tuma buddhi upaaI ..
charaNa maatu-pitu ke dhara liinhe.n . tinake saata pradakShiNa kiinhe.n ..
dhani gaNesha kahi shiva hiya haraShe . nabha te surana sumana bahu barase ..
tumharii mahimaa buddhi ba.DaaI . sheSha sahasa mukha sakai na gaaI ..
mai.n mati hiina maliina dukhaarii . karahu.N kauna bidhi vinaya tumhaarii ..
bhajata raamasundara prabhudaasaa . lakha prayaaga kakaraa durvaasaa ..
aba prabhu dayaa diina para kiijai . apanii shakti bhakti kuchha diijai ..

dohaa
    shrii gaNesha yaha chaaliisaa paaTha kare.n dhara dhyaana . 
    nita nava ma.ngala gR^iha basai lahe jagata sanmaana ..
    samvat.h apana sahasra dasha R^iShi pa.nchamii dinesha . 
    puuraNa chaaliisaa bhayo ma.ngala muurti gaNesha ..

        .. aaratii shrii gaNesha jii kii ..

jaya gaNesha jaya gaNesha jaya gaNesha devaa . maataa jaakii paaravatii pitaa mahaadevaa ..
ekadanta dayaavanta chaarabhujaadhaarii . maathe para tilaka sohe muuse kii savaarii ..
paana cha.Dhe phala cha.Dhe aura cha.Dhe mevaa . laDDuana kaa bhoga lage santa kare.n sevaa ..
a.ndhe ko aa.Nkha deta ko.Dhina ko kaayaa . baa.Njhana ko putra deta nirdhana ko maayaa ..
suura shyaama sharaNa aae saphala kiije sevaa . jaya gaNesha jaya gaNesha jaya gaNesha devaa ..

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 

July 03, 2003