Make your own free website on Tripod.com

 


.. shrii durgaa chaaliisaa ..

namo namo durge sukha karanii . namo namo ambe duHkha haranii ..
nira.nkaara hai jyoti tumhaarii . tihuu.n loka phailii ujiyaarii ..
shashi lilaaTa mukha mahaa vishaalaa . netra laala bhR^ikuTii vikaraalaa ..
ruupa maatu ko adhika suhaave . darasha karata jana ati sukha paave ..
tuma sa.nsaara shakti laya kiinaa . paalana hetu anna dhana diinaa ..
annapuuranaa hu_I jaga paalaa . tuma hii aadi sundarii baalaa ..
prlayakaala saba naashana haarii . tuma gaurii shiva sha.nkara pyaarii ..
shiva yogii tumare guNa gaave.n . brahmaa viShNu tumhe.n nita dhyaave.n ..
ruupa sarasvatii ko tuma dhaaraa . de subuddhi R^iShi munina ubaaraa ..
dharayo ruupa narasi.nha ko ambaa . pragaTa bha_I phaa.Da kara khambaa ..
rakShaa kari prahalaada bachaayo . hiraNaakusha ko svarga paThaayo ..
lakShmii ruupa dharaa jaga maahii.n . shrii naaraayaNa a.nga samaahii ..
kShiirasi.ndhu me.n karata vilaasaa . dayaa sindhu diijai mana aasaa ..
hi.ngalaaja me.n tumhii.n bhavaanii . mahimaa amita na jaata bakhaanii ..
maata.ngii aru dhuumaavati maataa . bhuvaneshvarii bagalaa sukhadaataa ..
shrii bhairava taaraa jaga taariNi . chhinna bhaala bhava duHkha nivaariNi ..
keharii vaahana soha bhavaanii . laa.ngura viira chalata agavaanii ..
kara me.n khappara khaD.h_ga viraaje . jaako dekha kaala Dara bhaaje ..
sohe astra aura trishuulaa . jaate uThata shatru hiya shuulaa ..
nagara koTi me.n tumhii.n viraajata . tihuu.n loka me.n Da.nkaa baajata ..
shumbha nishumbha daanava tuma maare . rakta biija sha.nkhana sa.nhaare ..
mahiShaasura nR^ipa ati abhimaanii . jehi adha bhaara mahii akulaanii ..
ruupa karaala kaalikaa dhaaraa . sena sahita tuma tihi sa.nhaaraa ..
parii gaa.Dha santana para jaba jaba . bha_I sahaaya maatu tuma taba taba ..
amarapurii aru baasava lokaa . taba mahimaa saba rahe ashokaa ..
jvaalaa me.n hai jyoti tumhaarii . tumhe.n sadaa puuje.n nara naarii ..
prema bhakti se jo yasha gaave . duHkha daaridra nikaTa nahi.n aave ..
dhyaave tumhe.n jo nara mana laa_I . janma- maraNa taakau chhuTi jaa_ii ..
jogii sura muni kahata pukaarii . yoga na ho bina shakti tumhaarii ..
sha.nkara aachaaraja tapa kiino . kaama aru krodha jiiti saba liino ..
nishidina dhyaana dharo sha.nkara ko . kaahu kaala nahi.n sumiro tumako ..
shakti ruupa ko marama na paayo . shakti ga_I taba mana pachhataayo ..
sharaNaagata hu_I kiirti bakhaanii . jaya jaya jaya jagadamba bhavaanii ..
bha_I prasanna aadi jagadambaa . da_I shakti nahi.n kiina vilambaa ..
moko maata kaShTa ati ghero . tuma bina kauna hare duHkha mero ..
aashaa tR^iShNaa nipaTa sataavai . moha madaadika saba vinashaavai ..
shatru naasha kiijai mahaaraanii . sumiro.n ikachita tumhe.n bhavaanii ..
karo kR^ipaa he maata dayaalaa . R^iddhi- siddhi de karahu nihaalaa ..
jaba lagii jiyau dayaa phala paa_U.n . tumhaaro yasha mai.n sadaa sunaa_U.n ..
durgaa chaaliisaa jo jana gaave . saba sukha bhoga paramapada paave ..
deviidaasa sharaNa nija jaanii . karahu kR^ipaa jagadamba bhavaanii ..

                     shrii durgaamaataa kii jaya ..

aaratii shrii durgaa jii kii .. jaya ambe gaurii, maiyaa jaya shyaamaa gaurii, tuma ko nisa dina dhyaavata, maiyaajii ko nisa dina dhyaavata hari brahmaa shivajii , bolo jaya ambe gaurii .. maa.Nga sinduura viraajata Tiiko mR^iga mada ko, maiyaa Tiiko mR^igamada ko ujjvala se do nainaa chandravadana niiko, bolo jaya ambe gaurii .. kanaka samaana kalevara raktaambara saaje, maiyaa raktaambara saaje rakta puShpa gale maalaa kaNTha haara saaje, bolo jaya ambe gaurii .. kehari vaahana raajata khaD.hga kR^ipaana dhaarii, maiyaa khaD.hga kR^ipaana dhaarii sura nara muni jana sevata tinake dukha haarii, bolo jaya ambe gaurii .. kaanana kuNDala shobhita naasaagre motii, maiyaa naasaagre motii koTika chandra divaakara sama raajata jyoti, bolo jaya ambe gaurii .. shambhu nishambhu biDaare mahiShaasura dhaatii, maiyaa mahiShaasura dhaatii dhuumra vilochana nainaa nishadina madamaatii, bolo jaya ambe gaurii .. chaNDa muNDa shoNita biija hare, maiyaa shoNita biija hare madhu kaiTabha dou maare sura bhaya duura kare, bolo jaya ambe gaurii .. brahmaaNii rudraaNii tuma kamalaa raanii, maiyaa tuma kamalaa raanii aagama nigama bakhaanii tuma shiva paTaraanii, bolo jaya ambe gaurii .. chau.nsaTha yogina gaavata nR^itya karata bhairo.n, maiyaa nR^itya karata bhairo.n baajata taala mR^ida.nga aura baajata Damaruu, bolo jaya ambe gaurii .. tuma ho jaga kii maataa tuma hii ho bhartaa, maiyaa tuma hii ho bhartaa bhaktana kii dukha hartaa sukha sampati kartaa, bolo jaya ambe gaurii .. bhujaa chaara ati shobhita vara mudraa dhaarii, maiyaa vara mudraa dhaarii mana vaa.Nchhita phala paavata devataa nara naarii, bolo jaya ambe gaurii .. ka.nchana thaala viraajata agara kapuura baatii, maiyaa agara kapuura baatii maala ketu me.n raajata koTi ratana jyotii, bolo jaya ambe gaurii .. maa.n ambe kii aaratii jo koii nara gaave, maiyaa jo koii nara gaave kahata shivaananda svaamii sukha sampati paave, bolo jaya ambe gaurii ..

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 

July 03, 2003