Make your own free website on Tripod.com

 


.. shrii bhairava chaaliisaa ..
dohaa
shrii gaNapati guru gauri pada prema sahita dhari maatha .
chaaliisaa vandana karau.n shrii shiva bhairavanaatha ..
shrii bhairava sa.nkaTa haraNa ma.ngala karaNa kR^ipaala .
shyaama varaNa vikaraala vapu lochana laala vishaala ..

jaya jaya shrii kaalii ke laalaa . jayati jayati kaashii- kutavaalaa ..
jayati baTuka- bhairava bhaya haarii . jayati kaala- bhairava balakaarii ..
jayati naatha- bhairava vikhyaataa . jayati sarva- bhairava sukhadaataa ..
bhairava ruupa kiyo shiva dhaaraNa . bhava ke bhaara utaaraNa kaaraNa ..
bhairava rava suni hvai bhaya duurii . saba vidhi hoya kaamanaa puurii ..
sheSha mahesha aadi guNa gaayo . kaashii- kotavaala kahalaayo ..
jaTaa juuTa shira cha.ndra viraajata . baalaa mukuTa bijaayaTha saajata ..
kaTi karadhanii ghuu.Ngharuu baajata . darshana karata sakala bhaya bhaajata ..
jiivana daana daasa ko diinhyo . kiinhyo kR^ipaa naatha taba chiinhyo ..
vasi rasanaa bani saarada- kaalii . diinhyo vara raakhyo mama laalii ..
dhanya dhanya bhairava bhaya bha.njana . jaya manara.njana khala dala bha.njana ..
kara trishuula Damaruu shuchi ko.Daa . kR^ipaa kaTaakSha suyasha nahi.n thoDaa ..
jo bhairava nirbhaya guNa gaavata . aShTasiddhi nava nidhi phala paavata ..
ruupa vishaala kaThina dukha mochana . krodha karaala laala duhu.N lochana ..
agaNita bhuuta preta sa.nga Dolata . baM baM baM shiva baM baM bolata ..
rudrakaaya kaalii ke laalaa . mahaa kaalahuu ke ho kaalaa ..
baTuka naatha ho kaala ga.Nbhiiraa . shveta rakta aru shyaama shariiraa ..
karata niinahuu.N ruupa prakaashaa . bharata subhaktana kaha.N shubha aashaa ..
ratna ja.Dita ka.nchana si.nhaasana . vyaaghra charma shuchi narma su_aanana ..
tumahi jaa_i kaashihi.n jana dhyaavahi.n . vishvanaatha kaha.N darshana paavahi.n ..
jaya prabhu sa.nhaaraka sunanda jaya . jaya unnata hara umaa nanda jaya ..
bhiima trilochana svaana saatha jaya . vaijanaatha shrii jagatanaatha jaya ..
mahaa bhiima bhiiShaNa shariira jaya . rudra trayambaka dhiira viira jaya ..
ashvanaatha jaya pretanaatha jaya . svaanaaru.Dha sayacha.ndra naatha jaya ..
nimiSha digaMbara chakranaatha jaya . gahata anaathana naatha haatha jaya ..
treshalesha bhuutesha cha.ndra jaya . krodha vatsa amaresha nanda jaya ..
shrii vaamana nakulesha chaNDa jaya . kR^ityaa_U kiirati prachaNDa jaya ..
rudra baTuka krodhesha kaaladhara . chakra tuNDa dasha paaNivyaala dhara ..
kari mada  paana shambhu guNagaavata . chau.nsaTha yogina sa.nga nachaavata ..
karata kR^ipaa jana para bahu Dha.ngaa . kaashii kotavaala a.Daba.ngaa ..
deya.N kaala bhairava jaba soTaa . nasai paapa moTaa se moTaa ..
janakara nirmala hoya shariiraa . miTai sakala sa.nkaTa bhava piiraa ..
shrii bhairava bhuuto.nke raajaa . baadhaa harata karata shubha kaajaa ..
ailaadii ke duHkha nivaarayo . sadaa kR^ipaakari kaaja samhaarayo ..
sundara daasa sahita anuraagaa . shrii durvaasaa nikaTa prayaagaa ..
shrii bhairava jii kii jaya lekhyo . sakala kaamanaa puuraNa dekhyo ..

dohaa
jaya jaya jaya bhairava baTuka svaamii sa.nkaTa Taara .
kR^ipaa daasa para kiiji_e sha.nkara ke avataara ..

aaratii bhairava jii kii
jaya bhairava devaa prabhu jaya bhairava devaa .
jaya kaalii aura gauraa devii kR^ita sevaa .. jaya..
tumhii paapa uddhaaraka duHkha sindhu taaraka .
bhakto.n ke sukha kaaraka bhiiShaNa vapu dhaaraka .. jaya..
vaahana shvaana viraajata kara trishuula dhaarii .
mahimaa amita tumhaarii jaya jaya bhayahaarii .. jaya..
tuma bina sevaa devaa saphala nahii.n hove .
chaumukha diipaka darshana sabakaa duHkha khove .. jaya..
tela chaTaki dadhi mishrita bhaaShaavali terii .
kR^ipaa kariye bhairava kariye nahii.n derii .. jaya..
paava ghuu.ngharu baajata aru Damaru Damakaavata .
baTukanaatha bana baalakajana mana haraShaavata .. jaya..
baTukanaatha kii aaratii jo ko_I nara gaave .
kahe dharaNiidhara nara manavaa.nchhita phala paave .. jaya..

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 

July 03, 2003